Modersmålets betydelse

Varje barn har rätt till sitt eget modersmål och sin egen kultur.  Modersmålet är det språk på vilket eleven tänker och känner och en viktig del av elevens identitetsutveckling. Det är ett instrument för att bevara och föra över kulturarvet. Goda kunskaper i modersmålet stödjer elevens kommunikation inom den egna språkgemenskapen. Färdigheterna behövs i den dagliga kommunikationen med familjen och vännerna och för att hålla kontakt med släktingar och vänner som är bosatta annanstans.

Goda kunskaper i modersmålet gör det också möjligt för uppväxande unga att bli delaktiga av samhällslivet i det gamla hemlandet, sköta officiella ärenden och ta del av kulturtjänster.

Kunskaper i modersmålet gör det lättare att följa med exempelvis medier från olika delar av världen.

Genom att bekanta sig med olika parters uppfattningar i en fråga kan eleven granska frågorna ur nya synvinklar, vilket utvecklar tänkandet.

Eleven har möjlighet att lära sig att förstå hur komplexa olika frågor är och bilda sig en egen uppfattning om dem.

Skolans personal bör ge vårdnadshavarna tillräckligt med information om modersmålets betydelse och inverkan i fråga om elevens språkutveckling och lärande. Elevens studier i modersmålet bör planeras och följas upp tillsammans med vårdnadshavarna. Att bevara och vidareutveckla modersmålet är också till hjälp vid studierna i svenska. Om utvecklingen i det egna modersmålet plötsligt stannar av, finns det risk för att eleven snart inte behärskar någotdera språket ordentligt.

Undersökningar har visat att tvåspråkighet gör det lättare att lära sig nya språk. Tvåspråkiga tänker kreativt och flexibelt, vilket är till hjälp när det gäller att tillägna sig terminologi och begrepp i andra läroämnen och tvåspråkighet främjar på så sätt elevens studier i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen.