Varhainen puuttuminen

Varpu eli Varhaisen puuttumisen -hanke
Hankkeessa edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Tarkoituksena on kehittää palvelujärjestelmän kykyä puuttua varhaisessa vaiheessa lasten, nuorten ja perheiden pulmiin ja tukea heitä niissä selviytymisessä. Päämäärään tähdätään kouluttamalla ja levittämällä varhaisen puuttumisen ja tukemisen hyviä käytäntöjä sekä kehittämällä lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen ja henkilöiden yhteistyötä. Stakesin ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyönä kootaan ja levitetään varhaisen puuttumisen toimivia työmuotoja. Lisäksi tuetaan näihin liittyvien paikallisten hankkeiden synergiaa. Keskeisenä tavoitteena on kehittämistyön ja sen tuotosten ankkuroiminen perustyöhön.
Lastensuojelun keskusliitto

Varhainen puuttuminen - Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä (pdf)
Selvitys perustuu kuntoutuskokeilusta saatuihin kokemuksiin ja erityisesti kokeilun kahteen alueelliseen hankkeeseen. Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin varhaisen nuorten ongelmiin puuttumisen ja nuorten tukemisen selvittäminen muutaman projektipaikkakunnan toimintakäytännöissä. Tarkastelun kohteena on ollut 15−17-vuotiaiden nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävien projektien ja palvelujärjestelmän suhde.
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004

Huolen harmaa vyöhyke
Huolen vyöhykkeistön avulla voidaan jäsentää työntekijöiden lapsista ja nuorista kokeman huolen määrää. Vyöhykkeistö on apuväline työntekijän tilanteen jäsentämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on auttaa selkiyttämään työntekijöiden keskinäistä ja/tai työntekijöiden ja perheiden yhteistoimintaa. Se tarjoaa kaikille ymmärrettävän ja yhteisen käsitteen: huoli. Verkostomaisen työskentelyn kannalta tärkein on huolen harmaa vyöhyke. Se on alue, jossa työntekijä ei enää selviä yksin vaan tilanteen hallinta edellyttää yhteistyötä muiden asiaan kytkeytyneiden kanssa (esim. muut viranomaiset / perhe).
Stakes

Huomattavaa huolen vyöhykkeistön oikeasta käytöstä (pdf, Tom Arnkill)