Selvityksiä

Opetushallituksen ja yhteistyökumppaneiden yhteisjulkaisuja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2– perusraportti kyselystä 1.–6. vuosiluokkien kouluille
Stakesin ja Opetushallituksen tutkimus kattoi seuraavat sisältöalueet: Kodin ja koulun yhteistyö; oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet; terveystieto; oppilashuoltoryhmät; koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö; kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuus ja henkilöstö; terveystarkastukset; poissaolot ja niiden seuranta; kouluruokailu; koulukuljetukset, kiusaaminen; häiriöt ja ongelmatilanteet koulussa, kurinpito ja ojentaminen, työolot ja työolotarkastukset; tapaturmat ja onnettomuudet sekä lähettäminen erityispalveluihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa– perusraportti kyselystä 7.–9. vuosiluokkien kouluille
Opetushallituksen ja Stakesin selvitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 7–9-vuosiluokkien peruskouluissa. Kyselyssä selvitettiin mm. erityis- ja tukiopetuksen tuntimääriä, kodin ja koulun yhteistyötä, oppilaiden osallisuutta, koulun työoloja ja niiden tarkastamista, terveystiedon opetusta sekä oppilashuoltoa. Oppilashuollosta kysyttiin henkilöstövoimavaroja, erityispalveluihin lähettämistä, kouluruokailua, oppilaiden poissaoloja ja tapaturmia sekä koulukiusaamisen ehkäisyä ja kiusaamistapausten selvittelyä, muiden häiriötilanteiden yleisyyttä ja kurinpitotapahtumia. Raportissa tarkastellaan asioita läänin, kuntaluokituksen, koulutyypin ja oppilasmäärän mukaan. 

Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön 
Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto ovat työstäneet kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuvälineeksi laatukuvauksen, jonka avulla voidaan tarkastella, miten yhteistyö toteutuu kunnan, koulun, luokan ja oppilaan tasoilla. Laatukuvauksen avulla sekä koulut että vanhemmat voivat arvioida yhteistyön sujumista omassa kouluyhteisössään.

Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa – Virikkeitä ja toimintamalleja yleisen ja erityisen tuen järjestämiseksi
Julkaisun tavoitteena on auttaa opetussuunnitelman perusteiden yleistä ja erityistä tukea koskevien tavoitteiden toteuttamista koulussa. Lähtökohtana on opiskelun tuen kokonaisvaltainen kehittäminen. Kirjassa on näkökulmia ja virikkeitä yleiseen tukeen kuuluvien kodin ja koulun välisen yhteistyön, oppimissuunnitelman, oppilashuollon, ohjauksen sekä kerho-, aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen.

Stakesin julkaisuja:

 • Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kouluterveyskysely 2000 ja 2002.
  Stakes, 2003.
 • Nuorten hyvinvointikartasto. Kouluterveyskyselyn indikaattorit seutukunnittain ja kunnittain.
  Nuorten hyvinvointikartasto paikantaa nuorten hyvinvoinnin alueellisia eroja. Kartasto palvelee kuntien ja seutukuntien
  pyrkimyksissä parantaa lasten ja heidän perheidensä olosuhteita. Alueellista yhteistyötä voidaan kohdentaa keskeisiin haasteisiin,
  kun tiedetään seutukunnan sisällä, mitkä ongelmat ovat eri kunnissa ajankohtaisia. Kartasto perustuu Kouluterveyskyselyn aineistoihin.
  Stakes, 2003.
 • Hyvinvointi koulussa -hanke (HVK) 2000–2003
  Toimijoina hankkeessa olivat opettajat, oppilaat, oppilashuollon henkilöstö ja vanhemmat. Hankkeen tarkoituksena oli
  kartoittaa kouluyhteisössä hyvinvoinnin vahvuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, etsiä ja tehdä tunnetuksi hyvinvointia parantavia työ- ja toimintakäytäntöjä ja kehittää välineitä ja menetelmiä hyvinvointikysymysten kuvaamiseen ja käsittelemiseen kouluyhteisössä sekä luoda toimiva hyvinvointi koulussa –verkosto, joka tukee koulujen välistä vertaisoppimista ja -arviointia
  pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointirakennetta ja strategista ajattelua.
  Stakes
 • Hyvinvointi kouluyhteisössä (HVK) - kehittämishankkeen loppuraportti (pdf).
  Raportissa kuvataan hankkeen lähtökohdat, toteutuminen ja kokemukset. Toisena osana on kahden ulkopuolisen arvioijan arviointiraportti.
  Stakes, 2003.

Muiden tuottamia julkaisuja