Mësimi i gjuhës amtare

Sipas ligjit 10 të arsimit të përgjithshëm një pjesë e mësimit mund të jepet në një gjuhë tjetër përveç gjuhës amtare të nxënësit si më lart, vetëm në rast se nuk rrezikon mundësinë e nxënësit për të ndjekur mësimin. Gjithashtu, në grup mësimor të veçantë ose në shkollë mësimi mund të jepet pjesërisht ose tërësisht në një gjuhë tjetër nga ajo e përmendur në pikën 1. 

Me anë të mësimit në gjuhën amtare mund të sqarohet dhe thellohet brendia kryesore e çështjes që mësohet duke e kuptuar atë me anë të fenomeneve që lidhen me përvojën e nxënësit.