Toimintamallin laatiminen koulupoissaolojen seurantaan

Vuonna 2003 voimaantulleiden perusopetuslain muutosten (477/2003) tavoitteena on korostaa aiempaa selkeämmin lasten ja nuorten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisyä ja sitä, että ongelmiin puututaan varhain. Lakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan opetuksen järjestäjän velvollisuus on seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajan velvollisuutena on huolehtia oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta. Vuonna 2004 vahvistetuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puolestaan edellytetään, että poissaoloja koskeva toimenpideohjeistus on osa oppilashuollon toimintasuunnitelmaa.

Velvoite seurata oppilaiden poissaoloja poistui perusopetuksen lainsäädännöstä vuoden 1999 alusta. Se palautettiin perusopetuslakiin takaisin 2003, koska seurannan ja ilmoitusvelvollisuuden ajateltiin parantavan sekä opetuksen järjestäjän että huoltajan mahdollisuuksia huolehtia oppilaan koulunkäynnin säännöllisyydestä. Käytännössä huoltajan mahdollisuutta valvoa lapsen tai nuoren koulunkäyntiä vaikeuttaa usein tietämättömyys siitä, että oppilas on ollut poissa koulusta, tai huoltaja saa tietää asiasta hyvin myöhään. Vastaavasti, kun huoltaja ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian, että oppilas on jäänyt pois koulusta, koululla on paremmat mahdollisuudet tarttua nopeasti mahdollisiin luvattomiin poissaoloihin. Nopealla tiedonkululla on merkitystä erityisesti oppilaan itsensä ja hänen oikeusturvansa kannalta, koska näin voidaan välttyä mm. turhilta lintsausepäilyiltä. 

Koulupoissaoloilla voi olla monenlaisia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Runsaat poissaolot voivat johtaa oppimisen ongelmiin ja seurauksena voi olla luokan kertaaminen. Toisaalta myös oppimisvaikeudet ja opiskeluongelmat sekä esimerkiksi kiusatuksi tuleminen saattavat johtaa siihen, että oppilas jää pois koulusta. Koulupoissaolot saattavat liittyä myös erilaisiin mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmiin, joiden hoitaminen on koulunkäynnin onnistumisen edellytys. Poissaolot ovat tärkeä indikaattori sekä koululaisten hyvinvoinnista että pahoinvoinnista. Tarttumalla poissaoloihin mahdollisimman varhain saatetaan ehkäistä tulevia ongelmia, niiden vaikeutumista ja kasaantumista sekä monien eri palvelujen tarvetta. Poissaolojen seurannan toimivuus edellyttää sekä kodin että koulun sitoutumista asian hoitamiseen, selkeitä pelisääntöjä ja koko kouluyhteisön ennalta ehkäisevää toimintaa.

Hanna Gråsten-Salonen, vastaava koulukuraattori