Dạy tiếng mẹ đẻ cho con em người dân nhập cư

Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ

Tất cả mọi trẻ em đều có quyền được khích lệ nói và sử dụng tiếng mẹ đẻ đồng thời duy trì bản sắc văn hóa của mình. Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ để học sinh cảm nhận và suy nghĩ và là một phần hình thành ý thức về bản sắc văn hóa dân tộc của học sinh. Tiếng mẹ đẻ là công cụ để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Có một vốn tiếng mẹ đẻ vững vàng sẽ giúp học sinh giao thiệp với cộng đồng có cùng ngôn ngữ mẹ đẻ. Biết nói tiếng mẻ đẻ để giao tiếp hàng ngày với gia đình, với bạn bè và cũng để liên lạc với những người họ hàng và bạn bè ở xa. 

Có một vốn tiếng mẹ đẻ tương đối vững vàng cũng giúp cho người thiếu niên đang trưởng thành tham gia vào cuộc sống xã hội, chăm sóc việc hành chính hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa của quê hương.  

Có vốn tiếng mẹ đẻ vững vàng sẽ giúp học sinh theo dõi phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới.

 

Trong khi tham khảo tất cả những ý kiến của đôi bên, học sinh có thể suy xét mọi vấn đề từ nhiều khía cạnh mới. Có như thế, kĩ năng tư duy của học sinh mới phát triển được.

 

Học sinh có cơ hội học và hiểu được sự đa dạng của từng vấn đề và từ đó em tự xây dựng cho mình những quan điểm riêng.

 

Đội ngũ nhân viên của nhà trường nên cung cấp cho phụ huynh đầy đủ những thông tin về tầm quan trọng và ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và cả thông tin về những vấn đề liên quan tới sự phát triển và tiếp thu ngôn ngữ của học sinh. Việc học tiếng mẹ đẻ và sự phát triển vốn tiếng mẹ đẻ cần được lên kế hoạch trước và nên được cộng tác với phụ huynh để cùng theo dõi. Việc gìn giữ và liên tục phát triển tiếng mẹ đẻ cũng giúp các em học sinh trong việc học tiếng Phần Lan. Nếu sự phát triển tiếng mẹ đẻ bị ngưng lại, thì nhanh chóng có thể học sinh không nắm vững được cả hai ngôn ngữ. 

Nhiều nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng biết song ngữ sẽ giúp việc học ngoại ngữ được dễ dàng hơn. Sự suy nghĩ của người nói song ngữ mang tính sáng tạo và có khảnăng thích nghi với mọi tình huống. Nó cũng hỗ trợ cho việc tiếp thu từ vựng và các khái niệm của các bộ môn học khác. Như vậy, nó đồng thời thúc đẩy những cơ hội cho học sinh học hoàn toàn tất cả những bộ môn học trong trường phổ thông.