Skolans trivselprofil

Skolans Trivselprofil är ett sätt att få information om välmåendet i hela skolan (elever och personal i den finländska skolan) och den kan därför utgöra en grund för skolans utvecklingsarbete och för undervisningsplanen för hälsokunskap.

Resultaten från trivselprofilen kan således användas för att utveckla skolan samt inom elevvårdsarbetet, men det kan också visa på vad som är aktuellt på det lokala planet när det gäller det nya läroämnet hälsokunskap. Trivselprofilen kan fungera som ett hjälpmedel då grundskolorna och andra stadiets läroanstalter vill göra en egen utvärdering 

Trivselprofilen Obs! Trivselprofilens webbadress har ändrats. Du ser väl över eventuella bokmärken eller länkningar till sidan.