Õppe- ja tugimaterjalid

Immigrantide erinevate emakeelte õppeks mõeldud õppematerjalide info ja materjalid internetis:

Suomessa julkaistuja maahanmuuttajien äidinkielen sanakirjoja ja sanastoja  (EDU.fi) (Soomes avaldatud immigrantide emakeele sõnaraamatud ja sõnastikud)

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajien suomen kielen oppi- ja tukimateriaaleista (OPH.fi) (Immigrantide soome keele õppe- ja tugimaterjalide kommenteeritud nimestik)

Tema modersmål (Rootsi) (Emakeele materjalid)

Læremidler for språklige minoriteter (Norra) (Keelevähemuste õppematerjalid)

Haridusameti väljaandeid ja õppematerjale võib tellida internetipoest:

  • Põhikooli õppematerjalid > Maahanmuuttajakoulutus (immigrantide õpe)
  • Põhikutseõppe ja gümnaasiumi õppematerjalid > Maahanmuuttajakoulutus (immigrantide õpe)

Eesti keel emakeelena ja selle õpetamiseks vajalik materjal.

Tiiu Puik: Õigekirjaõpik 
kirjastus ”Koolibri” 1997, Tallinn
Raamat on mõeldud I-III klassi emakeele õpetamiseks ja sisaldab: Kirjalikke harjutusi, suulisi harjutusi ja hääldamisharjutusi.
Suulised harjutused suunavad õpilasi sõnu ja lauseid õigesti kuulama. Kirjalikud aga kinnistavad omandatut. Hääldamisharjutused on aga alus õigekirjale ja nende abil muudab õpetaja tunni mitmekesisemaks.

Tiiu Puik Õigekirja töövihik 2.klass
kirjastus ”Koolibri” 2002, Tallinn.
Palju lünkharjutusi, mis kinnistavad selliste grammatikaosade nagu i ja j õigekiri, k,p,t s-i ja h kõrval ja h sõna algul oskusi.

Tere, kool!  Töövihik 1.klassile 1. ja 2.osa. Autorite rühm Maire Kebbinau,Erika Kalmus, Ene Kurme, Krista Poks, Merike Pääru, Riina Andrejeva, Alesja Primakova.
Kirjastus ”Varrak”2001, Tallinn, Pärnu mnt 67A.
Töövihik on koostatud huvitavalt ja kaasahaaravalt lastele, kes alustavad tähtede kirjutamisega. Rohke pildimaterjal aitab lihtsustada sõnade moodustamist. Selles vihikus on jäetud lastele palju ruumi ka joonistamiseks. Vihiku sisekaanel olevad leppemärgid koos selgitustega lihtsustavad harjutuste täitmist.

Mare Müürsepp, Peeter Viisimaa  Meie keel  Jõuludest suveni(2.klass).
Kirjastus ”Koolibri” 1996, Tallinn.
Lugemik-õpik on hea materjal lugemispalade valimiseks ja samas on ka harjutused loetust arusaamise kontrollimiseks.

Anne Kloren  Lugemiku töövihik 1. ja 2. osa
Kirjastus ”Avita”1999, Tallinn.
Töövihikus on asetatud pearõhk lapse loovuse arendamisele.

Viivi Maanso, Kaider Vardja, Merike Vardja  Emakeele ABC
Kirjastus ”Koolibri” 1997, Tallinn.
Õpik sobib nii iseõppijale kui ka klassis töötamiseks. Annab lühiülevaate Eesti geograafiast, tutvustab eesti muinasjutte. Raamatus on ka katkendeid mitmetest eesti kirjanike teostest.Sinna juurde kuulub ka töövihik.

Viivi Maanso, Kaider Vardja, Merike Vardja  Keelesõber
Kirjastus ”Koolibri”1997, Tallinn.
Õpik tutvustab nii eesti kui ka välismaa kirjanike teoseid. Hea lugemis-materjal.

Samade autorite poolt koostatud Keelesõber VI.
Kirjastus ”Koolibri” 1999, Tallinn.
Õpikus on mitmekülgne ja ilmekas keelekasutus. Palju huvitavat lugemist ja uued kirjandusmõisted  koos õpiku taga olevate seletustega, teevad emakeele tunni mitmekesisemaks.

Toom Õunapuu   Sõnavorm ja kõne VII klassile.Emakeeleõpik
Kirjastus ”Koolibri”1997, Tallinn (töövihik VII kl. kuulub sinna juurde)
Õpik on hea abivahend töövihiku harjutuste täitmisel. Peatähelepanu pööratakse käänamisele ja pööramisele.

Mihkel Rebane   Kirjandus. Õpik-lugemik 8.klassile
Kirjastus ”Koolibri” 1997,Tallinn.
Tutvutakse lähemalt kirja tekkimisega, käsitletakse rituaali ja sõnamaagiat, loetakse katkendeid seiklusjuttudest ja lahatakse armatuse suhet kirjandusega. Õpik annab õpetajale palju võimalusi tunni  mitmekesistamiseks.

Emakeele tunni mitmekesistamiseks sobiv raamat on  Katrin Saks”Mänge
võõrkeele tundideks

Kirjastus ”Koolibri” 1997, Tallinn.
Sobib kasutada vaatamata pealkirjas märgitud sõnale ”võõrkeele” ka emakeele tunnis.

Kutsekoolides või muudes eriõppeasutustes õppijatele on mõeldud
Toom Õunapuu ”Igapäevane emakeel”
Koolibri, Tallinn 2002.
Raamat sisaldab miinimummaterjali emakeelest, mida peaks teadma igaüks, kelle emakeeleks on eesti keel. Hea materjal iseõppijale ja kordamiseks.

Martin Ehala  ”Eesti kirjakeel”
Künnimees 1998
Sopiv õpik nii põhikooli- kui ka gümnaasiumitasemel iseõppijatele.

Riina Paatsi ”Ise ütlen, et mina tean.”
Avita, Tallinn 1996,1997.
See  on loovuse harjutustik. Sobib lapsele iseseisvaks täitmiseks, kui ka koos perega ”mõttemängu” mängimiseks. 

Kõik õpikud ja töövihikud on saadaval igal sügisel 1.septembrist alates kas otsetellimisega kirjastusest ”Koolibri” või Tallinna raamatukauplustest ”Apollo” või ”Rahva raamat” Tallinn, Pärnu mnt.5

Internetist leidub aadressil www.aabits.com/info eesti keele ja kirjanduse materjale.