Osaamisen osoittaminen ja arviointi tutkinnon eri osissa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi tutkinnon eri osissa

Kysymys:

Kun liiketalouden opiskelija suorittaa ammatillisissa tutkinnon osissa tietotekniikkaa ja yritystoimintaa, suorittaako hän yhteisten aineiden opinnoissa näitä opintoja ollenkaan vai tunnustetaanko hänelle tämä osaaminen myös yhteisiin opintoihin?

Vastaus:

Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen hankitaan vain kerran eli samaa asiaa ei välttämättä tarvitse opiskella erikseen sekä ammatilliseen tutkinnon osaan liittyen että yhteisessä tutkinnon osassa. Arviointi suoritetaan siten, että ammattiosaamisen näytössä arvioidaan ammatillinen tutkinnon osa, jonka osa tietotekniikkaosaaminen on.

Ammattiosaamisen näytöstä annetaan arvosana. Lisäksi arvioidaan yhteisen tutkinnon osan osa-alue (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen) ja siitä annetaan arvosana. Yhteisen tutkinnon osan osa-alue voidaan arvioida ammattiosaamisen näytössä, mutta arvosana pitää antaa myös tästä erikseen suhteutettuna yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sillä kohden. Tarvittaessa yhteisten aineiden opettaja osallistuu tällöin ammattiosaamisen näytön arviointiin. Ei ole kyse varsinaisesti osaamisen tunnustamisesta, vaan osaaminen osoitetaan molemmissa osissa.

Kielitaidon osaamisen osoittaminen ja arviointi tutkinnon eri osissa

Kysymys:

Voiko päällekkäiset osaamisvaatimukset näyttää vain yhden tutkinnon osan yhteydessä?

Vastaus:

Osaamisen arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän laatimaan osaamisen arvioinnin suunnitelmaan. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ammattiosaamisen näyttöön sisältyy kielitaidon arviointia liittyen esimerkiksi kahteen tutkinnon osaan (ammatillisia tutkinnon osia tai ammatillisia tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita), tulee ammattiosaamisen näyttö ja sen arviointi suunnitella ja toteuttaa siten, että siinä voidaan arvioida kielitaitoa tutkinnon eri osiin liittyen ja dokumentoida tämä erillisinä arviointeina.

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määrättyyn osaamiseen (L 787/2014, 25 §). Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjen perusteella sekä tarvittaessa muulla tavoin. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja 3 §:ssä tarkoitetun muun koulutuksen opintosuoritusten arvosanat. Valtioneuvoston asetuksella säädetään osaamisen arviointiasteikosta. Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman osaamisen arviointimenetelmistä ja arvioinnin toteuttamisesta. (L 787/2014, 25 §.)