Tukea työpaikkaohjaukseen

Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

”Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä”, 2010, (toim. Imre Bartis) Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä -kirjan tavoitteena on tuoda keskustelua ja näkökulmia monikulttuuriseen työssä oppimisen ohjaamiseen. Kirja esittelee erilaisia näkökulmia aiheen keskeisiin käsitteisiin (ensimmäinen luku), monikulttuurisen ohjauksen ennakkovalmisteluun (toinen luku), maahanmuuttajan perehdytykseen (kolmas luku) ja monikulttuuriseen ohjaamiseen (neljäs luku).

Julkaisu on tuotettu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hankkeessa ”Koulutuksesta työelämään – yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille”.

Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

Ei koulutusmuotosidonnainen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala


Opas työyhteisöjen käyttöön maahanmuuttajien perehdyttämiseen

Työhön perehdyttäjien ja työyhteisöjen käyttöön tarkoitetun kirja Erilaisuus sallittu (pdf) on tarkoitettu työyhteisöjen käyttöön käsikirjaksi ja oppikirjaksi, kun maahanmuuttajia perehdytetään suomalaiseen työelämään ja toisaalta myös työyhteisön perehdyttämiseen uusien työntekijöiden kulttuureihin. Kirja soveltuu myös ammattiosastojen ja luottamusmiesten käyttöön eri kulttuureihin tutustumisessa. Kirjassa on tehtäviä ja harjoituksia sekä kalvoja, joita voi printata koulutuksessa käytettäviksi.

Kirjan kolmas luku on kirjoitettu selkokielellä. Se on tarkoitettu maahanmuuttajatyöntekijöille oppaaksi suomalaiseen työelämään.

Kirjan aineisto on julkaistu myös cd-romina ja pdf-tiedostona. Kirja ja sitä tukevat ppt-materiaalit on tuotettu SAK:n Petmo-hankkeessa (ESR, 2004-2007). Erilaisuus sallittu -kirjan on toimittanut Päivi Vartiainen-Ora Työväen Sivistysliitosta TSL:stä.

Opas työyhteisöjen käyttöön maahanmuuttajien perehdyttämiseen

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Työssäoppimispaikan palaute opiskelijalle kielitaidosta

Materiaalia sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinto-opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajille kielitaidon arviointiin työssäoppimisessa.

Muutakin materiaalia luodaan ja päivitetään jatkossa Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopiston Linkkitorille.

Linkkitori

Ammatillinen aikuiskoulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Sairaanhoito ja huolenpito


Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin työpaikoilla

Maahanmuuttajat työpaikoilla (pdf) on opas monikulttuurisiin kohtaamisiin työpaikoilla. Työpaikkaohjauksella tarkoitetaan opastus-, ohjaus- ja perehdyttämistyötä, jota työpaikkaohjaajan roolissa olevat työntekijät normaalisti työpaikalla tekevät. Oppaassa ei kuitenkaan käsitellä työpaikkaohjauksen käytäntöjä eikä menetelmiä. Oppaan ensisijaisena tavoitteena on kiinnittää huomiota maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden/ työssäoppijoiden ohjauksen erityiskysymyksiin, kuten kielen ja kulttuuritaustan vaikutukseen ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja erilaisissa työpaikan viestintätilanteissa. Lähtökohtana oppaan laatimisessa on ollut se, että ohjattavalla maahanmuuttajalla on perustaidot suomen kielessä ja että perehdyttämis- ja ohjaustilanteet tapahtuvat suomen kielellä. Opas on tuotettu Koulutuskeskus Salpauksen toteuttamassa Osuma-projektissa.

Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin työpaikoilla

Ei koulutusmuotosidonnainen / oppisopimus

Ei koulutusalasidonnainen


Monikulttuurisuus työpaikan ohjaustyössä

Monikulttuurisuus työpaikan ohjaustyössä ppt-esitys tarjoaaperusasiat maahanmuuttajataustaisen henkilön perehdyttämisestä ja arvioinnista työssäoppimisjaksolla.Materiaali on tuotettu OOTA- hankkeessa.

Monikulttuurisuus työpaikan ohjaustyössä

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Monikulttuurista työpaikkaohjausta -opas

PowerPoint-muotoon laadittu opas (106 sivua) työpaikkaohjaajien perehdytykseen ja käsikirjaksi käytännön ohjaustyöhön. Materiaali soveltuu osaksi työpaikkaohjaajien koulutuspakettia ja itseopiskeluun sekä tietopakettina käytettäväksi työpaikoilla. Opas voidaan ladata toteuttajaoppilaitosten www-sivuilta tai sitä voidaan jakaa esim. muistitikulla työssäoppimisen valvontakäynneillä. Oppaan sisällys: Johdanto, Työpaikkaohjaus, Alkuvaiheen perehdytys, Työssäoppimisen vaiheet & Työssäoppimisen rakennuspalikoita, Kriittiset kohdat, Vinkit & lähteet, Suomen kielen opiskelu ja kielitaidon arviointi, Ammatillinen kielitaito, Selkokieli avuksi. Materiaali on tuotettu AIMO - Aikuisten maahanmuuttajien työelämälähtöisen ohjauksen kokeilu- ja kehittämishankkeessa.

Monikulttuurista työpaikkaohjausta -opas

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ei koulutusalasidonnainen


Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta - elinvoimaa erilaisuudesta - julkaisussa puhutaan työelämän monimuotoisuudesta. Oppaaseen on kerätty esimerkkejä monimuotoisuusjohtamisen hyvistä käytännöistä suomalaisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Julkaisussa on myös tiivistetyssä muodossa perustietoa monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä käsitteistä sekä monimuotoisuuden johtamista käsittelevästä tutkimuksesta. Materiaali on tuotettu työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa YES-hankkeessa.

Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen


Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus -opas

Ymmärräks sää -pdf-julkaisun tarkoituksena on antaa käytännön työvälineitä työpaikoilla tai oppilai­toksissa tehtäviin nuorten ja aikuisten monikulttuurisuuskoulutuksiin. Kirja on synty­nyt Ymmärräks sää? -projektin työyhteisökoulutusten kokemuksista. Julkaisu koostuu johdannon lisäksi kolmesta eri luvusta, joista luku yksi sisältää pohdintaa asenteista ja niiden muuttamisesta koulutuksen keinoin. Luku kaksi muodostuu toteutettujen koulutusten kuvauksista. 2 A -osassa kuvataan koulutusprosesseja eri teemojen mukaisesti. 2 B -osa sisältää harjoituksia, kalvopohjia, tehtäviä yms. materiaalia. Luvussa kolme kuvataan yksi onnistunut koulutusprosessi kokonaisuutena ja arvioidaan, mikä siitä teki onnistuneen.

Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus -opas

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)