Turvallinen koulu

Koululait määrittelevät oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuudet. Turvallisen koulun rakentaminen perustuu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun koulun henkilöstön yhteiseen työhön. On tärkeää, että yhteiset päämäärät kirjataan opetussuunnitelmiin.

Näkökulmia koulun turvallisuuteen

Koulun turvallisuutta oppimis- ja työympäristönä voidaan tarkastella esimerkiksi varhaisen puuttumisen, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja koulurakentamiseen liittyvän turvallisuuden näkökulmista.

Koulun turvallisuuskansio on väline koulun turvallisuustyön jäsentämiseen ja kehittämiseen. Se on koulun perustietopankki erilaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kansion avulla voidaan havainnollistaa turvallisuusnäkökulmia henkilökunnan perehdytyksessä sekä edesauttaa tietojen vaivatonta ja nopeaa löytymistä myös mahdollisissa kriisitilanteissa.Helsingin opetusviraston kehittämä Koulun turvallisuuskansio on jäsennetty seuraavalla tavalla:

 1. Koulun yhteystiedot ja tiedottaminen
 2. Koulun järjestyssäännöt
 3. Koulun pelastussuunnitelma
 4. Koulun kriisisuunnitelma
 5. Ohjeita kriisitilanteiden varalta
 6. Oppilaiden hyvinvointi
 7. Henkilöstön hyvinvointi
 8. Valvonta ja vartiointi
 9. Lait, säädökset ja ohjeistukset
 10. Seuranta, raportointi ja koulutus

Erilaiset ongelma- ja kriisitilanteet

Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulut ja oppilaitokset määrittelemään osana opetussuunnitelmaa toimenpiteet ja työn- ja vastuunjaon erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi.

Erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden hallintaa helpottavat etukäteen sovitut toimintamallit. On tärkeää, että jokainen kouluyhteisön jäsen tietää, miten toimia ja mistä saa apua, koska kuka tahansa voi kohdata tilanteen ensimmäisenä. Kouluissa ja oppilaitoksissa kohdataan monenlaisia odottamattomia kriisitilanteita kuten kuolemantapaukset, onnettomuudet tai väkivalta. On myös asioita, jotka voivat vähitellen kehittyä koko kouluyhteisön kriisiksi, ellei niihin puututa ajoissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi koulukiusaaminen, mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö.

 • Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille.
 • Oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea.
 • Oppilashuolto on sekä ennalta ehkäisevää että hoitavaa työtä.

Tutustu EDU.fin oppilashuollon sivuihin.

Tausta-asiakirjoja

Turvatyöryhmän muistio
Opetusministeriön työryhmän muistio, 2000.

 

Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten.
Opetusministeriön työryhmän muistio, 2002.