Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamiseen liittyvä alkukartoitus - materiaali sosiaali- ja terveysalalle

Kielitestillä voidaan testata maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kielitaito ennen opintoihin hakeutumista (tai hakeutumisen aikana). Materiaali on tuotettu OOTA- hankkeessa.

Osaamiseen liittyvä alkukartoitus - materiaali sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, lähihoitaja


Lähihoitajan selkokieliset ammattitaidon arviointilomakkeet

Lähihoitajan tutkintoa suorittaville maahanmuuttajaopiskelijoille selkokielisiä versioita ammattitaidon arviointilomakkeista näyttötutkintojen avuksi. Sanasto, jota voidaan hyödyntää myös suomen kielen oppitunneilla. Arvoin mukaan materiaalit soveltuvat B1.1 olevalle opiskelijalle.

Materiaalia voi tilata yhteyshenkilöltä:
Kaisa Viitasalo, Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätietoja

Ammatillinen aikuiskoulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, lähihoitaja

Selkokieli


Metsurin osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Osaamiskartoituslomakkeet

Metsäala

Suomi, venäjä, englanti


Metsäkoneenkuljettajan osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Osaamiskartoituslomakkeet

Metsäkoneenkuljettaja

Suomi, venäjä, englanti


Rakennusalan perustutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Osaamiskartoituslomakkeet

Rakennusala

Suomi, venäjä


Talonrakennusalan ammattitutkinnon osaamiskartoituslomakkeet

Pdf-lomakkeet on tuotettu ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen -hankkeessa.

Osaamiskartoituslomakkeet

Talonrakennus

Suomi, venäjä


Osaamiskartoitus hitsausalalle

Metallialalle saamiskartoitusmenetelmä/ työkalu ammatillisten aikuisoppilaitosten ja työperustaisen maahanmuuton tarpeisiin. Osaamiskartoitusmenetelmää voidaan käyttää näyttötutkinnon hakeutumisvaiheen osaamisen tunnistamisessa sekä lähtömaassa rekrytointivaiheessa. ”Kielivapaalla” ja helppokäyttöisellä esikartoitusmultimedialla on mahdollista arvioida onko Suomen työelämään hakeutuvalla henkilöllä hitsausalan perustuntemusta. Kysymykset perustuvat kuviin ja animaatioon, joten testattavan ei tarvitse osata kieltä. Testi voidaan asentaa mihin tahansa internet-palvelimelle.

Hitsausalan kartoitustesti

Ammatillinen aikuiskoulutus

Hitsausala

”Kielitaito-vapaa”


Oppimisvalmiuksien kartoituskysely

Osaamiseen liittyvä alkukartoitus-materiaali maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Opinto-ohjaajien, erityisopettajien, S2 opettajien sekä ammatillisten aineiden opettajien työn tueksi laadittu kysely / kartoitus, jolla selvitetään ammatillisessa koulutuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, aiempia opintoja sekä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja kriittisiä pisteitä. Kysely toimii erityisesti kahdenkeskisten keskustelujen tukena ja runkona, mutta opiskelijoita voidaan pyytää täyttämään kysely myös itsenäisesti.

Yhteyshenkilö:

Hankkeessa on tuotettu rakennus-, metalli, ravintola- ja puutarha-aloille verkkoperusteinen osaamiskartoitusmenetelmä.

Osaamiskartoitusmenetelmä

Monialainen


Tavoitteena työelämä – maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi -julkaisu

Aini Pehkonen (toim.) Julkaisu maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisesta, tunnustamisesta ja suomalaiseen työelämään sijoittumisesta. Kirjassa on kuusi artikkelia, joista kaksi on case-kuvauksia. Kirja on suunnattu ammatilliseksi oppikirjaksi sekä muutoin koulutuksesta, työllisyydestä ja maahanmuutto-asioista kiinnostuneille henkilöille. Julkaisu on tuotettu ESR-rahoitteisessa Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen (ISOK) -hankkeessa.

ISOK-hanke


Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen -artikkelikokoelma

Vuonna 2010 julkaistu artikkelikokoelma ”Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen. Maahanmuuttajataustaisen opintoihin hakeutuvan osaamisen tunnistaminen toisen asteen koulutuksessa” (Tea Seppälä & Nanna Wilhelmsson, toim.) tarjoaa käytännön kokemukseen perustuvalla tiedolla kattavan kuvan siitä kuinka maahanmuuttajien erityistarpeet ja lähtökohdat voidaan ottaa huomioon mm. osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, oppilaaksi pääsyn arvioinneissa, opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä erityiskysymyksissä sekä työharjoitteluun ohjattaessa. Opas on tuotettu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hankkeessa ”Koulutuksesta työelämään – yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille”.

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen -artikkelikokoelma


Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi -julkaisu

Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi – virikkeitä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen kotoutumisohjauksessa -julkaisuun on koottu tietoa käytössä olevista osaamiskartoituksista. Raportissa esiteltävät menetelmät koskevat joitakin toisen asteen koulutuksen ammatteihin liittyviä keskeisiä osaamisalueita. Selvityksen on koonnut Elina Ekholm ja julkaisun on tuottanut sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston ALPO-tukirakenneprojekti.

Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi -julkaisu


Aikuisen maahanmuuttajan opintokirja Aimo

Aikuisen maahanmuuttajan opintokirja Aimoon voidaan kirjata opiskelijan työ- ja opiskeluhistoria sekä tulevaisuuden tavoitteita. Kirja toimii menetelmänä opiskelijan osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Aimon itsearviointiosassa on työkaluja edistymisen seuraamiseen ja tavoitteiden selkiyttämiseen.

Aimon itsearviointiosioon on koottu työkaluja oppimisen, kielitaidon ja työharjoittelujen itsearviointia varten. Tehtävien avulla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan ja edistymistään. Kaikkia lomakkeita ei tarvitse käyttää. Esimerkiksi suomen kielen osaamista voi arvioida neljällä eri tasolla. Opiskelija ja ohjaaja voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivan lomakkeen.

Materiaali on tuotettu Rovalan Setlementti ry/ Rovala-Opiston hankkeessa.

Aikuisen maahanmuuttajan opintokirja Aimo
Aimon itsearviointimateriaalia

Monialainen


Vinkkejä alkukartoituksen toteuttamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut alkukartoituksen menetelmiä ja tapoja sähköiseen julkaisuun, joka on tarkoitettu työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntien viranomaisille sekä kaikille muillekin kotouttamistoimintaan osallistuville tahoille. Julkaisu on käyttökelpoinen myös kotoutumis- ja kielikoulutusta järjestäville oppilaitoksille. Julkaisu koostuu hyvistä käytännöistä ja suosituksista. Sen liitteenä on lisäksi joukko hyviksi osoittautuneita alkukartoituksen työkaluja, kuten malleja haastattelurungoiksi, lomakkeiksi ja palautekeskusteluiksi. Hyvät käytännöt havainnollistetaan esimerkkeinä, ja ne ovat muunneltavissa erilaisiin toimintaympäristöihin.

Vinkkejä alkukartoituksen toteuttamiseen

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)