Lisäsuoritukset

Kysymys:

Miksi uudistuksen yhteydessä tulee siirtymävaiheessa opiskelijoille lisäsuorituksia?

Vastaus:

Ammatillisten tutkinnon osien osalta lisäsuorituksia ei pitäisi tulla. Vaikka tutkinnon muodostumissäännöt hiukan muuttuivat, kaikissa tapauksissa aiemmin suoritettuja osia pitäisi voida käyttää osana uudistettujen perusteiden mukaista tutkintoa.

Yhteisten tutkinnon osien muodostuminen on uudistuksessa jonkin verran muuttunut. Tämä saattaa aiheuttaa opiskelijoille joitain lisäsuorituksia; tavallisimmin lisäsuoritusten laajuus on noin 3 osaamispistettä. Lisäsuoritukset perustuvat kuitenkin pitkälti siihen, että yhteisten tutkinnon osien osuus uudistetussa tutkinnossa (35 osaamispistettä 180 osaamispisteestä) on suurempi kuin ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osuus nykyisessä tutkinnossa (20 opintoviikkoa 120 opintoviikosta). Suoritettuja ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voi myös käyttää osana uutta tutkintoa (ainakin vapaasti valittavissa tutkinnon osissa). Oppisopimuskoulutusta ja 18 vuotta täyttäneitä koskeneet aiemmat poikkeussäännöt huomioitiin siirtymäsäännöksellä.

Kysymys:

Tapaus: Nuorisoasteen 3. vuosikurssin opiskelija ei valmistu keväällä 2015. Häneltä jää puuttumaan esimerkiksi yksi näyttö, minkä takia hän jatkaa opiskelua syksyllä 2015. Opiskelijalla on vapautettu toinen kotimainen kieli ruotsi (L 630/98, 21 §) sekä taito- ja taideaineet (L 630/98, 12 §). Hänellä ei myöskään ole vapaasti valittavissa opinnoissa sellaisia valintoja, joilla voisi tunnustaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Tämän takia hänelle tulee lisäsuorituksia 7 osaamispistettä.

Nämä siirtymävaiheen lisäsuoritukset koskevat monia yli 18-vuotiaana opintonsa aloittaneita opiskelijoita. On yleistä, että he ovat anoneet vapautuksen taito- ja taideaineissa eikä vapaasti valittavissa opinnoissa ole valintoja, joilla voisi tunnustaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Tällöin heille tulee uudet osa-alueet huomioon ottaen 6 osaamispistettä lisäsuorituksia.

Miten siirtymävaiheen lisäsuoritusten kanssa menetellään?

Vastaus:

Tällaisissa tapauksissa opiskelijalle valitettavasti tulee jonkin verran lisäsuorituksia. Siirtymään on kuitenkin vielä aikaa, joten monet näistä kohdista voi olla mahdollista suorittaa ennen sitä. Opiskelijalle kannattaa laatia suunnitelma ylimenokaudeksi. Olisiko esimerkiksi yksi puuttuva näyttö mahdollista toteuttaa vielä keväällä?

Vapaasti valittavien tutkinnon osien 10 osaamispistettä, jotka aiemmin oli tunnustettu esimerkiksi harrastustoiminnasta, on ratkaistava toisin. Harrastustoimintaa sinänsä ei säädösten mukaan voi siirtymävaiheessa tunnustaa, mutta sen tuottamaa osaamista kyllä. Jo hyväksyttyjä osia voisi tarkastella sitä kautta, mitä osaamista niissä on hankittu, ja merkitä ne siinä muodossa. Ainakin osa voitaisiin tunnustaa osaamiseksi vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, esimerkiksi kohtaan 4.4. ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin.