Lähteet

Lisätty todellisuus tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia taitojen oppimiseen niissä ympäristöissä, joissa taitoja on tarkoitus myöhemminkin hyödyntää. Taitojen oppimisen teoriaperustan mukaan taitojen oppiminen on prosessi, joka jakautuu useaan eri vaiheeseen (esim. Salakari 2007). Tavoitteena taitojen oppimisessa on opitun siirtovaikutus - taitojen siirtyminen uusiin tilanteisiin ja eri konteksteihin sekä uuden luominen aikaisemmin opitun pohjalta. Taitojen oppimista voidaan tukea työvaiheita muistamaan auttavalla sovelluksella tarjoamalla tilannetietoa suorituksen kuhunkin vaiheeseen liittyen. Erilaisia proseduraalisia oppimisen ja työn tukemisen sovelluksia on toteutettu lisättyä todellisuutta hyödyntäen ja saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Lisätty todellisuus on uusi ja kiinnostava teknologia, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia situationaaliselle, autenttisissa ympäristöissä tapahtuvalle kokemukselliselle oppimiselle erilaisten mobiilisovellusten kautta. Maailmalta löytyvistä opetustoteutuksista on saatu jo hyviä kokemuksia.

Lisätyn todellisuuden sovellukset toimivat parhaiten kun niitä käytetään perinteisempää opetusta täydentävänä, lisäksi opiskelijoiden mukaan ottaminen sovellusten toteuttamiseen mahdollistaa käytännönläheisen ja mielekkään oppimisen kokemuksia (Billinghurst, M. & Dünser, A. 2012. Augmented Reality in the Classroom. Computer 45(7), pp. 56-63.).

Maailmalla on toteutettu vastaavantyyppisiä opetuspolku-tyyppisiä kokeiluja lisätyn todellisuuden käytöstä, esim.

Augmented Reality: Coming Soon to a School Near You? (2012)

ARIS-alusta ja sille tehdyt sovellukset.

Unoversity on Exeter. Augmented Reality: A different view of learning

Sanasto

Big Data - tietovarannot, jotka ovat liian suuria prosessoitavaksi perinteisillä tietokantatyökaluilla. Käsite liittyy mm. meteorologian, genetiikan ja fysiikan tutkimukseen.

Markkeri - kuvake tai ennalta määritelty kohde, johon virtuaalimallinne sijoitetaan

HUD - Head Up Display lasipinnalle projisoitu AR -näyttö, usein holografinen, jolloin siihen ei tarvitse kohdistaa katsetta erikseen (lentokoneet, autot, visiirinäytöt)

Lisätty todellisuus - Augmented reality - virtuaalitodellisuussimuloituja elementtejä, joita käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Lisätyn todellisuuden materiaalina voidaan käyttää kuvia, ääntä, videoita, tekstiä, GPS- informaatiota ja siihen liittyy kontekstoiva äly joka yhdistelee edellä mainittuja elementtejä. Muita vakiintumattomia suomennoksia: rikastettu todellisuus, laajennettu todellisuus, täydennetty todellisuus.

Simulaattori - tietokone-ohjelma ja laitteisto, jolla voidaan harjoitella todellisen elämän tilanteita ennaltamäärätyissä, kontroloiduissa olosuhteissa, esim. lento-, työkone- tai ajosimulaattori.

Ubiikki - jokapaikan tekniikka. Huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Myös: läsnä-äly.

Virtuaalimallinne - kolmiulotteinen malli, johon voidaan yhdistää myös muita interaktiivisuutta

Virtuaalinen todellisuus - Virtual Reality - tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö, joka luodaan tietokoneen näytölle, laajakankaalle tai erityiselle stereoskooppiselle katselulaitteelle.

Kirjallisuutta ja lähteitä

Aris Games

ARToolkit

Arined.org

Karen E Hamilton: Augmented Reality in Education

Haptic Technology Enhanced Learning

Hannes Kaufmann: Collaborative Augmented Reality in Education, Institute of Software Technology and Interactive Systems 2012

Kinnunen, Sanna; Koli, Kimmo: Käyttäjätutkimus lisätystä todellisuudesta mobiililaitteessa

Dan Sung: Augmented Reality 2012: Is the dream any closer?, Pocket Lint, 2012

Billinghurst, M. & Dünser, A. 2012. Augmented Reality in the Classroom. Computer 45(7), pp. 56-63.

Yoon, S.A., Elinich, K., Wang, J., Steinmeier, C. & Tucker, S. 2012. Using augmented reality and knowledge-building scaffolds to improve learning in a science museum. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning. In press