Ammatinvalinta ja oppaat työelämään

Ammatteja-opas

Ammatteja – Selkokieliset ammattikuvaukset (2. laajennettu painos) -oppaassa on esitelty ammatteja selkokielellä. Opas antaa tietoa omaa ammattia etsivälle. Selkokielisiä ammattikuvauksia ja sähköistä versiota voi hyvin hyödyntää ammatinvalinnan tunneilla. Opas on tehty Lapin ammattiopiston hallinnoimassa TOKKA2 -projektissa.

Ammatteja -opas

Selkokielisten ammattikuvausoppaan kanssa on hyödynnetty Amma-projektin tuottamaa materiaalia opo-materiaalia selkosuomeksi. Julkaisija: Helsingin yliopisto/ Amma-projekti.

Opo-materiaalia selkosuomeksi

Monialainen

Selkokieli


Polkuja työelämään -opas

Polkuja työelämään -oppaassa on tietoa suomalaisesta koulutuksesta sekä työstä ja työnhakemisesta. Oppaasta on apua ammatinvalinnan tai ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa. Se voi selkeyttää myös työelämään liittyviä kysymyksiä.

Oppaasta löytyvät seuraavat sisällöt: 1. Koulutus Suomessa, 2. Koulutukseen liittyviä käsitteitä, 3. Ulkomailla hankittu koulutus, 4. Työnhaku, 5. Työsuhdeasiat, 6. Yrityksen perustaminen, 7. Ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille

Alkuperäinen opas tehtiin vuonna 2006 Kontakti-projektissa. Opas päivitettiin Etelä-Savon ammattiopiston Pointti, Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hankkeessa vuonna 2011.

Polkuja työelämään -opas

Ei koulutusalasidonnainen

Suomi


Ammattikuvauksia ja opinto-ohjauksen lisämateriaalia

Sivusto sisältää maahanmuuttajien suomen kielen, yhteiskuntatiedon ja opinto-ohjauksen lisäoppimateriaalia, joka soveltuu hyvin esimerkiksi uuden sanaston opiskeluun. Aihepainotus on suomalaisessa yhteiskunnassa, opiskelussa ja työelämässä.

Joka päivä -otsikon alta löytyy sanasto-, kielioppi-, kirjoitus- ja tekstin ymmärtämistehtäviä. Osan tehtävistä voi tehdä suoraan koneella, mutta osa vaatii harjoituksen tulostamisen. Materiaali soveltuu parhaiten kontaktiopetuksen oheismateriaaliksi. Sivustolla on maahanmuuttajien suomen kielen, yhteiskuntatiedon ja opinto-ohjauksen lisäoppimateriaalia. Kysymykset voi tulostaa paperille, tehdä tehtäviä ja opiskella uutta sanastoa. Sanojen selitykset on upotettu linkkeihin.

Ammatit-otsikon alla on myös 17 eri ammatin kuvaukset ja niihin liittyvää sanastoa selitettynä.

Ammattikuvauksia ja opinto-ohjauksen lisämateriaalia

Monialainen

Suomi-suomi


Selkokielinen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaali

Selkokielisen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on tarkoitettu maahanmuuttajaopetukseen opettajan kanssa käytettäväksi. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa, mutta joka tarvitsee tukea sanaston oppimisessa.

Tekstimateriaali on jaettu kahdelle palstalle. Leveämmällä palstalla on varsinainen asiateksti. Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin, kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Sananselitykset voivat toimia myös vinkkinä kouluttajalle; miten sanoja voi selittää yksinkertaisemmin ja toisin sanoin. Sananselitysten apuna on kuvamateriaalia.

Selkokielinen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaali

Ei koulutusalasidonnainen

Selkokieli


Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti on osaamispassityyppinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on osoittaa Suomen työlainsäädännön ja työelämän pelisääntöjen tuntemus suorittamalla koe. Tarve työelämäsertifikaatille on tunnistettu mm. kartoittamalla maahanmuuttajien työllistymisen esteitä. Kokeen ja siihen valmistautumisen kautta tulevat työelämän oikeudet ja velvollisuudet työntekijöille tutuiksi. Työnantajalle sertifikaatti toimii myös perehdyttämisen apuna.

Työelämäsertifikaatin kohderyhminä ovat maassa olevat ja maahan muuttavat työntekijät. Työelämäsertifikaatti suoritetaan kokeella. Oppilaitokset järjestävät koepaikkoja (vrt. hygieniapassi). Sertifikaatista on valmiina www-pohjainen testausjärjestelmä sekä useita kieliversioita (selkosuomi, venäjä, viro, englanti). Työelämäsertifikaattikokeeseen on tarjolla valmistavaa materiaalia eri kieliversioilla. Oppilaitokset järjestävät myös sertifikaattiin valmistavaa koulutusta. Kehittämistyö on tehty Amiedussa.

Työelämäsertifikaatti

Ei koulutusalasidonnainen

Valmistavasta materiaalista eri kieliversioita


Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön ja työllistymiseen tehty selkokielinen opas on tuotettu MAST-hankkeessa, jossa luotiin maakunnallinen nuorten ohjausmalli.

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Ei koulutusalasidonnainen

Selkokieli


Selkokielinen työnhakuopas maahanmuuttajille

Pdf-opas on tuotettu Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projektissa.

Selkokielinen työnhakuopas maahanmuuttajille

Ei koulutusalasidonnainen

Selkokieli


Työelämätietoa maahanmuuttajille – verkko-opiskeluaineisto

Aineiston teemoja ovat työsuhteet ja työehdot Suomessa, työsuojelu ja työturvallisuus, työmarkkinajärjestöt, suomalainen työkulttuuri ja tavat sekä suomalainen viestintä. Aineisto sisältää myös erillisen työelämäsanaston. Aineisto on tuotettu SAK:n Petmo-projektissa (2004–2007). Aineisto on tarkoitettu itseopiskeluun.

Työelämätietoa maahanmuuttajille – verkko-opiskeluaineisto

Ei koulutusalasidonnainen

Suomi

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)