Maahanmuuttajien äidinkielen opetus

Oman äidinkielen merkitys

Jokaisella lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä ja kulttuuriinsa. Oma äidinkieli on oppilaan ajattelun ja tunteen kieli ja osa oppilaan oman identiteetin muodostumista. Se on kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline. Äidinkielen hallinta tukee oppilaan vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössään. Sitä tarvitaan sekä päivittäiseen perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan kommunikointiin että pidettäessä yllä yhteyksiä muualla asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa.

Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee myös aikuistuvan nuoren osallisuutta lähtömaansa yhteiskunnallisessa elämässä, virallisessa asianhoidossa tai kulttuurisiin palveluihin osallistumisessa. 

Oman äidinkielen hallinta auttaa seuraamaan esimerkiksi mediaa eri puolilta maailmaa.
    
Oppilas pystyy tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista tutustuessaan eri osapuolten käsityksiin ja näin oppilaan ajattelutaidot kehittyvät.
     
Oppilaan on mahdollista oppia ymmärtämään asioiden monipuolisuutta ja muodostamaan niistä omat näkemyksensä.

Koulussa työskentelevän henkilöstön tulee antaa huoltajille riittävästi tietoa äidinkielen merkityksestä ja vaikutuksesta sekä oppilaan kielen kehittymiseen että oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppilaan äidinkielen opiskelua ja äidinkielen kehittymistä on hyvä suunnitella ja seurata yhteistyössä huoltajien kanssa. Oman äidinkielen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen auttavat myös suomen kielen oppimisessa. Jos oman äidinkielen kehitys pysähtyy, oppilas ei ehkä osaa kohta kumpaakaan kieltä kunnolla.

Tutkimuksissa on myös todettu kaksikielisyyden helpottavan vieraiden kielten opiskelua. Kaksikielisten ajattelu on luovaa ja joustavaa, ja se tukee myös muiden oppiaineiden sanastojen ja käsitteiden omaksumista edistäen siten oppilaan mahdollisuuksia opiskella täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita.