Yhteiset tutkinnon osat

Lukiovastaavuudet

Kysymys:

Miksi yhteisissä tutkinnon osissa on pakollisissa ja valinnaisissa osa-alueissa samat lukiovastaavuudet?

Vastaus:

Yhteisten tutkinnon osien uudistuksessa aiemmat tavoitteet jaettiin kahteen osaan - mitään ei periaatteessa lisätty ja uudet osaamistavoitteet luotiin pääsäntöisesti muokkaamalla jonkin verran aiempia tavoitteita. Tästä syystä lukiovastaavuudet pysyivät entisinä ja samat vastaavuudet merkittiin sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-alueisiin. Lukion opinnot (kurssit) on vertailussa arvioitu laajemmiksi kuin yhteisten tutkinnon osien osa-alueet.

Kohdassa ”Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto” poikkeuksellisesti pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita vastaavat eri kurssit, koska tässä tutkinnon osassa osaamistavoitteisiin tehtiin muutoksia paljon.

Tutkinnon osa Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Kysymys:

Voiko tähän tutkinnon osaan sisällyttää halutessaan pelkästään kohdan 3.4.6 mukaisesti osa-alueita kohdista 3.1.1 – 3.3.4 (yht. 7 osp)? Jos opiskelija sisällyttää näitä osa-alueita kohtaan 3.4, niin miten ne näkyvät tutkintotodistuksessa?

Vastaus:

Opiskelija voi sisällyttää Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan osa-alueita kohdista 3.1.1-3.3.4. Osa-alueita voi valita yhden tai useamman. Kohdista 3.1.1- 3.3.4 valittavan osa-alueen tai osa-alueiden laajuus voi olla jopa 7 osaamispistettä.

Arvosanat kohdista 3.1.1-3.3.4 valituista osa-alueista merkitään opintosuoritusrekisteriin, jonka ote liitetään tutkintotodistukseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osan arvosana määräytyy opiskelijan suorittamien eri osa-alueiden arvosanoista siten, että suoritettujen osa-alueiden laajuus osaamispisteinä tulee huomioiduksi. Vaikka opiskelija olisi valinnut Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osan kaikki osa-alueet muiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueista, merkitään arvosana näistä opiskelijan valitsemista ja suorittamista osa-alueista tutkintotodistukseen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan kohdalle. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät yhdessä ne opettajat, jotka ovat antaneet tutkinnon osaan sisällytettyjen osa-alueiden arvosanat.

Maahanmuuttajien kielten opinnot

Kysymys:

Muuta kieltä kuin suomen tai ruotsia äidinkielenä puhuvia opiskelijoita koskeva poikkeussäännös (VNp 213/1999) poistuu. Tämän jälkeen äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen jakamista ei voida toteuttaa säädetystä poikkeavalla tavalla. Tarvittava jousto mahdollistetaan opiskelijoille yhteisten tutkinnon osien Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen – tutkinnon osan valinnaisilla osa-alueilla tai Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen – tutkinnon osan valinnaisuutta hyödyntämällä.
Mitä tällä tarkoitetaan käytännössä? Tehdäänkö ruotsin vapautuksia jatkossakin niille opiskelijoille, jotka eivät ole ruotsia lukeneet?

Vastaus:

Jos opiskelija ei ole opiskellut peruskoulussa tai muutoin ruotsia, aletaan hänen ruotsin kielen opetustaan suunnitella opiskelijalähtöisesti. Tavoitteena on saavuttaa perustutkinnon perusteiden mukaisesti vähintään T1-taso. Jos opiskelija tukitoimista huolimatta ei yllä ruotsin kielen T1-tasoon, voi koulutuksen järjestäjä toteuttaa erityisiä opiskelujärjestelyjä, mikäli ruotsin kielen osaamistavoitteet katsotaan todella kohtuuttomaksi (L 630/1998, muutos 787/2014, 21 §).

Jos opiskelija ei opiskele ruotsin kieltä, on hänen suoritettava joko äidinkielen ja/tai vieraan kielen osa-alueiden osaamistavoitteita lisää niin, että Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen –tutkinnon osan osaamispistemäärä (11 osaamispistettä) täyttyy (A 801/2014, 3 §). Opintosuoritusrekisteriin ja tutkintotodistukseen on ruotsin kielen kohdalle merkittävä alaviite, jossa poikkeamisen perusteena ilmoitetaan lakiviittaus.

Yhteisten tutkinnon osien arviointi

Kysymys:

Onko niin, että äidinkieltä opiskeltaessa arvosanoja voidaan kirjata opintokorttiin kolmeen eri kohtaan? Yhdistetäänkö mitään arviointeja, esim. saman tutkinnon osan sisällä olevaa pakollista ja valinnaista osaa? Esim. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: pakollinen 5 osp, valinnainen 2 osp sekä Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen: valinnainen 1 osp.

Vastaus:

Kyllä, äidinkielen arvosanoja (samoin muiden kielten) voidaan kirjata opintokorttiin useampaan kohtaan, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen – tutkinnon osan pakollisiin ja valinnaisiin sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan. Päättötodistukseen merkitään viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen – tutkinnon osan arvosanaksi sen osa-alueiden (äidinkieli, vieras kieli ja toinen kotimainen kieli) ja niiden pakollisten ja valinnaisten osa-alueiden pohjalta päätetty arvosana. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen – tutkinnon osaan kirjataan erikseen omat arvosanat ja laajuudet.

Kysymys:

Uusissa tutkinnon perusteissa on yhteisten opintojen valinnaisiin osiin laadittu 3 osaamispisteen laajuiset arvioinnit. Jos valinnaiset osat järjestetään 1 osaamispisteen laajuisena, voidaanko silloin jättää joitakin arviointikriteerejä kokonaan pois vai kuinka tässä tapauksessa olisi meneteltävä?

Vastaus:

Koulutuksen järjestäjä päättää yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osaamistavoitteiden osalta, mitkä ovat esim. 1 osaamispisteen osaamistavoitteet ja siihen liittyvät arviointikriteerit siten, että ne tukevat ko. tutkinnon osan ja sen osa-alueen osaamistavoitteita. Osaamistavoitteet voivat perustua tutkinnon perusteissa esitettyihin 0–3 osaamispisteen osaamistavoitteisiin (jotkin osat), koulutuksen järjestäjän päättämiin muihin osaamistavoitteisiin tai opiskelijan aikaisemmin hankkimaan osaamiseen.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueen osaamistavoitteita. (A 801/2014, 3 §.)

Kysymys:

Miten yhteisten tutkinnon osan arvosana muodostuu, jos jokin osa-alue on mukautettu?

Vastaus:

Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opetuksesta vastaava opettaja/opettajat siten, että kokonaisuus arvioidaan ja arvosana annetaan harkinnan mukaan ottaen huomioon mukautuksen laajuus ja niin, että se suhteutetaan tutkinnon osan muihin osa-alueisiin. Tutkintotodistuksen alaviitteeseen merkitään yhteisten tutkinnon osien osa-alueen tai koko tutkinnon osan osaamistavoitteiden ja osaamisen arvioinnin mukautus (M).

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet

Kysymys:

Voidaanko yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tarjonta suunnitella oppilaitoksen täysin omista valinnaisista osaamistavoitteista vai tuleeko tarjota aina tutkinnon perusteissa olevien osaamistavoitteiden mukaisia valinnaisia osa-alueita?

Vastaus:

Yhteisiin tutkinnon osiin valittavat osa-alueet voivat olla koulutuksen järjestäjän itse laatimia.

Kysymys:

Perustutkinnon perusteissa valinnaisiin osaamistavoitteisiin on laadittu 3 osaamispisteen tavoitteet. Voidaanko valinnaisia osa-alueita toteuttaa pienempinä 1 tai 2 osaamispisteen laajuisina? Voidaanko laatia esimerkiksi 7 osaamispisteen laajuisia koulutuksen järjestäjän omia valinnaisia osa-alueita?

Vastaus:

Valinnaisia osa-alueita voidaan toteuttaa myös pienempinä 1 tai 2 osaamispisteen laajuisina osa-alueina tai laatia laajuudeltaan kolmea osaamispistettä suurempia koulutuksen järjestäjän omia valinnaisia osa-alueita.