Tupakka, alkoholi ja huumeet

Kouluterveyskysely
Kouluterveyskyselyssä kootaan valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista, terveysosaamisesta sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyllä tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä, erityisesti koulujen oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon kehittämistä.
Perustulokset raportoidaan kouluittain niille kunnille, jotka osallistuvat kyselyn kustannuksiin. Valtakunnallisia tuloksia esitetään näiden sivujen lisäksi tutkimusraporteissa sekä vuosittain järjestettävillä Kouluterveyspäivillä, alueellisissa työkokouksissa sekä Kouluterveyslehdessä.
Kouluterveyskyselyn tulokset

Katso esim. Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkailaisten hyvinvoinnissa (kouluterveyskysely 2008, pdf)

Nuorten elämäntavat

Päihdetyö Neuvoa-antavat

Ehkäisevässä päihdetyössä edistetään päihteettömiä elintapoja, vähennetään ja ehkäistään päihdehaittoja ja pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan päihdeilmiöitä.

Missä tehdään ehkäisevää päihdetyötä?
Ehkäisevää päihdetyön tekemiseen osallistuvat kunnassa monet hallinnonalat. Työtä tehdään usein yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Myös koulut osallistuvat ehkäisevän päihdetyö tekemiseen koulujen hyvinvointiohjelmien, päihdekasvatuksen ja varhaisen puuttumisen avulla.

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit -julkaisu (pdf) sekä Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit -työryhmämuistio (pdf) 

Päihdetyön koulutuksen kehittämishanke 2006-2008
Hankkeessa tuetaan perustutkintojen täydentämistä riittävällä päihdetyön opetuksella kaikilla soveltuvilla koulutusaloilla. Tietoa mm. päihdetyön opetuksen minimisisällöistä.

Päihdetyön koulutuksen minimisisältö
Minimisisällön tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää päihteiden käyttöön liittyvät haitat kansanterveyttä heikentäväksi tekijäksi. Hän ymmärtää myös, että laadukas moniammatillinen päihdehaittojen ehkäisy ja haittojen minimointi

  • vähentävät yksilöiden ja perheiden inhimillisiä kärsimyksiä
  • parantavat yhteisöjen ja väestön hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä
  • lisäävät yhteiskunnan turvallisuutta
  • vähentävät yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Yhteinen ymmärrys perusasioista luo edellytykset moniammatilliselle yhteistyölle.

Päihdelinkki on internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Se on tarkoitettu niin asiantuntijoille, opiskelijoille kuin päihteiden käyttäjille ja päihdeongelmaisten läheisille.

Mitä ovat huumeet?

Järjestöjä:
Irti Huumeista ry

Tupakka

Stumppi.fi on tarkoitettu kaikille, jotka tupakoivat, harkitsevat tupakoinnin lopettamista tai ovat jo lopettaneet tupakoinnin.
Opettajat, ohjaajat, valmentajat oma osio, josta löytyy aktivoivia harjoitteita, opetusvinkkejä sekä muita hyödyllisiä www-sivuja tupakasta ja tupakoinnista.

Alkoholi

Valintojen viidakossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön (pdf, 2005).
Valintojen viidakossa on tukioppilasohjaajan aineisto, joka pitää sisällään tukioppilaiden jatkokoulutusrungon, tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja tukioppilaiden roolista siinä. Lisäksi aineistossa on toimintaideoita.
Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

Nuorten päihdehäiriöiden varhaistunnistaminen - Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille (pdf)
Jokainen nuorten kanssa työskentelevä aikuinen joutuu joskus kohtaamaan päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja arvioimaan nuorten päihteiden käytön vakavuutta. Nuorten päihdeongelmien varhaistunnistamisessa perusterveydenhuollolla on keskeinen merkitys. Erityisesti kouluympäristö tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa koko nuorten ikäluokka. Alkoholinkäytön kartoittamisen tulisikin kuulua rutiininomaisesti nuoren yleiseen terveystarkastukseen.

Neuvoa-antavat -portaali on Stakesin Ehkäisevä päihdetyö -ryhmän ylläpitämä verkkopalvelu, sisältää tietoa päihdetyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.

Vanhempien päihdeongelma - miten lapsi selviytyy?
Maritta Itäpuiston kirjoittama artikkeli. Hän on tutkija ja opettaa sosiologiaa Kuopion yliopistossa
A-klinikkasäätiö, Päihdelinkki

Oliko sinulla lasinen lapsuus - ja mitä jos oli?
Annikka Taiton artikkeli alkoholiperheen lapsista.
A-klinikkasäätiö, Päihdelinkki

Lasinen lapsuus -projektisivusto - tiedotus-, koulutus- ja tutkimusprojekti, jossa kiinnitetään huomio lapsiin perheissä, joissa käytetään runsaasti alkoholia.

Päihdelinkki on verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkin tietopankissa on yli 140 tietoiskua. Voit vastata erilaisiin testeihin, osallistua keskusteluihin ja kysyä nimettömästi asiantuntijoilta. Oma-apu tarjoaa välineitä päihteidenkäytön hallintaan. Perhe-osiosta löydät tietoa ja keinoja päihdeaiheiden käsittelyyn kotona.
A-klinikkasäätiö

Huumeet

Huumetestejä koskeva tiedote (pdf)
Opetushallitus

Huumausainetestien käyttöä selvittäneen työryhmän muistio
Työryhmän tehtävänä oli selvittää huumetestauksen käytön tarpeellisuutta. Työryhmän tuli myös selvittää testaukseen liittyvät oikeudelliset kysymykset, sekä arvioida testien luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta samoin kuin arvioida huumetestauksen vaikutuksia. Työryhmän tehtäväksi annettiin myös laatia tarvittaessa ehdotukset huumausainetestien käytön ohjeistamiseksi oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen.
Sosiaali- ja terveysministeriö

Päihteetön pelikenttä
Tuotanto: Nuori Suomi

Päihteet puheeksi harrastustoiminnassa ja koulussa -materiaali (pdf) on tarkoitettu kaikille
nuorten kanssa toimiville aikuisille päihdekeskustelujen tueksi ja avuksi
päihdepelisääntöjen tekemiseen.
Tuotanto: Nuorten Akatemia