Verkkomateriaaleja opetukseen

Fysiikan ja kemian yhteiset verkkomateriaalit

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.

Tilastokoulu
Tilastokoulu-sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. - Helsingin Yliopisto

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi sähköturvallisuudesta ja vaarallisista aineista. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. (Edu.fi)

Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa
Opas on tarkoitettu opettajien ja opiskelijoiden avuksi ja tueksi suunniteltaessa tavallista oppitunnin koejärjestelyä suurempaa ja itsenäisempää luonnontieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on ollut pyrkiä madaltamaan kynnystä koulun piirissä tehtävälle tutkimukselle.Oppaan ovat kirjoittaneet Elina Näsäkkälä, Maija Flinkman & Maija Aksela. Tuotanto: Opetushallitus

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö
Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, josta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita

Fysiikan verkkomateriaalit

Etälukion fysiikan verkkomateriaali
Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Etälukion verkkomateriaalit tarjoavat lisäaineistoa ja tehtäviä etäopiskelijan itseopiskelun tueksi. Soveltuvin osin niitä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Julkaisija: Opetushallitus

Envisat-satelliitti ilmakehän tarkkailijana
Sivustolla käsitellään ilmakehää ja satelliittien avulla tehtävää ilmakehän tutkimusta. Sivusto keskittyy Envisat-satelliittiin ja sen yhteen mittalaitteeseen, suomalais-ranskalaisena yhteistyönä rakennettuun otsoni-instrumentti GOMOSiin. Sivut sisältävät runsaasti aiheeseen liittyvää tekstiä, kuvia ja harjoitustehtäviä, joista osa on interaktiivisia. Sivusto mahdollistaa otsonikarttojen ja pystyjakaumien piirtämisen aidosta satelliittidatasta. Tätä sivustoa voidaan hyödyntää usean eri oppiaineen tunnilla tai pelkkänä tietolähteenä. Ilmakehään ja otsoniin tutustuminen sopii esimerkiksi maantiedon ja geofysiikan opiskeluun. Tuotanto: Ilmatieteen laitos

Pyhäjoen lukion oppilaiden ja opettajien laaja fysiikan CERN -opintomateriaali
Sivuilla esitellään CERNin hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta sekä annetaan ohjeita ja ideoita lukiolaisten CERN-opintomatkan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Materiaali sisältää myös CERNissä pidettyjä tiedeopetuksen luentoja lukiolaisille sekä fysiikan virtuaalilaboratorion, jossa voi tehdä mittauksia, laskea tuloksia ja tarkistaa ne. Lisäksi sivuilla esitellään esimerkkejä, miten lukion fysiikan ja äidinkielen kursseja voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.

Keinokorva - verkko-ohjelma äänestä, melusta ja kuulosta
Ohjelma on suunniteltu koulukäyttöön itsenäistä opiskelua varten. Ohjelma soveltuu osittain ala-asteen 5-6 -luokista toisen asteen koulutukseen. Ohjelmassa kuljetaan mm. ampumaradalla, kerrostalossa, lentokentällä, moottoritiellä, rock-klubilla ja terveyskeskuksessa.Tietoa ohjelmasta opettajalle. Tuotanto: Opetushallitus

Käytännön fysiikka
Oppimateriaali sisältää mm. harjoituksia, animaatioita ja videoita. Materiaali on tehty erityisesti teknisellä alalla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien tarpeita ajatellen, mutta yhtä lailla materiaalia ja käytännön esimerkkejä voi käyttää kaikki muut ammatillisen alan opiskelijat, lukiolaiset tai itseopiskelijat. Tuotanto: Opetushallitus

Biotekniikan mahdollisuudet
Sivustoa voidaan käyttää biotekniikan opetuksen tukena yläasteella ja lukiossa. Sen tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä biotekniikasta sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia soveltaa uusia opetustapoja kouluopetuksessa. Tuotanto: Taloudellinen tiedotustoimisto.

Kemian verkkomateriaalit

Etälukion kemian oppimateriaalit

Xperimania – molekyyleistä materiaaleiksi
Euroopan kouluverkon (EUN) monikansalllinen öljynjalostusteollisuutta käsittelevä hanke. Projektin tavoitteena on auttaa peruskoulun oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita sekä heidän opettajiaan ymmärtämään öljynjalostusteollisuuden monia sovelluksia ja sitä, kuinka tämä suhteellisen nuori ja kiehtova tieteenala on vaikuttanut jokapäiväisen elämämme esineisiin. Kohderyhmä on 10–20-vuotiaat nuoret. Projektin verkkosivuilla on mm. oppitunneilla hyödynnettäviä tehtäväideoita.

Tutkimustori
Maija Akselan väitöskirja kemian opetuksen alalta koostuu kahdesta osasta. Tutkimuksen toinen osa on www-pohjainen fyysinen opiskeluympäristö, nk. Tutkimustori. Se mahdollistaa kemian tutkimuksellisen opiskelun tieto -ja viestintätekniikkaa (Internet,mittausautomaatio sekä visualisointiohjelmat) monipuolisesti hyödyntämällä. Tutkimustori sisältää neljä erilaista opiskelufoorumia: tutkimusfoorumin, kirjaston, keskustelufoorumin sekä arviointifoorumin ja se on vapaasti sovellettavissa koulukäyttöön. Uusi opiskeluympäristö soveltuu lähinnä lukion kemian opetukseen ja kemian opettajien koulutukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös peruskoulun kemian opetuksessa.
Maija Aksela 2005, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto