Immigrantide emakeeleõpetaja ametijuhend

Oma emakeele õpetaja ametijuhend on mitmekülgne. Keele õpetamine on loomulikult esmatähtis ülesanne. Lisaks suurendatakse ja muudetakse oma emakeele tundides mitmekülgsemaks õpilaste mõistete sõnavara, toetatakse õpilaste järeldusvõimet ja arendatakse nende mõtlemisoskusi. Keeleõpetuse kõrval kuulub oma emakeele õpetaja töökohustuste hulka ka õpilase lõimumise toetamine.

Tugiõpetaja

Oma emakeele õpetaja tegutseb tugiõpetajana; ta õpetab teisi õppeaineid oma keeles. Nii need õpilased, kellel on õppimisel raskusi kui ka oma kodumaal kiire edasijõudmisega harjunud õpilased otsivad abi oma emakeele õpetajalt. Oma emakeele õpetaja vaatenurgale ja abile toetutakse ka siis, kui on kaalumisel õpilase eri- või tugiõppe või muude tugimeetmete rakendamise vajadus.

Kultuuri toetaja ja vahendaja

Oma emakeele õpetaja on õpilasele koolis oma kultuuri esindajaks. Vahel võib see õpetaja olla õpilasele lisaks vanematele ainsaks sidemeks selle kultuuriga. Oma emakeele õpetaja õpetab ka oma kultuuri, ta vahendab õpilastele oma kultuuri erijooni, põhimõtteid, väärtusi jne. Kõik, mida õpetaja teeb, mõjutab õpilase nägemust sellest kultuurist.

Eeskuju ja rollimudel

Oma emakeele õpetaja on õpilastele ja teistele sama kultuuritaustaga inimestele eeskujuks: õpetaja pääsemine Soome tööjõuturule näitab, kuidas ka immigrandist inimesel on võimalik saavutada Soome ühiskonnas võrdväärne positsioon.

Tõlk ja tõlkija

Kooli poolt organiseeritavatele kohtumistele hooldajatega tasuks alati kaasata tõlk. Sellisteks üritusteks on näiteks uue õpilase ja hooldaja tutvumine kooliga, kodunemis- või õppekava koostamine jne. Oma emakeele õpetaja võib loomulikult olla ka tõlgiks, kui hooldajad saabuvad kooli ootamatult ja seetõttu ei olnud võimalik tõlki tellida.

Kui ühist keelt ei ole ja soovitakse koduga ühendust võtta, toimub see sageli oma emakeele õpetaja abil. Kooli teated ja muu kirjalik kontaktipidamine toimuvad samuti sageli emakeeleõpetaja vahendusel. Vahel tekib vajadus tõlkida ja vahel ka omas keeles põhjalikumalt selgitada immigranditaustaga vanematele Soome peredele mõeldud, koolitööd puudutavaid sõnumeid.

Oma emakeele õpetaja osaleb võimaluste piires lastevanemate koosolekutel ja kooli teistel üritustel ja tegutseb seal sageli tõlgina. Emakeeleõpetaja võib olla õpilastele täiendavalt abiks ka muus õppetöös. Õpetaja võib näiteks kirjalikult tõlkida õpilaste eksamitöid või olla vastavalt vajadusele õpilasele eksamil tõlgina abiks. 

Kultuuritõlk

Oma emakeele õpetaja tegutseb kultuuritõlgina peamiselt kooli ja kodu vahelises koostöös. Ta võib vanematele selgitada kooli toimingute tähendust või õpetajatele omast (või laiemalt võttes soomlastele omast) mõtteviisi. Lisaks vahendab õpetaja koolile ja õpetajatele  informatsiooni, selgitades oma kultuuriga seotud küsimusi.