Tausta-asiakirjoja

Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006

Lastensuojelun käsikirja nyt verkossa
Lastensuojelun käsikirjassa on tietoa uudesta lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta. Kuvattuna on lastensuojeluprosessin eri vaiheet alkaen ehkäisevästä lastensuojelusta ja jatkuen jälkihuoltoon saakka. Käytännön työn avuksi on laadittu muistilistoja työvaiheista, esitetty työmenetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Lastensuojeluprosessin lisäksi käsikirjasta löytyy tietoa joistakin keskeisistä lastensuojeluun liittyvistä erityiskysymyksistä kuten maahanmuuttaja-asiakkaista lastensuojelussa, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen huoltoon liittyvistä asioista.
Sosiaaliportti

Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän muistio.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006

Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten.
Opetusministeriön työryhmän  muistio, 2002.

Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto.
Opetusministeriön työryhmän muistio, 2002.

Turvatyöryhmän muistio.
Opetusministeriön työryhmän muistio, 2000.

Kouluterveydenhuollon opas
Opas on tarkoitettu kouluterveydenhuollon kehittäjille ja toteuttajille, kouluyhteisöille ja kuntien päättäjille tausta-aineistoksi, joka tukee kunnissa ja kouluissa kouluterveydenhuollon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes, 2002. (maksullinen, tilattavissa Stakesilta)

Kouluterveydenhuollon laatusuositus (pdf).
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto, 2004.

Kouluruokailua koskeva artikkelisarja on luettavissa kouluruokailun sivuilla. Ylitarkastaja Marjaana Mannisen artikkelit käsittelevät Kouluruokailun ravitsemuksellista ja sosiaalista merkitystä sekä Kouluruokailua osana opetussuunnitelmaa.

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Lain tulkintaa tupakoinnista. Tupakointi oppilaitoksissa: tupakkalain yksi päätavoite on nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen.

Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö (pdf).
Sosiaali- ja terveysministeriön komiteamietintö, 2000.

Alkoholiohjelma 2004-2007. Yhteistyön lähtökohdat 2004. (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004.