Erityisopetuksen kehittämistoiminnat

Opetushallituksen kehittämistoiminnat

Kansallinen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta
Toiminta käynnistyi 233 kunnassa keväällä 2008. Tavoitteena on jalkauttaa uuden erityisopetuksen strategian mukaisia linjauksia paikalliselle tasolle:

  • Monihallinnollisesti luodut opiskelun tuen rakenteet ja toimintamallit sekä niiden vakiinnuttaminen
  • Lähikouluperiaatteen mukainen opetuksen järjestäminen
  • Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki; varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen tuki
  • Yleisten tuen muotojen tehostaminen kaikille oppilaille kuuluvina tukitoimina sekä tehostetun ja erityisen tuen vahvistaminen

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta
Toiminnan tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät kehittävät oppilaanohjausta paikallisena ja seudullisena toimintana osana perusopetuksen laadun kehittämistä siten, että oppilailla on mahdollisuus saada riittävästi ohjausta perusopetuksen eri vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa kaikille perusopetuksen päättäneille opiskelupolun jatkuminen.

Oppilas ja opiskelijahuollon laatu ja palvelurakenne
Kehittämistoiminnan kohteena on sekä esi- että perusopetuksen oppilashuolto ja opiskelijahuolto lukiokoulutuksessa . Toiminta käynnistyi sadassa kunnassa syksyllä 2007 eri puolilla maata. Vuosina 2008–2009 palvelurakenteen kehittäminen ulotettiin koskemaan myös lukiokoulutusta. Vuonna 2009 kehittämistoiminta laajeni 92 uuteen kuntaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään vuonna 2010 myös neljän kehittämisverkoston toimintana. 

Joustava perusopetus
Kehittämistoiminta  käynnistettiin 2006  opetusministeriön toimesta vastauksena huoleen, joka kohdistui niihin oppilaisiin, jotka olivat vaarassa jäädä ilman päästötodistusta ja usein myös toisen asteen opiskelupaikkaa.

SAIREKE – Sairaalaopetuksen kehittämishanke
Hanke kehittää sairaalaopetusta antavien yksiköiden valmiuksia järjestää sairaalassa oleville oppilaille opetusta riittävästi ja laadukkaasti.

Alpo – Seudullisten palvelujen kehittäminen erityisopetuksessa
Hankkeessa tuotetaan erityistä tukea tarvitsevien opetuksen ja tukitoimien seudullisia malleja. Hankkeen toiminta-aika oli 2005–2008.

Erilaiset oppijat - yhteinen koulu 
Hankkeessa pyrittiin löytämään keinoja, joiden avulla voidaan vähentää alisuoriutumista ja edistää sellaisia käytänteitä, että kaikki oppilaat ja opiskelijat voivat optimaalisesti käyttää hyväksi omia oppimisen edellytyksiään.

Erityisopetuksen virtuaalikouluverkosto
Projektin tavoitteena oli kehittää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käyttöä erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa. Kuntien ja valtion erityisoppilaitosten hankkeet:

VEP-hanke
VALTERI

LATU-hanke 
Erityistä tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen yleis- ja erityisopetuksessa 2002-2004.

Muiden toimijoiden hankkeita 

Opi oppimaan-projekti
Opi oppimaan-projektissa kehitetään kuntoutuspalveluja oppimisvaikeuksia omaaville nuorille ja aikuisille, jotka ovat jääneet yhteiskunnan palvelutarjonnassa väliinputoajan asemaan. Tavoitteena sekä räätälöidä olemassa olevia palveluita (oppimisvalmiuksia kartoittava tutkimus ja ryhmäkuntoutus) paremmin kohderyhmä tarpeita vastaavaksi että kehittää aivan uudenlaistatyöskentelymallia (oppimisvalmentaja) kohderyhmän kuntoutukseen.

Pathways to Inclusion  
Kehitysvammaliitto ry on mukana Comenius-rahoitteisessa projektissa Pathways to Inclusion (2009-2012), johon osallistuu 11 organisaatiota kymmenestä EU-jäsenvaltiosta.  Projektissa kehitetään inklusiiviseen opetukseen keskittyvä eurooppalainen verkosto ja tietopankki sekä annetaan tietoa ja käytännön ohjeita inklusiivisesta opetuksesta.

Apua.info -palvelu
Apua.info palvelua pitävät yllä 15 terveyden ja kasvatuksen ammattiyhteisöä, mm. MLL, Mielenterveysseura, SPR ja Väestöklinikka. Sivuilta löytyy tietoa seuraavista aihealueista: mielenterveys, perhe ja lapset, perheväkivalta sekä päihteet ja riippuvuudet.

APUDATA
APUDATA on tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista. APUDATA sisältää toimintakuvaukset ja yhteystiedot apuvälinealan yrityksistä, vammaisjärjestöistä ja muista apuvälineiden parissa toimivista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioista (apuvälineyksiköt, erityiskoulut, kuntoutuslaitokset jne.) sekä linkit muihin apuvälinetietokantoihin.

Etappi-ryhmä ry
Etappi-ryhmä ry on lastensuojelun yhteistyö- ja kehittämisrengas. Etappi-ryhmän tarkoituksena on kehittää lastensuojelun sijaishuollon ammatillista osaamista ja palveluja.

Honkanet
HonkaNet on Pohjois-Karjalan alueella toimiva vammaisalan verkkoyhteisö, jossa voi osallistua keskusteluihin, vaikuttaa ja saada tietoa.

Kaveri-projekti
Projekti on ollut Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosina 2007–2010 toteuttama nuorille suunnattu hanke. Tavoitteena on ollut tehdä kehitysvammaisuudesta arkipäiväinen asia myös niille, joille se ei ole entuudestaan tuttu juttu. Hankkeessa on pyöritetty Best Buddies -kaveritoimintaa, jossa kehitysvammainen ja vammaton ihminen yhdistetään kaveripariksi. Kyseessä on vapaaehtoistoiminta, jonka puitteissa kaverit tapaavat toisiaan vapaa-ajalla. Toimintaan osallistumiselle ei ole ikärajaa, mutta edellytyksenä on, että osallistuja on valmis kahdenväliseen, tasavertaiseen kaveruuteen. Ero perinteiseen tukihenkilötoimintaan tulee juuri tasa-arvon ajatuksesta eli kaveritoiminnassa ei makseta kenellekään kulukorvauksia eikä kenenkään tarvitse maksaa jäsenmaksuja. Best Buddies ei siis ole etsinyt nuoria, jotka tarvitsevat tukihenkilöä tai haluavat sellaiseksi, vaan nuoria, jotka haluavat itselleen uuden kaverin ja ovat itse valmiita kaveruuteen.

Osata-projekti 
Osata-projektin tarkoituksena on ollut tukea kaikkia kuuroja  ja huonokuuloisia henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projekti päättyi 28.2.2010. Osata-projektissa tuotettua materiaalia:

Suvi Kitusen tutkimuksen perusteella laaditut, "visuaalisesti saavutettavat" rytmiikka-sivut
Täysin visuaalinen Pikku Peikko Rohkea –rytmipeli
Kuurojen lasten perheiden viittomakielen Juniori-ohjelma

Malike
Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää -toimintaprojekti on suunnattu vaikeavammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Malike kerää ja jakaa ideoita sekä tietoa toiminta- ja harrastusvälineistä mm. vanhemmilta, alan työntekijöiltä, apuvälinesuunnittelijoilta ja laitevalmistajilta. Malike myös toimittaa tee se itse -ohjeet välineistä, järjestää toimintapajoja, joissa kehitellään ja rakennetaan yksilöllisiä toimintavälineitä. Malike järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä kannustaa ja auttaa lähtemään matkalle, liikkeelle, keskelle elämää esimerkiksi meloen, hiihtäen, lasketellen, vaeltaen, pyöräillen.

Papunet 
Papunet on Kehitysvammaliiton toteuttama "Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin interaktiivinen palveluverkko Internetissä" -projekti. Projektin tavoitteena on välittää Internetin kautta tietoa puhevammaisille ihmisille, selkokielen käyttäjille, heidän lähihenkilöilleen ja alan ammattilaisille. Papunetin Valtakunnallinen Tikoteekki toimii puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) sekä vammaisille soveltuvan tietotekniikan tietotaitokeskuksena.

Satakieliohjelma
Vuoden 2005 alussa Satakieliprojektista Satakieliohjelmaksi muuttunut yhteistyöohjelma edistää sisäkorvaistutetta käyttävien ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämistä.  

VEP Hankkeessa luodaan virtuaalinen erityisopetuksen palvelukeskus johon kerätään alueellinen rekisteri alan kuntoutus-, tuki- ja opetuspalveluista sekä konsultaatiomahdollisuuksista.

VIIVI - Viittomakielisen opetuksen portti verkkoon
Viivi on ensisijaisesti viittomakielinen käyttöliittymä. Sieltä löytyy kuurojen ja kuulovammaisten opetukseen liittyvää tietoa, viittomakielisiä digitaalisia oppimateriaaleja ja linkkejä. Kohderyhmiä ovat opettajat, työntekijät ja kuurojen lasten/nuorten vanhemmat.

Vinkkipuhe ja kommunikaatio –projekti
Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja -paikoin, jotka yhdistyvät huulion muotoon. Näin puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan.  Projektin puitteissa järjestetään vinkkipuheen perus- ja jatko/kertauskursseja, kotiopetusta ja tiedotusta menetelmästä

Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö
Vuosina 2000-2004 Kehitysvammaliitto järjesti valtakunnallisen projektin, jossa oli kyse inkluusiosta kunta- ja koulutasolla. Projektin tavoitteena oli kehittää yhdessä kunnan eri toimijatahojen kanssa yhteistyömalleja ja -käytäntöjä siten, että kunnan lapsilla olisi mahdollisuus liittyä tasavertaisina jäseninä lähiyhteisöönsä ja käydä asuinalueensa lähikoulua. Projektin loppuraportti on ladattavissa sivuilta. (Verneri.net)