Julkaisuja

Julkaisuja koulutuksen järjestäjien ja opettajien käyttöön muun muassa ammatillisen erityisopetuksen järjestämisestä, opetussuunnitelmista, opiskelija-arvioinnista ja oppimisvaikeuksista Oph.fissä.

Erityisopetuksen käsikirja
Erityisopetuksen käsikirjassa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen toimintaperiaatteita opiskelijoiden tuen tarpeen näkökulmasta. Käsikirjan tavoitteena on kuvata hyvin toteutetun yleisen tuen merkitystä ja vaikutusta opiskelijan oppimiseen ja hyvinvointiin. Ammatillinen erityisopetus ammatillisessa peruskoulutuksessa ja erityinen tuki lisä- ja täydennyskoulutuksessa käsitellään uuden 1.8.2015 voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Lisäksi kuvataan erityisopetusta ilmiönä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä. Käsikirja sisältää myös kehittämisehdotuksia.

Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt
Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia ammatillisessa peruskoulutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä. Opetushallitus on kerännyt tietoja vuosina 2006 - 2009 toteutetuista näytöistä ensimmäistä kertaa koko tutkinnon suorittamisen ajalta kone- ja metallialan, sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan sekä logistiikan perustutkinnoissa. Raportti sisältää oppimistulosten lisäksi tietoja erityisopetuksen perusteista, mukautuksista ja opiskelijoiden saamista tukitoimista sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä.

Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta
Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa opppilaitoksissa. Selvityksen tausta-aineisto on koottu pääasiassa koulutuksen järjestäjille suunnatun sähköisen kyselyn kautta. Lisäksi yhteenvetoluvussa on hyödynnetty otokseen perustuvan opetussuunnitelma-analyysin tuloksia.

Selvitys vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarpeesta ja koulutuksen saatavuudesta (pdf, minedu.fi)

Tilastot: Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on kasvanut oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vuosina 2010–2013