Immigrantide emakeele õpe

Oma emakeele tähtsus

Igal lapsel on õigus oma emakeelele ja kultuurile. Oma emakeel on õpilase mõttemaailma ja tunnete keel ja üks osa õpilase oma identiteedi kujunemisest. See on kultuuri säilitamise ja edasikandmise vahend. Emakeele valdamine toetab õpilase suhtlemist omas keeleühiskonnas. See on tarvilik nii igapäevaseks sõprade- ja pereringis toimuvaks suhtluseks kui ka mujal elavate sugulaste ja sõpradega kontakti hoidmiseks.

Oma emakeele piisav valdamine toetab ka täiskasvanuks saava noore osalemist koduriigi ühiskondlikus või kultuurielus ja annab oskused ametlikuks asjaajamiseks. 

Oma emakeele valdamine aitab näiteks jälgida meediat maailma erinevatest paikadest.

Õpilane suudab vaadelda asju uutest vaatenurkadest, tutvudes erinevate poolte arusaamadega, mis omakorda aitab kaasa õpilase mõtlemisoskuste arenemisele.    
     
Õpilasel on võimalik õppida tundma asjade mitmetahulisust ja kujundada nende suhtes välja oma seisukoht. 

Koolipersonal peab andma hooldajatele piisavalt informatsiooni emakeele tähtsusest ja mõjust nii õpilase keele arengule kui ka õppimisele.  Õpilase emakeele õppimist ja emakeele arengut on hea planeerida ja jälgida koostöös hooldajatega. Oma emakeele säilitamine ja edasiarendamine aitavad õppida ka soome keelt. Kui oma emakeele arendamine peatub, siis võib juhtuda, et õpilane ei oska varsti korralikult  kumbagi keelt. 

Uurimused on näidanud, et kakskeelsus kergendab ka võõrkeelte õppimist. Kakskeelsete inimeste mõtlemine on loov ja paindlik ja toetab ka teiste õppeainete mõistete ja terminite omandamist, edendades seeläbi õpilase võimalusi õppida täie võimsusega kõiki põhikooli õppeaineid.