Hyvinvointi

Koulun hyvinvointikuvaus (pdf) kertoo tiiviissä muodossa kouluyhteisön hyvinvoinnista; koulusta työympäristönä, oppimisen ja opetuksen olosuhteista, koulun ilmapiiristä, lasten ja aikuisten välisestä vuorovaikutuksesta, oppilaiden terveydestä ja elintavoista, turvallisuudesta sekä koulun fyysisestä ympäristöstä. Koulun hyvinvointikuvaus on toiminnan kehittämisen, seurannan ja arvioinnin väline.
Tuotanto: Stakes

Stakesin koordinoiman Hyvinvointi koulussa (2000-2003) -hankkeen tarkoituksena oli mm. kartoittaa kouluyhteisössä hyvinvoinnin vahvuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, etsiä ja tehdä tunnetuksi hyvinvointia parantavia työ- ja toimintakäytäntöjä kehittää välineitä ja menetelmiä hyvinvointikysymysten kuvaamiseen ja käsittelemiseen kouluyhteisössä. Kehittämishankkeen loppuraportti 

Valintojen viidakossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön (2005, pdf-tiedosto). Valintojen viidakossa on tukioppilasohjaajan aineisto, joka pitää sisällään tukioppilaiden jatkokoulutusrungon, tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja tukioppilaiden roolista siinä. Lisäksi aineistossa on toimintaideoita.
Tuotanto: Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)

CONNECT fi 006 - Esitys toimenpideohjelmaksi kouluväkivallan vastustamiseen Euroopassa mielenterveyttä edistävin keinoin (pdf)
Dokumentti on CONNECT fi 006 -projektin toimenpide-esitys, jonka tarkoituksena on vastustaa väkivaltaa Euroopan kouluissa mielenterveyttä edistämällä. Siinä korostetaan hyvinvoinnin tärkeyttä kouluissa laaja-alaisin keinoin. Toimenpide-esitys tarjoaa eri tasoille suuntautuvia hyvinvoinnin edistämisen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn malleja.

Koulun hyvinvointiprofiili -palvelun avulla koulut voivat itse tuottaa tietoa oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Hyvinvointiprofiilin tulokset saadaan reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Tuloksia voi käyttää koulun kehittämisessä sekä terveystiedon oppisisällöissä.

Koulurauha Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Koulurauhan sivuille on koottu linkkejä myös aiempina vuosina hankkeessa tuotettuihin verkkomateriaaleihin, joita ovat esimerkiksi

 • Kiusaamiseen puuttuminen
 • Päihteet ja päihteettömyys
 • Erilaisuuden pelkäämisestä erilaisuuden arvostamiseen
 • Tulevaisuuden muistelu
 • Miten opettaja voi toimia turvallisuuden ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi koulussa
 • Miten omassa koulussa voi ennaltaehkäistä kiusaamista
 • Vastuun portaat
 • Paremman käytöksen vuosituhat -tukiaineisto
 • Kohtaamisia -materiaali
 • Miks kaikki kiusaa? -työkirja
 • Kasva kaveriksi


Tietoa ja tukea lasten ja perheiden kanssa työskenteleville!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton on avannut Vanhempainnetti on koottu helposti löydettäväksi kaikki MLL:n netin kautta tarjoama tuki vanhemmuuteen. Sivuston vanhemmille suunnatut oma-apuvälineet, mm. työkirjat, huoneentaulut ja tietotekstit, on kehitetty helpottamaan myös kaikkien lapsia, perheitä ja vanhempia kohtaavien työtä. Voit hakea sivustolta tietoa itsellesi tai ohjata vanhempia sivustolle tai käyttää oma-apuvälineitä vuorovaikutuksen tukena, kun kohtaat vanhempia.