Oppilashuoltoa koskeva lainsäädäntö

HE 205/2002: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta.

Muistio (pdf, Opetushallitus). Oppilas- ja opiskelijahuoltoa, kodin ja koulun/oppilaitoksen yhteistyötä sekä turvallisuutta koskevista lakimuutoksista.

HE 252/2006: Hallituksen esitys eduskunnalla uudesta lastensuojelulaiksi 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417
Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.