Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä

Turvataitoja nuorille : Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn
Turvataitoja nuorille -opas on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Se sisältää kattavasti tietoa keskeisistä ilmiöistä kuten seksuaalisesta väkivallasta, sukupuolisesta häirinnästä ja seurusteluväkivallasta. Oppaaseen on koottu testattuja ja vuorovaikutteisia harjoituksia tehtäväksi yhdessä nuorten kanssa.
Tuotanto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Koulukiusaamisen viestinnälliset piirteet – Havaitsemisen ja tunnistamisen haasteita
Sanna Karhusen ja Maili Pörhölän artikkeli pureutuu moniin kiusaamiseen liittyviin ilmiöihin. Siinä kuvataan kiusaamisen havaiutsemisen esteitä, kiusaamisen tunnistamisen kognitiivisia esteitä, kiusaamisen vaikeasti tunnistettavia vietinnällisiä muotoja sekä mitä koulussa voidaan tehdä kiusaamisen vähentämiseksi.

Koulukiusaamisen vastaisen toimintamallin laatiminen Christina Salmivallin artikkelissa tarkastellaan koulukiusaamisen vastaisen toimintamallin laatimista ja toimeenpanoa sekä sitä, miten toimintamallin toteutumista tulisi seurata. Artikkeli pdf-tiedostona.

Huomaan. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali koulukiusaamisen ehkäisyyn (2005, pdf-tiedosto). Materiaali on tukioppilasohjaajien työn tueksi tuotettu aineisto, joka sisältää tukioppilaiden jatkokoulutusrungon, tietoa koulukiusaamisesta ja toimintaideoita tukioppilaiden toimintaan. Aineistosta löytyy vinkkejä myös muiden kuin tukioppilaiden toimintaan ja se on sovellettavissa myös alakoululaisten käyttöön.
Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

Koulurauhanjulistus on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen ja Poliisin toteuttama tapahtuma, joka on Koulurauha-ohjelman kulmakivi. Koulurauhaa rakennetaan lisäksi kouluissa koko lukuvuoden ajan. Lukuvuonna 2004-2005 Koulurauhan teema Hyvää koulua! jakautuu kahden kuukauden mittaisiin alateemoihin, joissa näkyvät uusien opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuudet. Teemoihin liittyvää teoriaa ja toimintaideoita on laadittu sekä ala- ja yläluokille että kasvattajia ja vanhempainiltoja varten.MLL:n projektit ovat tuottaneet mm. seuraavia Koulurauha -aineistoja:

Päihteet ja päihteettömyys, sisältää mm. päihdeaiheisia pohdintakysymyksiä ryhmissä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi
Erilaisuuden pelkäämisestä erilaisuuden arvostamiseen - aineistoa erilaisuuden käsittelemiseen

Koulurauhan teemana lukuvuonna 2003-2004 oli Talon tavat. Teemalla haluttiin kiinnittää huomiota koulun psyykkiseen ja fyysiseen ympäristöön ja turvallisuuteen sekä korostaa jokaisen oppilaan, kodin ja opettajan ja muiden yhteistyökumppaneiden roolia koulurauhan ylläpitämisessä. Talon tavat on julkilausuttu kuvaus siitä, miten koulussa toimitaan ja käyttäydytään, ratkaistaan arkiongelmia ja sovitaan muista yhteisistä asioista. Talon tapoja pohditaan ratkaisukeskeisen Tulevaisuuden muistelu -työkalun avulla.
Toimittaja: Reija Salovaara
Julkaisijat: Opetushallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto

Koulurauha 2002 materiaalipaketista löytyy työkaluja ja ideoita siitä, miten omassa koulussa voi kiusaamista ennaltaehkäistä. Aineisto on tarkoitettu koko koulun henkilökunnan, oppilaiden, vanhempien sekä lähiympäristön käyttöön. Sitä voidaan toteuttaa luokissa oppituntien aikana tai tukioppilaat voivat toteuttaa aiheista erilaisia kampanjoita ja teemapäiviä.Aineisto pitää sisällään koulukiusaamiseen liittyvien tunteiden herättelyä, kiusaamiskartoitusten tekemistä sekä erilaisia toimintamalleja siitä, miten kiusaamista voidaan koulussa ehkäistä. Lisäksi sivustolla on koulujen toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseksi.
Opettajille on lisäksi oma osio, jossa käsitellään mm. miten opettaja voi toimia turvallisuuden ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi koulussa.
Tuotanto: Poliisi, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Opetushallitus ja opetusalan ammattijärjestö (OAJ)

Kohtaamisia-materiaalin tavoitteena on herättää kouluyhteisössä ja sen erilaisissa ryhmissä keskustelua ja vuorovaikutusta.
Vuorovaikutusosaamiseen sisältyy se, että ihminen pyrkii vuorovaikutustilanteessa havainnoimaan myös itseään ja omaa toimintaansa. Materiaalissa on harjoituksia ja tehtäviä sekä leikkejä, joiden avulla luokat voivat keskustella ja pohtia teemojen herättämiä ajatuksia ja tunteita.
Tekijät: Terhi Haiminen, Eero Salmenkivi, Tuula Severikangas (toim.)
Julkaisijat: Opetushallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto

CONNECT fi 006 - Esitys toimenpideohjelmaksi kouluväkivallan vastustamiseen Euroopassa mielenterveyttä edistävin keinoin (pdf)
Dokumentti on CONNECT fi 006 -projektin toimenpide-esitys, jonka tarkoituksena on vastustaa väkivaltaa Euroopan kouluissa mielenterveyttä edistämällä. Siinä korostetaan hyvinvoinnin tärkeyttä kouluissa laaja-alaisin keinoin. Toimenpide-esitys tarjoaa eri tasoille suuntautuvia hyvinvoinnin edistämisen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn malleja.

Terve itsetunto -projektin tavoitteena oli oppilaan tervettä itsetuntoa tukevien toimintakäytäntöjen kehittäminen ja levittäminen peruskouluissa sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena oli myös koulun toimintakulttuurin kehittäminen yhteisölliseksi, yksilölliset edellytykset huomioon ottavaksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi oppimisympäristöksi.
Terve itsetunto-projektin 1998-2001 loppuraportin I jälkimmäinen osa (s. 13 - 23) on Christina Salmivallin koulukiusaamisen ehkäisyä koskeva artikkeli.

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.