Osaamisen tunnustaminen ja mukautukset

Mukautukset ja tutkintotodistuksen anto-oikeus

Kysymys:

Voiko jatkossa antaa lainkaan tutkintotodistusta, jos osaamistavoitteita on mukautettu, vai annetaanko todistus vain siinä tapauksessa, että keskeinen osaaminen on saavutettu? Määritteleekö koulutuksen järjestäjä keskeisen osaamisen, jonka tavoitteissa on pysyttävä, jotta opiskelijalle voidaan antaa tutkintotodistus? Arvioinnin opas ja viimeisin lakimuutos antavat ristiriitaista tietoa.

Vastaus:

Koulutuksen järjestäjä arvioi ja päättää, saavuttaako opiskelija mukautuksen vuoksi keskeisiä ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Arvioinnin opas ja viimeisin lakimuutos (L 787/2014) täydentävät toisiaan, eikä niiden välillä ei ole ristiriitaa.

TUTKE2 ja yhdistelmätutkinnot

Määräys 93/011/2014, kohta 2.1. Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista:

Lukion päättötodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista suoritetuista lukion oppiaineiden oppimääristä niitä vastaaviin ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin. Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osp, kertyy lukion pakollisten oppimäärien perusteella osaamisen tunnustamisen kautta 32 osaamispistettä. Yksi lukion kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä.

Kysymys:

Kuinka osaamisen tunnustaminen lukio-opinnoista tulee tulkita? Kerrotaanko lukion pakollisten kurssien määrä (aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 33–37 kurssia) luvulla 1,5, mistä tulee yhteensä 55,5 kurssia? Mistä luvut 32 ja 35 saadaan ja mikä niiden välinen erotus 3 osp on

Vastaus:

Säädösten mukainen yhteisten tutkinnon osien kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä. Lukion oppiaineiden pakollisten oppimäärien perusteella osaamisen tunnustamisen kautta kertyy 32 osaamispistettä. Lisäksi osaamispisteitä voi kertyä opiskelijakohtaisesti yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp sekä Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp, mikäli opiskelija on suorittanut lukion soveltavia kursseja. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut em. kursseja (yht. 3 osp), tulee ne suorittaa. Mikäli opiskelija esim. valitsee vapaasti valittaviin tutkinnon osiin lukion kursseja, näiden kurssien osaamispisteet määräytyvät siten, että yksi lukion suoritettu kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä.

Työkokemuksesta, harrastustoiminnasta tai muuten hankitusta osaamisesta tunnustettu osaaminen vapaasti valittavissa tutkinnon osissa

Kysymys:

Miten työkokemuksen kautta, harrastustoiminnasta tai muuten hankitusta osaamisesta (autokoulu, varusmiespalvelu, VPK-toiminta, liikuntaharrastukset jne.) voidaan tunnustaa osaamista vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Osaaminen on arvioitu merkinnällä suoritettu. Miten jatkossa toimitaan?

Vastaus:

Koulutuksen järjestäjä arvioi, tukeeko aikaisemmin saavutettu osaaminen perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Jos näin on, osaaminen voidaan tunnustaa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuviin yksilöllisiin tutkinnon osiin. Nämä tutkinnon osat voidaan arvioida hyväksytty-merkinnällä koulutuksen järjestäjän päätöksellä. Koulutuksen järjestäjä nimeää ja määrittelee osaamisen laajuuden (ottaen huomioon tutkinnon osan kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa koko tutkintoon) osaamispisteinä.

Ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien ”ylimääräiset” pisteet

Kysymys:

Jos ammatillisilla valinnaisilla tutkinnon osilla kertyy opiskelijalle enemmän osaamispisteitä kuin on tarpeen, niin voidaanko ”ylimääräiset pisteet” siirtää vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp)?

Vastaus:

Periaate on se, että tutkinnon osat pitää säilyttää kokonaisina ja välttää pilkkomista pieniin osiin. Kuten todistusmallissa 1.3 on kuvattu, pisteitä ei pilkota ja siirretä, vaan osaamista voidaan tunnustaa ja asia voidaan ilmaista todistusmerkinnällä ja alaviitemerkinnällä. Kun vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tunnustetaan osaamista, koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, mitä valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 5 §:ssä säädetään. Opiskelijalle voi kertyä ammatillisiin tutkinnon osiin yksilöllisten valintojen mukaisesti enemmän osaamispisteitä kuin vaadittavat 135 osp sekä koko perustutkintoon enemmän kuin vaadittavat 180 osp.