Taito- ja taideaineissa suoritettava lukiodiplomi

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, ja ne julkaistaan näillä sivuilla loppukeväästä. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin.

Valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta vastaa lukio. Lukion tulee määritellä opetussuunnitelmassaan, mitä lukiodiplomeja koulussa voi suorittaa. Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi merkitään lukion päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla.

Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä. Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Aiemmin käytössä ollut painettu lukiodiplomin todistuspohja
Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Lukiodiplomien raportointityökalu

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelussa on mahdollista raportoida suoritetut lukiodiplomit lukuvuosittaisesti. Uudella raportointityökalulla kerätään valtakunnallista seurantatietoa lukiodiplomien suorittamisesta.

Raportoitavat tiedot ovat määrällisiä, joten lukiodiplomisuoritusten ollessa tiedossa niiden antaminen ei vie paljon aikaa. Lukioita pyydetään raportoimaan lukiodiplomikohtaisesti suoritettujen, hylättyjen ja keskeytyneiden lukiodiplomien lukumäärät, lukiodiplomeista annettujen eri arvosanojen lukumäärät sekä sukupuolen mukaiset suoritusmäärät. Palvelussa voi antaa Opetushallitukselle myös palautetta.

Koepankki -palvelu lähettää kaikille lukiodiplomitodistuksia ladanneille käyttäjille automaattisesti sähköpostin, joka sisältää linkin raportointityökaluun. Raportointipyyntö on lähetetty ensimmäisen kerran 31.8.2015 ja tällöin on mahdollista raportoida lukiodiplomisuoritukset lukuvuosilta 2014–2015, 2013–2014 ja 2012–2013. Raportointi on mahdollista ainoastaan sähköpostissa lähetetyn yksilöidyn linkin kautta.

Jatkossa raportointipyyntö tullaan lähettämään palvelun käyttäjille aina toukokuun alussa, jolloin pyydetään raportoimaan päättyvän lukuvuoden lukiodiplomisuoritukset. Opetushallitus toivoo, että lukiot raportoisivat suoritetut lukiodiplomit lukuvuosittaisesti kevätlukukauden loppuun mennessä.

Myös palvelun käyttäjät voivat tutustua suoritustietoihin erilaisin hakurajauksin. Palvelu ei kuitenkaan mahdollista yksittäisten lukioiden antamien tietojen tarkastelua. Karttuva seurantatieto palvelee Opetushallitusta lukiodiplomien kehittämisessä.

Lisätietoja raportoinnista lukiokoulutuksen järjestäjille ja lukioille lähetetystä tiedotteesta:

Suoritettujen lukiodiplomien raportointi suullisen kielitaidon arvioinnin koepankissa, Opetushallituksen tiedote 31.8.2015 (pdf)

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Lukiodiplomien ohjeiden päivittäminen

Opetushallitus päivittää lukiodiplomien suorittamisen ohjeet ja niitä voidaan käyttää lukuvuonna 2017–2018. Päivitettyjä lukiodiplomin ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan.

Lukiodiplomien ohjeet lukuvuodelle 2016–2017 julkaistu

Opetushallitus on julkaissut 28.4.2016 taito- ja taideaineiden lukiodiplomien ohjeet lukuvuodelle 2016–2017. Kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomien ohjeet löytyvät Edu.fin Lukiodiplomit-osiosta.

Lukiodiplomi ja jatko-opinnot -palvelu

Opetushallituksen Lukiodiplomi ja jatko-opinnot -palvelu tarjoaa yliopistoille, korkeakouluille ja muille oppilaitoksille tiedotuskanavan, jossa ne voivat ilmoittaa lukiodiplomisuoritusten huomioimisesta oppilaitosten opiskelijavalinnoissa. Näin lukiodiplomin suorittanut opiskelija tai esimerkiksi lukion opinto-ohjaaja voi saada ajantasaista tietoa lukiodiplomin hyödyntämisestä jatko-opintoihin hakeutuessaan.

Uusi muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen aineisto on julkaistu

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Opetushallituksen uudesta Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -aineistosta voit saada kaikkea sitä oman opetuksesi tueksi.

Lukiodiplomitodistus uudistui

Opetushallitus on uudistanut lukiodiplomitodistuksen. Lukiot voivat käyttää 27.4.2012 lähtien sähköisesti täytettävää ja tulostettavaa lukiodiplomitodistuslomaketta. Todistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä.

Näytä kaikki

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)