Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

Etälukion psykologian verkkomateriaali kurssista PS1
Verkkomateriaalista löytyy tietoa psyykkisestä toiminnasta, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta sekä hyviä opiskelijaa motivoivia kysymyksiä kyseisistä aihepiireistä. Verkkomateriaalin kysymyksiä voi käyttää omassa opetuksessaan ajatusten herättämiseen ja tiedon soveltamiseen. Materiaali sopii erinomaisesti itseopiskeluun ja sen voi antaakin työstettäväksi opiskelijalle, joka suorittaa kurssin itsenäisesti. Sivulla on mm. seuraavia aineistoja:

Kysymyksiä, jotka voi antaa opiskelijoille pareittain pohdittavaksi heti kurssin alussa.

Luettelo ensimmäisen kurssin tavoitteista ja mind map ensimmäisen kurssin sisällöstä. Tavoitteet ja mind mapin voi monistaa vaikka kalvoksi omaan opetukseensa.

Oppimiseen liittyviä myyttejä. Kyseistä tehtävää voi käyttää motivointina lähdettäessä käsittelemään oppimista.

Tiedonkäsittelyyn, oppimiseen ja motivaatioon liittyviä pohdiskelutehtäviä. Tehtävien kautta opiskelija voi kartoittaa omia tavoitteitaan, omaa opiskelumotivaatiotaan sekä omaa opiskelua edistäviä ja kahlitsevia seikkoja.

Tehtäviä. Erittäin hyviä tehtäviä seuraavista aiheista: mitä psykologia on, psyykkiset toiminnot, oppiminen, sosiaaliset suhteet ja psykologinen tutkimus. Tehtävät toimivat kertauksena asian käsittelyn jälkeen. Opiskelijat voivat tehdä tehtävät itsenäisesti tietokoneella, sillä tehtävät voi tarkistaa heti suorituksen jälkeen.

Tutkimusesimerkkinä lukivaikeus. Sivulla kuvataan lukivaikeutta, sen syitä ja tutkimusta, jossa on selvitetty aisteihin liittyvän aikatarkkuuden yhteyttä lukivaikeuteen. Tutkimusta voi käyttää esimerkkinä psykologisesta tutkimuksesta.

Opettajan muistiinpanot kurssista 1
Sivulta löytyvät uskonnon ja psykologian lehtorin Jyrki Rossin uuden opetussuunnitelman mukaiset muistiinpanot kurssista PS1. Muistiinpanoja voi käyttää kurssin kertaamiseen, pohjina omille muistiinpanoille tai opiskelijat voivat niiden avulla itsenäisesti kerrata kurssilla esille tulleita asioita.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Anneli Airaksisen artikkeli Ollaan apinoita. Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2002
Artikkelissa tuodaan tapauskertomusten kautta esille, miten monessa suhteessa ihminen on samanlainen kuin ihmisapinat. Artikkelissa kuvataan mm. simpanssien kykyä oppia lauserakenteita, opettaa kieltä, valmistaa työkaluja, siirtää perinnettä sukupolvelta toiselle ja käyttää lääkekasveja. Artikkeli antaa lisäinformaatiota vertailtaessa ihmisen ja eläimen toimintaa toisiinsa.
- Tiede

Tuija Matikan artikkeli Epäonnistu taitavasti. Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2006
Artikkeli sisältää psykologien vinkkejä siitä, mitä tehdä, kun erheen pelko lamauttaa ja miten epäonnistumisesta pääsee eteenpäin. Näitä opiskelijoiden arkielämää helpottavia vinkkejä voi kurssilla käsitellä joko psyykkisen itsesäätelyn tai itsetunnon yhteydessä. Ne havainnollistavat käsiteltävää asiaa ja auttavat opiskelijaa soveltamaan oppimaansa oman elämänsä hallintaan.
- Tiede

Tuula Kinnarisen artikkeli Lumehoito palkitsee odotukset. Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2004
Artikkelissa esitellään lumehoidosta tehtyjä tutkimuksia, tarkastellaan millä mekanismilla lumelääke vaikuttaa ja arvioidaan voitaisiinko lumelääkkeitä hyödyntää sairauksien hoidossa. Koska lumehoito tulee esille psykologista tutkimusta käsiteltäessä, artikkeli antaa aiheesta ajankohtaista tietoa. Artikkelissa olevia tutkimuksia voi käyttää tunnilla esimerkkeinä lumehoidon vaikutuksesta.
- Tiede

Psykologien työpaikat
Ajankohtaista tietoa psykologien sijoittumisesta työmarkkinoille. Sivua voi näyttää esim. kalvopohjan muodossa kurssin PS1 alussa, jolloin käsitellään psykologian sovellutusalueita.
- Suomen Psykologiliitto

Sosiaalipsykologian juuret I: Kymmenen klassikkoa
Yliopistonlehtori Marja Ahokkaan kirjoittamat esittelyt Allportista, Bandurasta, Darwinista, Festingeristä, Freudista, Frommista, Goffmanista, Kailasta, Milgramista ja Taiffelista. Henkilöistä esitellään heidän elämänkertansa, teoksensa, teoriansa ja tutkimuksensa sekä henkilön merkitys sosiaalipsykologialle myös nykyaikana. Materiaali sopii opettajalle omien tietojensa täydentämiseen.
- Helsingin yliopisto / Avoin yliopisto

Dominot
Tämä leikkimielinen toiminnallinen harjoitus sopii hyvin kurssin alkuun. Harjoituksen tavoitteena on tutustuttaa ryhmäläisiä toisiinsa ja samalla tarkastella omaa persoonallisuutta.
- Eurooppalainen Nuorisokampanja ("Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia") rasismia, vierasvihaa, juutalaisvastaisuutta ja suvaitsevaisuutta vastaan.

Kulttuurileikki
Tämä leikkimielinen toiminnallinen harjoitus sopii hyvin motivoinniksi tunnin alkuun, kun lähdetään käsittelemään sosiaalipsykologian yhteydessä stereotypioita. Harjoitus tuo hyvin esille opiskelijoiden stereotypioita toisia ihmisiä kohtaan.
- Eurooppalainen Nuorisokampanja ("Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia") rasismia, vierasvihaa, juutalaisvastaisuutta ja suvaitsevaisuutta vastaan.

"Euro-rail a la carte"
Tämä leikkimielinen toiminnallinen harjoitus sopii hyvin motivoinniksi tunnin alkuun, kun lähdetään käsittelemään sosiaalipsykologian yhteydessä ennakkoluuloja (rasismia). Harjoituksen tavoitteena on opiskelijoiden stereotypioiden ja ennakkoluulojen kyseenalaistaminen, vähemmistöjen herättämien mielikuvien tarkastelu, oman suvaitsevaisuuden rajojen tiedostaminen ja erilaisten arvojen ja stereotypioiden kohtaaminen.
- Eurooppalainen Nuorisokampanja ("Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia") rasismia, vierasvihaa, juutalaisvastaisuutta ja suvaitsevaisuutta vastaan.

Ensivaikutelmia
Tämä leikkimielinen toiminnallinen harjoitus sopii hyvin motivoinniksi tunnin alkuun, kun lähdetään käsittelemään sosiaalipsykologian yhteydessä edellisyysvaikutusta eli ensivaikutelmaa. Tehtävän kautta voidaan vertailla kuinka ihmiset eroavat ensimmäisten vaikutelmiensa suhteen toisista ihmisistä, tutkiskella kuinka omat menneisyyden kokemuksemme värittävät ensivaikutelmiamme ja tulla tietoisemmaksi siitä, kuinka omat vaikutelmamme vaikuttavat käytökseemme muita ihmisiä kohtaan.
- Eurooppalainen Nuorisokampanja ("Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia") rasismia, vierasvihaa, juutalaisvastaisuutta ja suvaitsevaisuutta vastaan.

Valhe laajentaa reviiriään. Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2005
Artikkeli kertoo suomalaisista valehtelijoina sekä selittää, mikä saa ihmisen valehtelemaan ja uskomaan valheisiin. Artikkelissa tarkastellaan myös valheen tunnistamista magneettikuvauksen avulla ja sitä, miten valehteleminen näkyy sanattomassa viestinnässä. Artikkeli sopii käytettäväksi sosiaalipsykologiassa käsiteltävän sanattoman viestinnän yhteydessä.
- Tiede

Viivi & Wagner sarjakuva sanallisen ja sanattoman viestinnän ristiriidasta
Sarjakuvaa voi käyttää motivointina tunnin alussa tai asian kertauksena, jolloin opiskelijoilta voidaan kysyä, mihin psykologiseen ilmiöön sarjakuva liittyy.
- HS.fi

Erkki Kauhasen artikkeli Arkipäivän rasismi naamioituu kavalasti. Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2004
Artikkelissa olevia tietoja voi käyttää ennakkoluuloja (rasismia) opetettaessa. Sivulla olevan tiedon avulla voi opetuksessa tuoda esiin ajankohtaista tietoa rasismin ilmenemisestä Suomessa. Sivulla on mm. hyvä tilasto ulkomaalaisten määrästä Suomessa, pitkittäistutkimus suomalaisten ulkomaalaisasenteista ja tutkimus maahanmuuttajiin kohdistuneista rasistisista rikoksista.
- Tiede

Laura Paljakka