Lukiodiplomista

Lukiodiplomin kehittämisen taustaa

Lukiodiplomien kehittämistyö aloitettiin 1990-luvulla ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän mietinnön (Komiteanmietintö 1993:25) pohjalta. Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä totesi taito- ja taideaineiden arvioinnista muun muassa, että näissä aineissa suoritusten arviointi on yleensä tarkoituksenmukaista hajauttaa pitkähkölle aikavälille lukio-opintoja.

Tarkoituksena on ollut kehittää opiskelijan osaamisen arviointia niin, että opiskelija saa opintojensa päättyessä yhtenäisen asiakirjakokonaisuuden, joka kuvaa luotettavasti ja monipuolisesti hänen yleissivistyksensä suuntautumista ja tasoa sekä harrastuneisuutta ja erikoistumista ilmentäviä valmiuksia. Näin opiskelijan osaaminen voi välittyä monipuolisesti hänen hakeutuessaan jatko-opintoihin ja työelämään. Lukion tuntijakoon sisältyvä valinnaisuus, luokaton toimintamuoto ja ylioppilastutkinnon uudistuminen ovat lisänneet valintojen kirjoa ja tarvetta monipuoliseen osaamisen osoittamiseen.

Opetushallitus käynnisti ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän työn pohjalta vuonna 1995 lukion pakollisia kursseja laajemman taito- ja taideaineiden arvioinnin kehittämisen. Opetushallitus toteutti lukiodiplomin kehittämistyön yhteistyössä korkeakoulujen, lukioiden ja muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Opetusministeriö asetti vuonna 1998 lukiodiplomityöryhmän arvioimaan kehittämistyössä siihen mennessä saavutetut tulokset. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus lukiodiplomin yleistettävyydestä huomioonottaen lukioiden ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet, lukion päättöarviointi ja lukiodiplomin käyttömahdollisuus opiskelijavalinnoissa. Työryhmä ehdotti, että kaikilla lukioilla olisi mahdollisuus järjestää taito- ja taideaineiden suorittaminen lukuvuoden 1999–2000 alusta alkaen. Opetushallitus vahvistaisi suorittamisen ehdot ja arviointikriteerit valtakunnallisesti, mutta lukiodiplomisuoritukset arvioitaisiin paikallisesti. Lukiodiplomit tulisi myös ottaa mahdollisimman laajasti huomioon opiskelijavalinnoissa.

Näyttö osaamisesta ja harrastuneisuudesta taito- ja taideaineissa

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän ja lukiodiplomityöryhmän työn pohjalta, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Opetushallitus antaa lukiodiplomeihin valtakunnalliset suorittamisen ohjeet, ehdot ja arviointikriteerit sekä todistuksen muodon. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Lukiodiplomeja voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomien valtakunnalliset toteutuksen muodot, arvioinnin kriteerit ja todistus täydentävät omalla alueellaan lukion päättötodistusta. Pitkäkestoiseen näyttöön sisältyy opiskelijan oma taiteellinen, tiedollinen ja taidollinen osuus.                 

Lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa

Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomien järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista, samoin niiden suorittaminen on opiskelijoille vapaaehtoista. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita, asiasta määrätään lukion opetussuunnitelmassa.

Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut pohjakursseina määrätyn määrän oppiaineen lukiokursseja. Lukiodiplomisuoritukseen liittyy yleensä myös lukiodiplomikurssi, jolla lukion aikana hankittu erityisosaaminen osoitetaan ja kootaan lopulliseksi lukiodiplomisuoritukseksi. Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen (955/2002) 7 §:n 2 momentin mukaan soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Kehittämistyö jatkuu

Lukiodiplomi täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa erityisosaamistaan aineissa, joissa ei suoriteta ylioppilastutkinnon kokeita. Opetushallituksessa lukiodiplomin kehittämistyö lukioaikaisen oppimisen, osaamisen ja harrastuneisuuden näyttönä on ollut jatkuvaa. Lukiodiplomia on kehitetty kokonaisuutena ja lukiodiplomikohtaisten uudistuksien avulla. Pitkällä aikavälillä pyrkimyksenä on luoda edellytyksiä lukiodiplomisuoritusten nykyistä laajempaan hyödyntämiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Keväällä 2010 tehdyn seurantakyselyn mukaan lukiodiplomeja oli suoritettu kahtena viime lukuvuotena yli 2 500 lukuvuodessa. Eniten lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa, toiseksi eniten liikunnassa.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)