Kirjallisuutta

Ayalon, Ofra. 1995. Selviydyn. Yhteisön tuki ja selviytyminen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Mielenterveysseura.

Dyregrov, Atle. 1993. Lapsen suru. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Mielenterveysseura. Gummerus Kirjapaino Oy.

Dyregrov, Atle. 1994. Katastrofipsykologian perusteet. Vastapaino.

Dyregrov, Atle. 1994. Beredskap för skolan. Rädda Barnen.

Dyregrov, Atle, Raundalen Magne. 1997. Sureva lapsi ja koulu. Vastapaino.

Elämä ilman pelkoa. Keinoja kouluille puuttua pari- ja lähisuhdeväkivaltaan. 2002. Stakes/Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojekti. Oy Kotkan Kirjapaino Ab.

Helenius, Eeva, Rautava, Marie ja Tuovinen, Riitta. Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. WSOY 1998.

Kouluterveydenhuolto 2002. Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakesin Oppaita 51/2002.

Koulun kriisitoimintamalli − tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten kriisityön kehittämiseen. Stakesin Aiheita 43/1997.

Olweus, Dan. 1992. Kiusaaminen koulussa. Otava. Keuruu.

Penttilä, Eeva. 1994. Turvallinen koulu. WSOY.

Salmivalli, Christina. 1999. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Gaudeamus.

Salmivalli, Christina. 2003. Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja.
PS-Kustannus.

Taskinen, Sirpa (toim.). Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen.
Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Stakesin Oppaita 55/2003.

Turvatyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 20/2000. Opetusministeriö. (Tulostettavissa opetusministeriön sivuilta).

Marie Rautava