Soveltava liikuntakasvatus

Arvioiden mukaan nykyisin joka viidennellä kouluikäisellä lapsella tai nuorella katsotaan olevan tarvetta jonkinlaiseen erityiseen tukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin jokaisessa yleisopetuksen liikuntaryhmässä on noin kolme erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta. Yleisimmin tuen tarvetta aiheuttavat erilaiset tarkkaavaisuuden häiriöt, vaikeudet tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen alueella sekä kielelliset häiriöt. Myös motoriikan alueen ongelmat ovat yleisiä. Liikunnanopetusta on sovellettava myös oppilaitten erilaisten vammojen, pitkäaikaissairauksien tai muun toimintakyvyn heikkenemisen johdosta. Tuen tarpeen on todettu kasaantuvan. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 70 %:lla kaikista erityistä tukea tarvitsevista lapsista on vaikeuksia useammalla kuin yhdellä oppimisen osa-alueella.

Laadukkaaseen liikunnanopetukseen osallistuminen on jokaisen oppilaan oikeus. Soveltavan liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten osallistuminen liikuntaan.

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa on valmistettu Soveltavan liikuntakasvatuksen verkkokurssi. Kurssin Erityistarpeet-moduulissa kuvataan tavallisimpia erityistarpeita ja niiden huomioimista liikunnassa. Käytännön moduulista löytyy vinkkejä soveltavan liikunnanopetuksen toteuttamiseen. Kurssin materiaalista löytyy myös hyödyllisiä linkkejä aiheesta.

Terhi Huovinen | Jyväskylän yliopisto |