Verkkomateriaaleja englannin opetukseen

Opetushallituksen julkaisemia oppimateriaaleja ja aihioita:

Kielivinkki 
Kielivinkki antaa puhtia ja evästystä vieraiden kielten opiskeluun. Ytimekkäät ohjeet ja erikieliset esimerkit opastavat tehokkaaseen, itsenäiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Materiaali on tehty erityisesti lukiolaisten tueksi.

Etälukion englannin verkkomateriaalit
Kurssit 1-8, johdantokurssi ja kirjoitelmakurssi. Soveltuvin osin kursseja voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Audiogrammar
Aihio esittelee laajakäyttöisen tavan opettaa oppilasta poimimaan rakenteellista informaatiota puheesta. Siinä korostetaan uuden tekniikan vaikutusta perinteiseen kieliopin kaavio-opetukseen. Oppilaan tehtävänä on rakentaa rakennekaaviot kuulemansa perusteella. Harjoituksen materiaalina ovat kysymyslauseet, joilla tiedustellaan ihmisten preferenssejä. Oppilas näkee eri lausetyyppien kohdalla vaillinaisesti täytetyn rakennekaavion ja 6-8 henkilön kuvaa. Napauttamalla kuvaa oppilas kuulee kysymyksen, joka sopii ainoastaan yhdelle rakennekaavion riville. Rakennekaavion solut reagoivat jokaiseen napautukseen vaihtamalla tekstiään ja oppilas rakentaa rivit vastaamaan kuulemiaan kysymyksiä. Tarkista-painiketta painamalla ohjelma tarkistaa tehtävän, oikein rakennetut lauseet kuuluvat puhuttuna ja näkyvät ruudulla.

Burger Writer
Tämän aihion tavoitteena on tuoda kielioppiharjoituksiin pelimäisiä piirteitä. Kielen alkeiden opetukseen sisältyy runsaasti yksinkertaisia rakenteita. Tyypillistä näille rakenteille on, että oppijan tulisi yltää niissä automatisoituneisiin suorituksiin. Näin ollen pelimäiset harjoitusmuodot ovat niihin varsin sopivia. Oppilaan tehtävänä on rakentaa kielioppisääntöjen mukaisia ilmaisuja valitsemalla ison kerroshampurilaiskuvion eri kerroksissta oikeassa järjestyksessä aina yksi sana tai fraasi. Lisäksi lauseiden tulee liittyä ruudulla näkyvään pieneen kuvaan, joka vaihtuu tehtävän mukaan. Jos rakenne on oikea, oppilas kuulee sen puhuttuna heti, kun ohjelma on todennut sen oikeaksi. Oikeasta vastauksesta oppilas saa palkkioksi palauteriviin pienen hampurilaisen. Näiden pikkuhampurilaisten määrästä voi nähdä kulloisenkin pistemäärän.

Catch Your Bus
Aihio on suunniteltu ajanilmausten harjoitteluun. Yksinkertaisten animaatioiden ja puheen pätkien välityksellä oppilas kuulee useita eri tapoja kellonaikojen ilmaisemiselle. Tavoitteena on ehtiä ajoissa bussiin, jonka lähtöaika näkyy ruudulla. Napauttamalla ruudulla näkyvää miestä oppilas saa tietää, paljonko kello on. Napauttamalla numeropainikkeita oppilas kuulee neljä eri reittivaihtoehtoa, joissa kerrotaan, kauanko bussiasemalle pääseminen kestää kutakin reittiä käyttäen. Oppilaan on valittava näistä reiteistä se, jota kulkemalla hän ehtii bussiasemalle tismalleen sinä hetkenä, jolloin bussin on määrä lähteä. Jos valinta on oikea, oppilas näkee animaation, jossa matkustaja nousee bussiin ja bussi lähtee liikkeelle. Jos hän valitsee väärän reitin, bussi lähtee liikkeelle ilman matkustajaa. Kone arpoo kellonajat ja järjestyksen useiden aikojen joukosta joten tehtävässä käydään läpi eri kellonaikoja ja myös bussin lähtöaika vaihtelee.

Common Background
Oppilas kuulee kahdeksan henkilön esittelyt, joissa esiintyy runsaasti henkilötietosanastoa (mm. ikä, kansallisuus, asuinpaikka, harrastukset). Kuunneltuaan esittelyt, oppilaan on ryhmiteltävät henkilöt yhteisten ominaisuuksien mukaan. Useammilla henkilöillä voi olla jotain yhteistä, mutta tarkoituksena on löytää sellaiset yhdistävät tekijät, joiden perusteella henkilöt voidaan jakaa nimenomaan neljään kahden hengen ryhmään. Sanastoharjoittelun ja kuullunymmärtämisen lisäksi oppilaan on pystyttävä tekemään päätelmiä ja soveltamaan tietoa tehtävän ratkaisemiseksi. Tehtävä on haastava ja siksi ohjeessa kehotetaankin tekemään muistiinpanoja kuuntelun aikana, jotta ratkaiseminen helpottuisi.

Comparison in action
Aihion ideana on toiminnallinen vertailumuotojen harjoittelu. Tehtävässä on myös hieman pelimäisyyttä, sillä oppilaan tulee ratkaista tehtävä vihjeiden perusteella. Oppilaan tehtävänä on kuunnella, kun eri henkilöt kertovat itsestään napauttamalla heidän kuviaan. Oppilaan tulee sijoittaa henkilöt asteikolle (esim. youngest-oldest) kuulemansa mukaan. Kertomukset voi kuunnella niin monta kertaa kun tarpeen. Oppilas voi tarkistaa tehtävän napauttamalla Tarkista-painiketta. Oikein asetetut henkilöt kertovat tarinansa uudelleen ja heidän nimensä ilmestyvät näkyviin.

Finding your way aroung Helsinki
Oppilas etenee suullisten ohjeiden mukaisesti paikasta toiseen Helsingin keskustan ”puhuvalla kartalla”. Ruudulla näkyvä kartta kommentoi jatkuvasti virheellistä työskentelyä. Aihio havainnollistaa yksinkertaisen mikromaailman hyödyntämistä vieraan kielen opiskelussa. Oppilaan tehtävänä on eläytyä turistin rooliin ja kulkea saamiensa ohjeiden mukaan aidolla kartalla. (Esimerkiksi ”Kulje satamasta Kauppatorille ostamaan jäätelöä.”, ”Näytä missä on nykytaiteen museo Kiasma”.) Ohjeet sisältyvät todentuntuiseen kertomukseen. Oppilas osoittaa kohteita napauttamalla niitä kartalla ja mikäli kohde on paikannettu oikein, kartalle ilmestyy etenemistä osoittava kävelyreitti. Välillä pysähdytään myös ihailemaan nähtävyyksiä: joitakin kohteita napauttamalla oppilas näkee ruudulla valokuvan kohteesta. Kaikkia vääriä napautuksia seuraa puhuttu kommentti. Näin oppilas altistuu puhutulle kielelle myös yrittäessään umpimähkäisesti napauttaa karttaa sieltä täältä. Koska oppilaan napautuksesta välittyy aina paikkatieto, ohjeet tuntuvat oppilaasta järkeviltä. Jos hän esimerkiksi lähtee rautatieasemalta väärään suuntaan, hän saa siitä ohjelmalta oikeaan palautteen, joka kehottaa kiinnittämään huomiota johonkin tiettyyn yksityiskohtaan kartalla. Lopuksi oppilas näkee kuvan kohteesta, johon hän on päätynyt.

Hobbies
Tämän aihion tavoitteena on sanaston harjoittaminen kontekstirikkaassa multimediaympäristössä ja aidonoloisen puheen lomassa. Oppilaan tehtävänä on tunnistaa harrastuksen kuvauksen ydinkohdat ja liittää ne harrastustilannetta esittävään kuvaan. Harjoittelutilanteen alkaessa oppilaan edessä on kuvaruudulla joukko kuvia, jotka esittävät erilaisia suomalaisten nuorten harrastuksia, sekä joukko puhekuplia. Kun puhekuplaa napauttaa kerran, siitä kuuluu harrastuksen esittely, mutta ei varsinaista nimeä. Oppilaan tehtävänä on siirtää puhekupla aina sen harrastuksen päälle, josta kuplassa on puhe. Jos siirto on oikea, kupla häviää ja oppilas saa vahvistavan kommentin. Lisäksi oikean vastauksen jälkeen ruudulle ilmestyy ns. gapfill-ruutu, jossa juuri kuultu lause on kirjoitettuna. Oppilaan tulee täyttää lauseesta puuttuva(t) sana(t) kirjoittamalla ne aukkoon. Tämä pakottaa oppilaan kuuntelemaan saamaansa palautetta tarkemmin ja vahvistaa myös harrastuksiin liittyvien sanojen oppimista. Väärin asetetut kuplat valuvat takaisin alkuasemiinsa pysähdyttyään ensin paikoilleen puhutun kommentin ajaksi. Toisessa vaiheessa harjoitellaan tehtävän edellisessä vaiheessa tutuiksi tulleita sanoja. Tällöin kuplien tilalla on puhuvat palkit, joita napauttamalla oppilas kuulee harrastusten nimiä. Hänen tulee siirtää palkit yläpuolella oleviin vastaaviin kuviin. Kun oppilas on mielestään valmis, hän saa palautetta suorituksestaan napauttamalla Tarkista-painiketta. Oikein menneet palkit katoavat ja oppilas kuulee ja näkee sanan kirjoitettuna. Väärässä kuvassa olleet palkit palautuvat ruudun alalaitaan ja oppilas saa kehoituksen yrittää uudelleen. Sanan visualisointi auttaa oppilasta sen muistamisessa ja tekee sanaston opiskelusta mielekkäämpää. Äänen kuuleminen tuo myöskin lisäarvoa tehtävään: oppilas kokee sanan usealla aistilla ja siten aihio tukee monenlaisia oppijoita.

Katuhaastattelu
Oppilaan tehtävänä on mallihaastattelujen ja ohjeiden avulla laatia englanninkielinen kyselylomake. Mallina tarjotuissa videoleikkeissä haastateltavat kertovat Internetin käyttötavoistaan. Perusruudulla on tehtävätoimeksianto, koehaastateltavien videoleikkeet sekä linkit kysymystenlaadintavinkkeihin ja ”Comprehension check” –tehtävään. Tehtävässä oppilaan tulee yhdistää oikea vastaus oikeaan kysymykseen siirtämällä haastattelijahahmot oikeiden henkilöiden viereen. Mallikysymysten lisäksi oppilaat voivat ehdottaa opettajalle omia haastattelukysymyksiä ja haastatella sitten opiskelijatovereitaan eri aiheista. Aihio havainnollistaa digitaalisen oppimateriaalin merkitystä tehtäväperusteisen opetuksen (TBL) tukemisessa.

Puhuva kello
Pelimäinen multimedia-aihio kellonaikojen opiskeluun. Napauttamalla Play-nappulaa oppilas kuulee katkelman puhetta, joka sisältää kellonajan. Oppilaan tulee tunnistaa se muun puheen joukosta ja napauttaa kellotaulusta ensin tunti- ja sitten minuuttiviisarin kohtaa. Kun oppilas osuu oikeisiin kohtiin, kello siirtyy osoittamaan tuota aikaa. Samalla oppilas kuulee puhutun palautteen. Väärän vastauksen kohdalla oppilas saa kehotuksen jatkaa yrittämistä ja lisäksi hän kuulee ajan vielä uudelleen. Aihio kattaa monipuolisesti eri ajanilmaisut (esim. ”vartin yli”, ”varttia vaille”, ”kaksikymmentä yli”) ja vahvistaa tällaisten vakiintuneiden sanontojen juurtumista oppijan kielitaitoon.

Kitchen computer - newacaster
Esimerkki uutismateriaalin kielellisestä työstämisestä pysyvää arvoa omaavan uutisen (tässä tapauksessa keittiötietokoneen keksiminen) avulla. Materiaaliin liittyy 4 erilaista harjoitusta.. Aluksi oppilas kuuntelee uutisen keittiötietokoneen keksimisestä ja syistä, miksi tämä 1960-luvulla mullistavana pidetty idea ei koskaan päätynyt suurien keksintöjen joukkoon. Tämän jälkeen oppilas siirtyä videon pohjalta laadittuihin harjoituksiin. - Ns. True or False –tehtävä on kuullunymmärrystehtävä, jossa on valittava, mitkä esitetyistä väitteistä pitävät uutisen paikkaansa. Oppilas valitsee joko ”True” tai ”False” ja voi tarkistaa vastauksensa ”Check”-painikkeesta. -Lexitaire-tehtävässä harjoitellaan uutisessa esiintyneitä keskeisiä sanoja ns. sanastopasianssin (lexitaire) muodossa. Vasemmalla on englanninkielisiä sanoja, jotka oppilaan tulee siirtää oikealla puolella olevien suomenkielisten vastineiden päälle. Oikein yhdistetyt sanat häviävät ja väärän sanan päälle viety englanninkielinen sana palaa takaisin lähtöpaikkaansa. -Synonym sweeper –tehtävässä harjoitellaan sekä sanastoa että tekstin ymmärtämistä. Oppilas näkee uutisen tekstinä. Ruudun alalaidassa on sanoja, jotka oppilaan pitää raahata tekstiin niiden synonyymien päälle. Oikean synonyymin päälle viety sana katoaa ja pisteet lisääntyvät pistelaskurissa. -Begin&end –tehtävässä harjoitellaan lauserakenteita. Ruudulla on viisi lausetta, joiden alku- ja loppuosat on sekoitettu. Oppilaan tehtävänä on muodostaa kokonaisia lauseita järjestämällä lauseet niin, että vasemmalla oleva alkuosa ja oikealla oleva loppuosa sopivat toisiinsa. Vastaukset tarkistetaan Check-painikkeesta ja ruudulle ilmestyy sen hetkinen pistemäärä. Nämä monipuoliset tehtävät havainnollistavat, miten uutista voidaan luontevasti käyttää hyödyksi kielen eri osa-alueita harjoiteltaessa.

a Cook's day 
Aihio havainnollistaa etuja, jotka saavutetaan ottamalla oppimateriaalissa primääriseksi kielen esitysmuodoksi videoleike tekstikappaleen sijasta. Kun aihio toteutetaan kevyellä videotekniikalla, se soveltuu esimerkiksi tavaksi taltioida mm. työohjeita, tehtävien toimeksiantoja tai vastaavia siten, että niitä voidaan omaksua omaan tahtiin. Tässä aihiossa oppilas seuraa autenttista videohaastattelua, jonka perusteella hän tekee kokin päivästä päiväjärjestyksen kalenteriin. Päiväjärjestyksessä on valmiina kellonajat ja se on jaettu aamu- ja iltavuoroon. Ruudulla näkyvissä palkeissa on yhdeksän eri toimintoa (esim. ”Arrive at work”, ”Start lunch service”), jotka esiintyvät kokin kertomuksessa. Oppilaan tehtävänä on siirtää palkit oikeisiin kenttiin päiväjärjestyksessä. Oppilas voi tehdä tehtävää videon pyöriessä tai kuunnella sen ensin kokonaisuudessaan. Videoa on helppo katsoa ja kuunnella niin monta kertaa kuin haluaa. Kone tarkistaa vastaukset, kun oppilas napauttaa Tarkista-painiketta. Oikeat vastaukset muuttavat väriä ja jähmettyvät paikoilleen ja väärin menneet palkit palaavat takaisin alkuasemiinsa. Tehtävää tehdään niin kauan, että kaikki palkit ovat oikeissa paikoissa.

Virtual walk in London
Aihio näyttää miten digitaalikuvien avulla voidaan luoda haasteellinen ympäristö tärkeiden tienneuvomistilanteiden dialogien opiskeluun. Alkutilanteessa oppilas seisoo British Museumin portilla; täältä hänen tulisi päästä saamiaan ohjeita seuraamalla Covent Garden Marketille. Hän näkee kaiken aikaa kuvaruudulla edessään saman näkymän kuin reittiä oikeasti kävelevä näkisi. Oppilaan tulee kulkea kaikista matkan varrella eteen tulevista risteyksistä neuvottuun suuntaan. Ruudulla on näkyvissä eri suuntiin osoittavia nuolinäppäimiä, ja niitä painelemalla oppilas ohjaa itseään kohti haluttua päämäärää. Samalla hän saa opastajalta luontevasti brittiläistä kulttuuritietoa, joka liittyy matkan varrella vastaan tuleviin paikkoihin, rakennuksiin jne. Oppilasta pyydetään myös napauttamaan joitakin reitillä näkyviä kohteita (esim. kulkuneuvoja, kylttejä, rakennuksia), jolloin hän väistämättä kiinnittää huomiota ympärillä näkemäänsä. Ohjelma kommentoi mahdollisia virheitä suullisesti ja palauttaa eksyneet lähtöruutuun.

Numbers - Numeropeli
Aihio harjoittaa lukusanoja uudella, pelimäisellä tavalla. Tehtävässä on viisi vaihetta, joihin kone arpoo aina erisuuruiset lukusanat harjoiteltavaksi. Tehtävä kehittää erityisesti kirjoitetun numeron ja sen lausumisen yhteyden tunnistamista. Oppilaan tehtävänä on tunnistaa äänen perusteella oikeat lukusanat. Ruudun alalaidassa on viisi puhekuplaa, joista kaikista kuuluu eri luku. Oppilaan tulee raahata peräkkäiset lukusanat ruudulla jo valmiina näkyvän lukusanan jatkoksi. Tarkoituksena on muodostaa kolmen peräkkäisen luvun kokonaisuus. Ohjelma tunnistaa oikean luvun automaattisesti ja lukitsee sen paikoilleen. Väärästä siirrosta ohjelma siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Preposition Plane
Aihio havainnollistaa animaatioiden ja visualisoinnin käyttöä prepositioiden opiskelussa. Sen tavoitteena on liittää prepositiot visuaalisiin ja auditiivisiin mielikuviin toiminnan kautta. Aihion pohjana on animaatio, jossa lentokone lentää pilvisellä taivaalla, ja oppilaan tulee valita painiketta napauttamalla se prepositioilmaus, joka sopii lentokoneen lentorataan. Prepositioiden merkitystä havainnollistetaan näyttämällä animaatioita, joissa koneen lentorata vaihtelee, esim. suoraan pilven läpi (through the cloud), pilven ali (under the cloud), pilven ympäri (around the cloud) jne. Ohjelma kommentoi jokaista oikeaa suoritusta puhutuin kommentein, joissa prepositiorakenne tulee mainittua. Väärällä valinta johtaa koneen maahansyöksyyn.

Puhelinvastaaja
Oppilaan on löydettävä kuuntelemalla ja päättelemällä sopiva ajankohta kolmen henkilön tapaamiselle. Puhelinvastaajaan on jätetty viestejä, jotka oppilas voi kuunnella napauttamalla painikkeita. Viesteissä eri ihmiset kertovat, milloin heillä on menoja ja milloin kalenterissa olisi vapaata aikaa. Kuuntelemalla tarkasti oppilaan on pääteltävä, mikä annetuista viikonpäivistä ja kellonajoista on ainoa mahdollinen tapaamisajankohta. Kuullunymmärtämisen lisäksi on siis pystyttävä soveltamaan annettuja tietoja tehtävän ratkaisemiseksi.

Wordstress
Aihio ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota siihen, missä kohtaa sanassa on pääpaino. Sanapainolla on englannissa aivan erilainen merkitys kuin esimerkiksi suomessa, jossa pääpaino osuu aina ensimmäiselle tavulle. Siksi natiivinkaltaiseen prosodiaan pääseminen onkin monille hankalaa. Ruudulla näkyy kuusi sanaa kirjoitettuna allekkain sekä näiden vieressä olevat kuuntelupainikkeet. Jokaisesta Play-nappulasta kuuluu sana äännettynä. Oppilaan tehtävä on siirtää merkki sanan pääpainon kohdalle. Jottei tehtävä tuntuisi ylitsepääsemättömältä, oikea ratkaisu on myös tarjolla Ratkaise-painiketta napauttamalla. Näin tehtävää voi käyttää ensin opetteluun ja sitten taitojen testaamiseen. Opetteluvaiheessa aloitetaan napauttamalla Ratkaise-painiketta ja sen jälkeen käydään läpi kaikki vaihtoehdot kuuntelemalla ne. Jotta testausvaihe perustuisi aitoon kuunteluun kannattaa opettelu- ja testausvaiheen välillä tehdä jotakin muuta.

Sentence Snooker
Tämän aihion tavoitteena on tuoda perinteisiin rakenneharjoituksiin pelimäisiä piirteitä. Melko helpot lauseenrakenteet noudattavat kaikki samaa, yksinkertaista kaavaa. Tyypillistä näille rakenteille on, että oppijan tulisi yltää niissä automatisoituneisiin suorituksiin, rakenteiden tulisi painua oppilaan selkärankaan. Näin ollen pelimäiset harjoitusmuodot ovat varsin sopivia rakenteiden ja sanajärjestyksen harjoitteluun. Oppilaan tehtävänä on muodostaa lauseita järjestämällä ruudulla näkyviä pallorivistöjä niin, että yksi lause on aina yhdellä pallorivillä. Napauttamalla palloa se putoaa alemmalle riville tai jos se ei sisällä sanaa, se häviää. Oppilaan tulee miettiä toimintastrategia, jolla hän saa koottua mahdollisimman monta lauseista. Niinpä aina ei kannatakaan aloittaa ylimmältä riviltä, vaan pitää huomioida kaikki viisi lausetta samanaikaisesti ja toimia vasta sitten. Oikein muodostettu lause kuuluu puhuttuna heti, kun oppilas on saanut sen koottua. Kun oppilas on saanut kaikki lauseet muodostettua tai joutunut ”umpikujaan”, hän on tilanteessa jossa millään siirroilla ei enää synny lausetta, tehtävä on tehty. Pallot katoavat, ohjelma näyttää kaikki oikein muodostetut lauseet ja oppilas kuulee ne myös puhuttuna. Tämän jälkeen ohjelma näyttää oppilaan pistemäärän.

Puhelinfraasit
Oppilaan on poimittava kuulemiensa puhelinfraasien joukosta rakenteita, jotka tulisi oppia ns. automatisoituneina lauseina. Aihiossa esiintyy lukuisia käyttökelpoisia fraaseja käytettäväksi esimerkiksi työelämässä. Samalla oppilas oppii poimimaan sanontoja puheesta. Oppilaan tehtävänä on täyttää rakennekaaviot kuulemansa perusteella. Napauttamalla kolmea puhelimen kuvaa oppilas kuulee puhelimessa yleisesti esiintyviä repliikkejä, joita käytetään, kun pahoitellaan sitä, että tavoiteltu henkilö ei ole tavoitettavissa (esim. ”I’m afraid she’s out of town all week. She’ll be back on Monday.”, “I’m sorry, he is on the other line. Would you like to hold?”). Puhelimien alla olevassa rakennekaaviossa on valmiina joitakin sanoja ja oppilaan tulee täydentää kukin rivi poimimalla repliikkien joukosta kokonaisia fraaseja kuulon perusteella. Rakennekaavion solut reagoivat jokaiseen napautukseen vaihtamalla tekstiään ja oppilas rakentaa rivit vastaamaan kuulemiaan fraaseja. Tarkista-painiketta painamalla ohjelma tarkistaa tehtävän, oikein rakennetut fraasit lukkiutuvat paikoilleen ja kokonaiset repliikit kuuluvat puhuttuna oikein menneiden fraasien kohdalla

Word stress and meaning
Aihio tarjoaa harjoitteen kielen osa-alueesta, joka on ymmärtämisen kannalta tärkeä, mutta jota on hyvin vaikea harjoitella perinteisin menetelmin. Tarkoituksena on opettaa oppilasta tarkkailemaan lauseen prosodiikkaa. Sillä, miten lauseen sanoo, on joskus suurikin vaikutus sen merkitykseen. Oppilas näkee tehtävän aikana kahdessa sarakkeessa neljä tai viisi puhekuplaa/palkkia kummassakin. Palkeista kuuluu lause, kun oppilas napauttaa niitä. Vasemmanpuoleiset lauseet ovat sanasisällöltään samoja, mutta lausepaino vaihtelee. Oppilaan tehtävä on siirtää palkit vierekkäin siten, että vasemmanpuoleinen lause saa vierelleen merkitykseltään sopivan reaktion. Oikeat lauseet tulevat näkyviin Tarkista-painikkeen napautuksella ja oppilas kuulee lauseparin puhuttuna. Pistelaskuri näyttää oppilaan tuloksen.

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.