Hankkeessa tuotettuja verkkomateriaaleja

Lukuvuosi 2004–2005

Teema: "Hyvää koulua!"

Teema jakautui kahden kuukauden mittaisiin alateemoihin, joissa näkyivät uusien opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuudet. Teemoihin liittyvää teoriaa ja toimintaideoita oli laadittu sekä ala- ja yläluokille että kasvattajia ja  vanhempainiltoja varten.MLL:n projektit tuottivat mm. seuraavia Koulurauha -aineistoja:

Päihteet ja päihteettömyys, sisältää mm. päihdeaiheisia pohdintakysymyksiä ryhmissä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi sekä aineistoja kasvattajille

Erilaisuuden pelkäämisestä erilaisuuden arvostamiseen - aineistoa erilaisuuden käsittelemiseen alaluokille ja yläluokille.

Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

Lukuvuosi 2003–2004

Teema: "Talon tavat"

Teemalla haluttiin kiinnittää huomiota koulun psyykkiseen ja fyysiseen ympäristöön ja turvallisuuteen sekä korostaa jokaisen oppilaan, kodin ja opettajan ja muiden yhteistyökumppaneiden roolia koulurauhan ylläpitämisessä. Talon tavat on julkilausuttu kuvaus siitä, miten koulussa toimitaan ja käyttäydytään, ratkaistaan arkiongelmia ja sovitaan muista yhteisistä asioista. Talon tapoja pohditaan ratkaisukeskeisen Tulevaisuuden muistelu -työkalun avulla.

Toimittaja: Reija Salovaara
Julkaisijat: Opetushallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto

Lukuvuosi 2002–2003

Teema: "Turvallinen koulu"

Materiaalipaketista löytyy työkaluja ja ideoita siitä, miten omassa koulussa voi ennaltaehkäistä kiusaamista. Aineisto on tarkoitettu koko koulun henkilökunnan, oppilaiden, vanhempien sekä lähiympäristön käyttöön. Sitä voidaan toteuttaa luokissa oppituntien aikana tai tukioppilaat voivat toteuttaa aiheista erilaisia kampanjoita ja teemapäiviä.Aineisto pitää sisällään koulukiusaamiseen liittyvien tunteiden herättelyä, kiusaamiskartoitusten tekemistä sekä erilaisia toimintamalleja siitä, miten kiusaamista voidaan koulussa ehkäistä. Lisäksi sivustolla on koulujen toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Opettajille on lisäksi oma osio, jossa käsitellään mm. miten opettaja voi toimia turvallisuuden ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi koulussa.

Tuotanto: Poliisi, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Opetushallitus ja opetusalan ammattijärjestö (OAJ) 

Lukuvuosi 2001–2002

Teema: suvaitsevaisuus "Elämme saman taivaan alla"

Kohtaamisia
Materiaalin tavoitteena on herättää kouluyhteisössä ja sen erilaisissa ryhmissä keskustelua ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutusosaamiseen sisältyy se, että ihminen pyrkii vuorovaikutustilanteessa havainnoimaan myös itseään ja omaa toimintaansa. Materiaalissa on harjoituksia ja tehtäviä sekä leikkejä, joiden avulla luokat voivat keskustella ja pohtia teemojen herättämiä ajatuksia ja tunteita.

Tekijät: Terhi Haiminen, Eero Salmenkivi, Tuula Severikangas (toim.)
Julkaisijat: Opetushallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto

Lukuvuosi  2000–2001

Teema "Vastuu itsestä ja muista"

Vastuun portaat
Vastuun portaat on vastuuntunnon kehittymistä edistävä tapa puuttua lasten ja nuorten tekemiin vääryyksiin kouluissa. Se on malli, jonka tarkoitus on muistuttaa meitä tapahtumien tuoksinassa ja kiireen keskellä siitä, minkä me tiedämme ennestään: kaavamaiset ja autoritäärisesti määrätyt rangaistukset eivät usein auta hillitsemään kiellettyä käyttäytymistä. Joissakin tapauksissa ne saattavat jopa lisätä sitä. Näin käy helposti, jos oppilas kokee hänelle määrätyn rangaistuksen epäoikeudenmukaisena ja reagoi siihen uhmakkaasti. Onnistuneella rikkomuksen selvittelyllä sen sijaan voi olla jopa pitkäaikainenkin myönteinen vaikutus oppilaan käyttäytymiseen, edellyttäen että oppilas kokee sen oikeudenmukaiseksi ja että se tapahtuu yhteisymmärryksessä hänen ja hänelle merkityksellisten ihmisten kanssa. Verkkosivut on tuotettu osana Opetushallituksen Terve itsetunto -projektia. 
Lyhytterapiainstituutti Oy

Paremman käytöksen vuosituhat
Tukiaineistossa (pdf-tiedosto) on toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla esim. kouluyhteisö voi työstää teemoja.

Työryhmä: Leena Sopanen, Heidi Peltonen, Tuula Severikangas, Liisa Meriläinen, Marjatta Jakobson, Terhi Haiminen
Toimittaja: Tuula Severikangas
Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Opetushallitus

Lukuvuosi 1999-2000

Teema: väkivallan vastustaminen, oppilaiden osallistuminen ja hyvät tavat

Teemaa tuki Miks kaikki kiusaa?- video ja työkirja perusopetuksen alaluokkien käyttöön. Työkirja on saatavilla verkosta pdf-tiedostona.

Lukuvuosi 1998-1999

Teema: koulukiusaamisen vastustaminen

Kasva kaveriksi (pdf)
Kasva kaveriksi on tukioppilaiden jatkokoulutusohjelma, jonka avulla tukioppilaat voivat tutustua itseensä ja toiseen nuoreen pintaa syvemmältä sekä löytää työkaluja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn omassa kouluyhteisössään. Ohjelmassa myös työstetään yhdessä keinoja havaita kiusaaminen.

Toimittaja: Tuula Severikangas, tukioppilastoiminnan kouluttaja
Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisää aiheesta

Vääryydestä vastuuseen - Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan?
Tapani Ahola ja Harri Hirvihuhta

Julkaisussa esitellään toimintamalli, jonka avulla voidaan puuttua lasten ja nuorten tekemiin rikkomuksiin ja vääryyksiin. Tämä aineisto on tuotettu osana Opetushallituksen Terve itsetunto -projektia. Maksullista julkaisua voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.

Muualla verkossa

Koulurauhan verkkosivut