Vahingonkorvausvastuu

Korkein oikeus 1991:73

Alle 15-vuotias B oli sytyttänyt rakennuksen vieressä olleet jätesäiliöt palamaan seurauksin, että tuli oli levinnyt rakennukseen. B:n seurassa ollut 15-vuotias A ei ollut osallistunut sytyttämiseen, mutta oli kuitenkin osoittanut suhtautuvansa B:n menettelyyn hyväksyvästi. A:n, jonka oli tullut käsittää tulen leviämisen mahdollisuus, katsottiin menettelyllään myötävaikuttaneen rakennuksen vahingoittumiseen ja hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta.
* Koska A: Ei kieltänyt! Ei hälyttänyt apua! Ei yrittänyt sammuttaa!

Korkein oikeus 1984-II-93

Kaksi 7-vuotiasta lasta oli leikkiessään tulitikuilla sytyttänyt tulipalon, josta oli aiheutunut noin 41.667 euron (250 000 mk:n) vahinko. Lasten iän ja kehitystason perusteella lapset tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingosta 3.334 euroa (20 000 mk). Huom! 15 vuotta täyttäneelle korvausvelvollisuuden lisäksi rangaistus esim. ”vahingonteko”

Vahingonkorvauslaki 2 luku
Vahingon aiheuttajan korvausvastuu joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Vahingonkorvauslaki 2 luku

Jos vahingon on aiheuttanut 18 vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

  • Korko n. 10 %
  • Velka voimassa 15 vuotta
  • Velan perintä ”ulosotto”
  • Yhteisvastuullisuus = oma osuus tai se kellä on varallisuutta maksaa kaiken!

 

Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.