Koulutuksen järjestämiseen liittyvä tukimateriaali

Tiedonsiirtolomake ja ohje

Kuvaus oppilaan tilanteesta siirtymisiä varten -lomake on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen tiedonsiirtoon. MAST-hankkeessa kehitetyn lomakkeen maahanmuuttajaopiskelijoita varten muokattu versio on tuotettu Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeessa.

Tiedonsiirtolomake ja ohje

Ammatillisen koulutuksen nivelvaihe

Ei koulusalasidonnainen


Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin hakeutumisvaihe sosiaali- ja terveysalalla

Tutkimus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin hakeutumisvaiheesta sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimusmateriaali sopii koulutuksen suunnittelun avuksi. Tutkimuksessa on selvitetty:

  • mitä tietoa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat pyrkiessään sosiaali- ja terveysalan opintoihin,
  • mitä tietoa he tarvitsisivat,
  • millaista ohjausta he kaipaisivat opintoihin hakeutuessaan tai opintojen alkuvaiheessa ja
  • voivatko sosiaali ja terveysalan eritasoiset oppilaitokset yhdessä tarjota maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille esimerkiksi orientoivia opintoja.

Kohderyhmä: Ammattiaineen opettajat/ ohjaajat/ kouluttajat, oppilaitoksen johto, TE-toimisto, valmistavista opinnoista päättävät.

Tutkimuksen on toteuttanut Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin hakeutumisvaihe sosiaali- ja terveysalalla

Ei koulutusmuotosidonnainen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala


Pehmeä lasku perustutkintoon -koulutusmalli

Malli rakennettiin siten, että se palvelisi maahanmuuttajataustaisten ja erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden lisäksi ammattistartin auto-, metalli- ja sähköaloihin tutustujia.

Pehmeä lasku perustutkintoon

  • ryhmäkoko enintään 10 opiskelijaa
  • opetusta 32 h/viikko
  • ensimmäisen vuoden perustutkinto-opintoja ja ammattitaitoa täydentäviä opintoja
  • suomi toisena kielenä -opintoja
  • PLP-koulutusmallia toteutetaan ammatillisen perustutkinnon viidellä ensimmäisellä jaksolla
  • siirtyminen perustutkintoryhmään tapahtuu 6. jaksolla

Kehitetty Maahanmuuttajanuorten VaSkooli – Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa -hankkeessa.

Lisätietoja 

Ammatillinen peruskoulutus

Ei koulutusalasidonnainen


Maahanmuuttajaryhmän koulutusmalli kiinteistöpalvelualalle

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla -hankkeessa on tuotettu maahanmuuttajaryhmän kiinteistöpalvelualan koulutusmallin kuvaus liitteineen. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman yleispätevä malli/kehys, joka on hyödynnettävissä myös muiden oppilaitosten maahanmuuttajataustaisten koulutuksessa.

Maahanmuuttajaryhmän koulutusmalli kiinteistöpalvelualalle 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Kiinteistöpalveluala


Ohjaus- ja koulutusmalleja (artikkelikokoelma)

Artikkelikirja HRAKKautta Duuniin: Artikkelikokoelma käsittelee projektissa kehitettyä ohjaus- ja koulutusmallia sekä maahanmuuttajien ohjausta yleensä; koulutuksissa tuotettua ammattiainetta ja suomen kieltä integroivaa materiaalia ja ohjausmateriaalia; maahanmuuttajille soveltuvat osaamiskartoitus-menetelmät ja -mallit; tie työhön ja ammattiin - miten oh­jaan, opetan ja kannustan.

Duuniin: Artikkelikokoelma 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamisesta löytyy Helsingin Diakonissalaitoksen eri koulumuotoihin sovellettava julkaisu, jonka lähestymistapa ottaa huomioon kotoutumisen, kieli- ja kulttuuritaustan sekä arjen erilaiset toimintaympäristöt. 

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A.: Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä, PS-kustannus, 2010.

Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen  

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Maahanmuuttajien ohjaus ja opintojen suunnittelun tukimateriaalia

Tukiaineisto on tarkoitettu käytettäväksi apuna eri oppilaitosten maahanmuuttajakoulutuksessa. Sivustolla tarjotaan monipuolista tietoa siitä, mitä tulee ottaa huomioon opintojen suunnitteluvaiheessa ja miten ohjata maahanmuuttajataustaista ryhmää; yleisiä opetuksen suunnittelun peruslähtökohtia arvioidaan mamu-työskentelyn näkökulmasta. Mamu-kouluttajien kokemuksiin voi tutustua aineiston kohdassa Orientaatio.

Maahanmuuttajien ohjaus ja opintojen suunnittelun tukimateriaalia 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Ohjauksen tietopankki

Ohjauksen tietopankki on tarkoitettu ohjaaville opettajille sekä aineenopettajille. Kuhunkin aihealueeseen liittyy oppimispolkuja, joissa esittelytekstiin on linkitetty lisätietoja avainsanoista. Linkit voivat johtaa aihetta käsittelevään tutkimukseen, tutkijaan, termin määrittelyyn, asiakirjaan tai muuhun dokumenttiin. Lisäksi ohjauksen tietopankkiin on koottu materiaalipankki, josta löytyy aiheittain erilaista hyödyllistä ohjausta tukevaa materiaalia. Materiaalipankkiin on kerätty verkkomateriaaleja maahanmuuttajille esimerkiksi portfolion tekemiseen liittyviä videoita ja verkko-portfolioiden esittelyjä. Omaksi lohkokseen on luotu kattava linkkikirjasto aihespesifien linkkien lisäksi.

Ohjauksen tietopankki 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

Kysymys-vastaus-tyyliin toteutettu opas maahanmuuttajanuorten opetuksessa ja ohjauksessa toimiville. Soveltuu erityisesti maahanmuuttajanuorten opettajina aloitteleville. Oppaan kysymykset ovat nousseet oppilaitosten arjesta. Oppaan kysymykset on jaoteltu kolmeen kategoriaan, jotka ovat: Kulttuuri ja tavat, Suomalainen opiskelukulttuuri ja sen noudattaminen sekä Käytännön asiat. Huom! Oppaan jotkin osiot ja vastaukset ovat paikallisia. Opas on tuotettu Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeessa.

Opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Näyttötutkintoprosessiin perehdyttämiseen videomateriaalia

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon kuvaus (pdf) ja näyttötutkintoprosessin havainnollistamiseen tarkoitetut videot aiheista näyttösuunnitelma, luokan siivous, wc-tilan siivous ja arviointi. Materiaali on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen –hankkeessa.

Videomateriaalia näyttötutkintoprosessiin perehdyttämiseen 

Ammatillinen aikuiskoulutus

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan pt


Näyttötutkinnon suorittamisen vaiheet - muistilista

Muistilista näyttötutkintoa suorittavalle on tuotettu maahanmuuttajille suunnatun sosiaali- ja terveysalan, lähihoitaja -verkkosanaston sivutuotteena, mutta toteutusmallia voidaan soveltaa mihin tahansa tutkintoon. Muistilastalle on kuvattu näyttötutkinnon eri vaiheet opiskelijan näkökulmasta tutkintotilaisuuteen valmistautumisesta tutkintotilaisuuden arvosanan antamiseen saakka.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja -sanasto
(ks. linkki sivulla)

Ammatillinen aikuiskoulutus

Monialainen


Itsearviointilomake

Itsearviointilomake on suunnattu niille opiskelijoille, joilla ei ole koulunkäyntitaustaa tai on sitä vain vähän. Tavoitteena on opettaa opiskelijalle peruskoulunkäyntitaitoja sekä tutustuttaa hänet itsearviointiin. Netissä oleva lomake on suunniteltu alkeiskieliopetuksen tarpeisiin ja sitä on ajateltu käytettävän tarvittaessa kuukausittain. Lomakkeen jossain kohdissa on tila opettajan arviolle, johon opettaja merkitsee arvion, jos se on erilainen kuin opiskelijan oma arvio. Lomake kannattaa käydä läpi yhdessä opiskelijan kanssa kun opiskelija on täyttänyt oman osuutensa. Jos aika ei riitä tunnilla, sen voi käydä yhdessä läpi esimerkiksi HOPS -keskustelussa. Lomaketta on mahdollisuus käyttää myös eriyttävänä ohjauskeinona sellaisten opiskelijoiden kohdalla, joilla on puutteita esim. opiskelutaidoissa.

Lomake on word-muodossa, jolloin sitä voi muokata omaan koulutukseen sopivaksi. Opettaja voi esim. muuttaa Opinnoista huolehtiminen -kohtaan kielen opiskeluun liittyviä asioita.

Tiedoston lopussa on lomakkeen ohjeet. Materiaali on tuotettu Jokeri- ja Jokeri 2 -hankkeissa. Verkkomateriaali (pdf-tiedostot aukeavat uuteen ikkunaan, jonka linkkien kautta pääsee itse tiedostoon).

Itsearviointilomake

Ei koulutusmuotosidonnainen 

Monialainen


Opiskelijoiden itseopiskelukansio

Itseopiskelukansioon on koottu tehtäviä kielen oppimisen eri osa-alueilta: luetun ymmärtäminen, rakenne ja kirjoittaminen. Opiskelijat voivat tehdä harjoituksia oman aikataulunsa ja ahkeruutensa mukaan. Luetun ymmärtämisen ja kielen rakenteen tehtävissä kansiossa on tarkistusliuskat, joista opiskelijat voivat tarkistaa oikeat vastaukset. Opettajat tarkistavat ainoastaan kirjoitustehtävät.

Opiskelijoiden itseopiskelukansiota on käytetty maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, mutta se on muokattavissa myös esim. ammatilliseen peruskoulutukseen. Harjoitusten lähtökohtana on ollut valmistavan koulutuksen opiskelijoiden kielitaitotaso (A.2.2. - B.1.). Harjoitustyypit ja osa-alueet ovat samanlaisia, joita Turun alueen toisen asteen kielikokeessa voi olla. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille materiaalia omaehtoiseen opiskeluun kouluajan ulkopuolella ja toisaalta valmentaa nuoria aktiiviseen kielen opiskeluun. Porkkanana Turun ammatti- instituutissa on ollut mahdollisuus korottaa Alan sanasto 2 -kurssin arvosanaa tekemällä kaikki tehtävät. Materiaalia on käytetty myös opetuksen lisämateriaalina esim. silloin, kun opiskelijalle jää luppoaikaa muiden tehtävien jälkeen. Materiaali on tuotettu Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen -hankkeessa/ Turun ammatti-instituutti.

Materiaali lisätään sivustolle keväällä 2012

Koulutustakuu.fi

Mava, muokattavissa peruskoulutukseen

Ei koulutusalasidonnainen


Asiomistulkki-tukimateriaalia

Tampereen aikuiskoulutuskeskus/Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hankkeessa on luotu asioimistulkkien yhteistyökanava ja tietopankki, joka löytyy asioimistulkkauksen asioimistulkki.ning.com -verkostosivulta. Ningiin on koottu uutta tietoa asioimistulkkauksesta, asioimistulkin ammattitutkinnosta sekä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjistä. Mukaan on saatu uusia jäseniä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien lisäksi asioimistulkkeja ja asioimistulkiksi opiskelevia eri oppilaitoksista sekä arvioijina toimivia henkilöitä. Lisäksi toisen kielen arvioijapankki on kasvanut. Arvioijia on koulutettu ympäri suomen hyödyntäen videoneuvotteluohjelmia.

Lisaätietoja

Ammattitutkintokoulutus

Asioimistulkki


Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen malleista

Luetteloon on koottu materiaaleja esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Varsinaisten oppimateriaalien lisäksi luettelossa on erilaisia opettajan tukimateriaaleja sekä kirjallisuutta, joka liittyy suomi toisena kielenä opetukseen ja maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen Suomessa.

Päivi Jokinen, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä (toim.) Opetushallitus, Informaatioaineistot 2011:69

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen malleista 

 

 

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)