Linkkejä

Ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä linkkejä.

Kotimaisia linkkejä

Ameo.fi

Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO) tarjoavat asiantuntijapalveluina koulutuksia, konsultaatiota ja materiaaleja erityisopetuksen teemoista. Asiantuntijapalvelutoiminta perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämisluvassa olevaan kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävään.

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry on asiantuntijajärjestö, jonka perustehtävänä on tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja heidän omaistensa sekä dysfaattisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjessa selviytymistä.

Apua.info -palvelu
Apua.info palvelua pitävät yllä 15 terveyden ja kasvatuksen ammattiyhteisöä: mm. MLL, Mielenterveysseura, SPR ja Väestöklinikka. Sivuilta löytyy tietoa seuraavista alueista: mielenterveys, perhe ja lapset, perheväkivalta, päihteet ja riippuvuudet.

Celia - näkövammaisten kirjasto
Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaa.

Fonetiikan perussanasto
Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen ylläpitämä sivusto, josta löydät fonetiikkan termit selityksineen, puheen tuottamiseen liittyvää sanastoa.

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut
E-thesis-palvelu julkaisee Helsingin yliopiston opinnäytteitä. Palvelu on vapaasti käytettävissä myös yliopiston ulkopuolelta.

Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan kulmakiviä ovat tutkimus, kokeilu- ja kehittämistoiminta, oppimateriaalin tuotanto, alan henkilöstön koulutus sekä tiedotus.

KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry
KOTA ry on vuonna 1991 perustettu yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tehtävämme on edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa kehittämällä ja soveltamalla seikkailukasvatuksen menetelmiä. Toteutamme yhteistyössä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa kehittämishankkeita sekä kurssi- ja ohjaustoimintaa ja asiantuntijapalveluita.

KOTA ry:n osaamista on seikkailukasvatuksen soveltaminen, ryhmäprosessien ohjaaminen sekä arjenhallinnan taitojen tukeminen. Toimintaa ohjaa sosiaalipedagoginen työorientaatio, tavoitteellisuus, turvallisuus ja oppiminen.

Kuulonhuoltoliitto
Kuulonhuoltoliitto on huonokuuloisten ja kuuroutuneiden valtakunnallinen vaikuttamis- ja palvelujärjestö.

Kuurojen liitto
Kuurojen Liitto on kuurojen oma etu- ja palvelujärjestö. Liiton yhteydessä toimii Kuurojen kansanopisto.

Kuurosokeat
Suomen Kuurosokeat ry:n ylläpitämät sivut Opas kuurosokeudesta. Kuurosokeuden syyt ovat hyvin moninaiset. Vammautumisen syynä saattaa olla perinnöllinen sairaus, äidin raskauden aikana sairastama tulehdus tai esimerkiksi tapaturma. Kuurosokeat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, syntymästään kuurosokeisiin ja myöhemmin kuurosokeutuneisiin.

Lihastautiliitto ry
Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee lihassairaita ihmisiä, heidän läheisiään ja kaikkia lihassairauksiin liittyviä tietoa ja taitoja tarvitsevia.

Mielenterveyden keskusliitto
Liiton tehtävänä on olla mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien etu- ja palvelujärjestö. Liiton keskeiset tavoitteet liittyvät mielenterveysongelmien hoitoon ja niistä kuntoutumiseen sekä yhteiskunnan tukitoimiin.

Näkövammaisten liitto
Suomen näkövammaisyhdistyksen kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana suomessa.

Niilo Mäki Instituutti
Niilo Mäki Säätiön ylläpitämässä Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten neurokognitiivisia vaikeuksia.

Opintopolku
Opintopolkua ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Oppimistutkimuksen keskus

Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) on kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian laitoksen yhteinen tutkimusyhteisö.

Keskuksen tarkoituksena on toimia oppimisen ja koulutuksen alaan keskittyvänä monitieteisenä, kansallisesti ja kansainvälisesti huipputason tutkimus- ja jatkokoulutusyksikkönä. Tällä tavoin se on osaltaan varmistamassa Turun yliopiston strategian mukaista korkeatasoista perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä koulutusta.

Papunet
Kehitysvammaliitto ylläpitää viiden muun järjestön tukemana myös Internetissä Papunet-sivustoa. Papunet on palveluverkko puhevammaisille ja selkokielen käyttäjille. Papunetista löydät maan laajimmat selkokieliset verkkosivut: mm. Selkouutisten verkkolehden, tietoa yhteiskunnasta, selkokirjoista, selkokielestä ja Selkokeskuksesta.

Suomen erityiskasvatuksen liitto (Sel.)
Sel. on perustettu 1926 Helsingissä. Nykyään Sel. on valtakunnallinen, pedagoginen Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n ulkojäsenyhdistys, johon kuuluu opettajia ja muita erityisopetuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Suomen Reumaliitto ry
Liitto on kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Liitto valvoo tule-sairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Valtakunnallisen liiton tarkoituksena on tukea jäsenyhdistysten toimintaa, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Verneri
Palvelu on Kehitysvammaliiton hallinnoima ja sitä rahoittavat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Honkalampisäätiö ja 12 erityishuoltopiiriä. Palvelusta löytyy tietoa kehitysvammaisuudesta, palvelusuunnitelmista ja kuntoutuksesta. Selkokielellä lähes samoista aiheista, mutta myös ihmissuhteista. Yleis- ja selkokielellä löytyvät myös tapahtumakalenteri ja uutiset.

Kansainvälisiä linkkejä

Asperger's Syndrome
Asperger's Syndrome Written by Stephen M. Edelson, Ph.D. Center for the Study of Autism, Salem, Oregon Asperger's syndrome was first described by a German doctor, Hans Asperger, in 1944 (one year after Leo Kanner's first paper on autism). In his paper, Dr. Asperger discussed individuals who exhibited many idiosyncratic, odd-like behaviors. Often individuals with Asperger's syndrome have many of the behaviors listed in this page.

Blindness Resource Center
The New York Institute for Special Education has produced this excellent information package on blindness, visual handicap and various eye diseases.

Dialogue in the Dark
Dialogue in the Dark is based on social creativity. It sets the stage for real and meaningful human interaction. Dialogue in the Dark is not an exhibition about blindness; rather, it’s about human non-visual awareness.

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
Förbundet Finlands Svenska Synskadade vill tillsammans med andra vara med och verka för ett samhälle som genomsynas av solidaritet och gemenskap.

Gallaudet University for deaf in Washington, DC
Gallaudet University is the world's only university for deaf and hard of hearing undergraduate students.

Overview of Autism
Stephen M. Edelson, Ph.D. Center for the Study of Autism, Salem, Oregon
This paper provides a general overview of the complexity of this developmental disability by summarizing many of the major topics in autism.

Dyslexia Action
Dyslexia Action is a national charity and the UK's leading provider of services and support for people with dyslexia and literacy difficulties.

Oneline Educator - newspaper
Newspapers in Education Online Educator - lehti - viikottain ilmestyvä englanninkielinen lista opettajille hyödyllisistä www-linkeistä ja opetus alan hakutietokanta, linkki -special needs.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten.