Turvallisuus koulumatkalla

Lasten vakavat jalankulkuonnettomuudet sattuvat useimmiten tienylitystilanteissa. Vaarallisinta aikaa on loppusyksy ja talvi, jolloin on liukasta ja pimeää. Heijastin estäisi monet päälle ajot. Jalankulkuun liittyvän liikennekasvatuksen teemaksi voidaan ottaa tiellä liikkumiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten ajoradan ylitykset, tielle ryntääminen, tiellä kulkeminen ja pimeällä liikkumisen vaarat.

Tietoa jalankulkijaa koskevista säännöistä

Jalankulkijan turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa jalankulkijoiden turvallisuudesta.

Jalan ja pyörällä -oppaassa (pdf) käydään läpi jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta keskeisimmät liikennetilanteet ja niihin liittyvät säännöt.

Jalankulkuun liittyviä tehtäviä

Risteyksissä sattuu eniten lasten vakavia pyöräilyonnettomuuksia. Yleensä ne ovat yhteentörmäyksiä moottoriajoneuvojen kanssa. Yllättävä kääntyminen vasemmalle on myös varsin usein syynä auton alle jäämiseen.

Pyöräilyyn liittyvän liikennekasvatukseen soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi turvalliset pyöräilyalueet ja reitit, pyöräilijän paikka liikenteessä, turvallinen ajoradan ylitys, pyöräilijän säännöt, ennakointi ja vaarallisten tilanteiden tunnistaminen sekä pyöräilykypärän ja muiden turvavarusteiden käyttö.

Tietoa pyöräilijää koskevista säännöistä

Pyöräilijän turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa pyöräilyturvallisuudesta.

Pyöräilyyn liittyviä tehtäviä

Kouluaikana oppilaat käyttävät paljon joukkoliikennettä ja koulukuljetuksia. Vaarallisia tilanteita syntyy erityisesti, kun linja-autoon rynnätään tai auton edestä tai takaa juostaan tien yli.

Turvallisuus julkisessa liikenteessä ja koulukuljetuksissa

Vaaratilanteita, kuten risteyksissä ja liukkaalla ajoa, voidaan käsitellä erillisissä opetustuokioissa.
Muun liikennekasvatuksen yhteydessä kerrataan mopoilusääntöjä ja keskustellaan eri tienkäyttäjien välisistä suhteista.

Tietoa mopoilijaa koskevista säännöistä

Mopoilijan turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa mopoiluturvallisuudesta.

Pidä pelivaraa mopoilija -opas (pdf)

Pidä pelivaraa mopoilija  - PowerPoint -esitys
Pidä pelivaraa mopoilija -aineistoissa käydään läpi ennakoivan ajamisen periaatteita.

AKE:n sivuilta löytyy tietoa mopokortista ja mopotesti

Mopoiluun liittyviä tehtäviä

Onnettomuuden seurauksia voidaan lieventää käyttämällä turvalaitteita. Esimerkiksi turvavyön antaman suojan arvioidaan olevan lähes 50 %. Pyöräilijöiden kuolemat vähenisivät puoleen, jos kaikki Suomen pyöräilijät käyttäisivät kypärää.

Tietoa turvalaitteista kuten pyöräilykypärästä, heijastimesta ja turvavyöstä

Vaaranpaikkakartoitus on hyvä esimerkki menetelmästä, jolla opetus voidaan liittää oppilaiden omaan lähiympäristöön. Kartoittamalla koulumatkojen, koulun piha-alueen ja lähiympäristön vaaranpaikat, löydetään opetukseen relevantit sisällöt ja samalla saadaan tietoa tienpitäjälle esitettäviä parannusehdotuksia varten. Keskeistä on ratkaisujen löytäminen: oppilaat pohtivat, miten ongelmapaikoissa on turvallisinta toimia ja miten ongelmapaikkaa voitaisiin muuttaa turvallisemmaksi. Menetelmänä vaaranpaikkojen kartoitus soveltuu hyvin kaikenikäisille oppilaille ja sen toteutustapaa voidaan vaihdella oppilaiden iän mukaan. Alkuopetuksessa kartoitus voidaan tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa prosessia. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia myös paikallista oppimateriaalia liikennekasvatuksen tueksi.

Aineistoa vaaranpaikkakartoitusten tekemiseen  Liikenneturvan Internetsivuilta 

Bussi.ppt on materiaali, jossa käydään läpi bussilla tai koulutaksilla kulkemiseen liittyviä asioita.
Peda.net

Jepulis  verkkosivujen tarkoituksena on ohjata oppilaita itse ajattelemaan omien toimintojensa seurauksia.
Yhtenä käsiteltävänä aihepiirinä on koulumatka. Sivut on suunnattu 7-8-vuotiaille oppilaille.
Kotitapaturmakampanja

Milla Vähäkainu | Liikenneturva