Kuvataiteen lukiodiplomin suoritusohjeet ja tehtävät

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kuvataiteen lukiodiplomin materiaali

Kuvataiteen lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)
Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2016–2017 (pdf)

Aikaisempien vuosien kuvataiteen lukiodiplomien arkisto

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Pdf-muotoinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille 26.2.2012 (Opetushallituksen tiedote 47/2012). Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin KOULUTA-järjestelmän kautta.

Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Koepankki
Arkisto: Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Lisätietoja

opetusneuvos Mikko Hartikainen, 029 533 1058,

Kuvataiteen lukiodiplomi uudistui syksyllä 2011

Lukiodiplomien ohjeet ovat päivitetty ulkoasultaan Opetushallituksen uusien julkaisuohjeiden mukaisiksi. Ohjeet ovat julkaistu julkaisusarjassa Määräykset ja ohjeet. Samassa yhteydessä lukiodiplomien ohjeistusta on jonkin verran yhdenmukaistettu. Kuvataiteen lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolen täyttöohje muuttui ”Annetun kokonaisarvosanan kriteerit” -kohtaan merkittävien tietojen osalta. Kaikkiin annettaviin lukiodiplomitodistuksiin merkitään lukiodiplomiohjeista löytyvät kokonaisarvioinnin kriteerit arvosanoille 5 (erinomainen), 3 (hyvä) ja 1 (hyväksytty). Näin aiemmasta käytännöstä, jossa arvioitsijat muodostivat arvosanoille 2 (tyydyttävä) ja 4 (kiitettävä) kokonaisarvioinnin kriteerit, on nyt luovuttu.

Kuvataiteen lukiodiplomi uudistui syksyllä 2009

Kuvataiteen lukiodiplomin rakennetta ja arviointia on uudistettu.

  • Erillisessä tilaisuudessa kirjoitettavasta ja erikseen arvioitavasta esseestä on luovuttu
  • Opiskelija osoittaa nyt kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tuntemuksensa portfolioon integroidulla kirjallisella osuudella
  • Kirjallista ilmaisua ei sidota esseemuotoon
  • Kirjallinen pohdinta voi olla esimerkiksi kertovaa, erittelevää tai kantaaottavaa tekstiä
  • Lukiodiplomin ohjeessa on nyt omana lukunaan teoksen kuvaus
  • Ohjeessa on tarkennettu lukiodiplomien arviointimenettelyn kuvausta
  • Portfolion painoarvo on 1/2 ja teoksen painoarvo on 1/2 lukiodiplomin yleisarvosanassa
  • Arvioinnin kriteerejä on uudistettu vastaamaan portfolion uudistunutta rakennetta
  • Lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolen täyttöohjeet on päivitetty vastaamaan uutta rakennetta

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)

Lisää aiheesta EDU.fissä

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus