Miksi ja kenelle?

Mitä se on?

Suomessa suomen kieltä opetetaan äidinkielenä, toisena kotimaisena kielenä ja toisena kielenä. Suomi toisena kielenä –opetus eroaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraan kielen opetuksesta monin tavoin, niin tavoitteiltaan kuin menetelmiltäänkin.
Toisen kielen opetus tapahtuu kohdekielisessä maassa kohdekielellä, kun vieraan kielen opetus puolestaan annetaan sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa kohdekieltä ei puhuta äidinkielenä.

Kenelle?

Perusopetuksessa maahanmuuttajille opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen / ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen. Näillä oppilailla suomen / ruotsin kieli toisena kielenä on samanaikaisesti sekä opiskelun kohde että opiskelun väline. Maahanmuuttajat oppivat kieltä myös koulun ulkopuolella, toimimalla ympäröivässä yhteiskunnassa.

Opetuksen tavoitteita

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvien oppilaiden tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä pitää yllä heidän kulttuuri-identiteettiään. Suomi toisena kielenä opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan kyseisessä kieliyhteisössä. Suomen kielen ja oman äidinkielen opiskelu luovat edellytykset kaksikielisyyden kehittymiselle.