Poissaolojen seurannasta

Monissa kouluissa on jo pitkään ollut selkeät toimintamallit ja -ohjeistukset mm. kiusaamisen selvittelyyn ja kriisityöhön, mutta poissaoloja varten niitä on tehty vähemmän. Koulujen poissaolojen kirjaamistavat vaihtelevat, eikä poissaolojen määrästä ole saatavissa yhtenäistä tietoa. Vielä vaikeampaa on saada tietoa luvattomien poissaolojen määrästä. Poissaoloja voidaan seurata opettaja- ja luokkakohtaisesti, mutta ei välttämättä koulukohtaisesti. Joissakin kunnissa on käytössä kuntakohtainen ohjeistus poissaolojen seurantaan. Lain velvoitteesta huolimatta joissakin kouluissa poissaoloja ei seurata lainkaan.

Poissaolojen seurannan ongelmallisuus liittyy mm. siihen, että poissaolot ovat jokapäiväinen ilmiö koulun arjessa. Esimerkiksi flunssaepidemiaan liittyy usein myös ”poissaoloepidemia”, kun useat oppilaat sairastavat samanaikaisesti. Miten poissaolojen ilmoittamista ja merkintää voisi parhaiten hallita? Poissaolojen seuranta ja selvittäminen voi yksinkertaisesti tuntua niin vaivalloiselta – usein suurissa kouluissa niin onkin – ettei siihen jakseta välttämättä paneutua. Poissaoloja tarkkailemalla on kuitenkin mahdollisuus havaita monenlaisia lasten ja nuorten ongelmia. Jotta koulupoissaolojen seuranta olisi toimivaa, siihen tarvitaan selkeä ohjeistus ja systemaattinen toimintatapa, johon kaikki koulun opettajat ovat sitoutuneita. Myös sijaisten ohjeistaminen koulupoissaoloihin liittyvistä käytännöistä on tärkeää.

Poissaolojen seuranta toimii 1.–6. luokkien kouluissa yleensä paremmin kuin 7.–9. luokkien kouluissa, joissa luvattomien poissaolojen määrä on yleensä suurempi. Luvattoman poissaolon tyypillinen aloitusikä on 13 vuotta, ja oppilaat lintsaavat enemmän yksin kuin ryhmässä. Luokanvalvojan tehtävä poissaolojen seurannassa 7.–9. luokkien koulussa on usein hyvin haasteellinen ja työläs mm. aineenopettajien puuttuvien merkintöjen vuoksi. Poissaolojen merkitseminen ja selvittäminen manuaalisesti vie tavattoman paljon aikaa ja energiaa. Ajantasaista seurantaa voi hankaloittaa myös koulun toimiminen esimerkiksi kahdessa eri rakennuksessa.

Auttamisen näkökulmasta yksi tärkeimmistä asioista poissaolojen seurannassa on tiedonkulun reaaliaikaisuus. Nopea tiedonkulku hyödyttää kaikkia osapuolia: oppilasta, huoltajia, opettajia, rehtoria ja oppilashuollon työntekijöitä. Manuaalisia menetelmiä käytettäessä nopea tiedonkulku eri osapuolille on suuri haaste. Luvaton poissaolo voi muodostua tavaksi, josta on vaikea päästä irti. Tärkeää olisikin päästä tarttumaan heti jo ensimmäiseen lintsaukseen. Tiedon puuttuessa ja viipyessä nopea puuttuminen poissaoloihin on usein mahdotonta.

Reaaliaikaista tiedonkulkua eri toimijoiden välillä nopeuttaisi sähköinen poissaolojen seurantajärjestelmä, jonka avulla poissaolojen seuranta ja myös tilastointi helpottuisivat. Internet-pohjaisessa järjestelmässä oppilaiden poissaolot näkyvät reaaliaikaisesti eri osapuolille. Tämä koskee myös huoltajia, jotka voivat omilla käyttäjätunnuksillaan seurata reaaliajassa lapsensa koulussaoloa Internetin välityksellä. Tiedot ja ajankohtaiset viestit voidaan välittää suoraan ohjelmaan, käyttäjän sähköpostiin, tekstiviestillä tai järjestelmästä tulostettuna kirjeenä. Tekstiviestitoiminnolla voidaan myös vastata helposti koulun velvollisuuteen tiedottaa oppilaan poissaolosta. Ohjelma mahdollistaa myös oppilasryhmän tilanteen seuraamisen. Esimerkiksi koulukuraattori voi muodostaa koulusta luvatta poissaolevien oppilaiden ryhmän ja seurata ryhmään kuuluvien oppilaiden koulunkäyntiä reaaliaikaisesti. Tarvittaessa myös lastensuojelun työntekijällä on mahdollisuus seurata poissaoloja reaaliaikaisesti, kun asiasta sovitaan yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Asiasta on syytä sopia kirjallisesti. Tällainen toimintatapa mahdollistaa lastensuojelun mukaan tulemisen tarvittaessa jo varhaisessa vaiheessa.

Koulupoissaoloja seurataan toistaiseksi pääasiassa manuaalisin menetelmin, koska sähköisiä poissaolojen seurantajärjestelmiä on käytössä vain joissakin kouluissa. Sähköposti- ja tekstiviestimahdollisuudet onneksi kuitenkin nopeuttavat ja monipuolistavat yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä myös silloin, kun poissaoloja seurataan manuaalisesti.

Hanna Gråsten-Salonen, vastaava koulukuraattori