Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on jäsenmaidensa perustama riippumaton ja hallinnollisesti itsenäinen organisaatio, joka toimii erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina. Sitä ylläpitävät jäsenmaiden (Euroopan unionin jäsenmaat, Islanti, Norja ja Sveitsi) opetusministeriöt ja Euroopan unionin toimielinten sekä EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Jean Monnet -ohjelman tukema organisaatio. Jäsenmaita kehittämiskeskuksessa on 27.

Kehittämiskeskus kerää, käsittelee ja jakaa eurooppalaista ja maakohtaista tietoa sekä tarjoaa jäsenmailleen edellytykset oppia toinen toiseltaan monipuolisesti vaihtamalla tietoja ja kokemuksia. Keskuksen pitkän ja lyhyen aikavälin ohjelmat peilaavat sekä jäsenmaiden painotuksia että EU:n yhteisiä linjauksia erityistä tukea tarvitsevista oppijoista ja heidän yleisopetukseen integroimiseensa tähtäävien toimien edistämisestä.

Lopullisena tavoitteena on edistää koulutuspolitiikkaa ja -käytäntöjä, jotka vastaavat erilaisten – myös erityistä tukea tarvitsevien – oppijoiden tarpeisiin. Toiminnassa otetaan huomioon erityisopetusta tarvitsevien oppijoiden yhtäläiset mahdollisuudet, esteettömyys, inklusiivinen koulutus ja laadukkaan koulutuksen edistäminen ottaen huomioon eri maiden erilaiset poliittiset linjaukset, käytännöt ja koulutusolot.

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa

Kehittämiskeskus tekee aktiivista yhteistyötä muiden keskeisten eurooppalaisten ja kansainvälisten yleis- ja erityisopetuksen toimielinten ja organisaatioiden kanssa. Näihin kuuluvat Euroopan komissio ja sen toimielimet – Euroopan koulutusalan tietoverkko Eurydice, EUROSTAT ja CEDEFOP sekä muita organisaatioita, kuten Taloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö OECD, UNESCO ja Euroopan neuvosto. Kehittämiskeskus tekee yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n puheenjohtajamaiden kanssa niin käytännön tasolla keskeisten eurooppalaisten tilaisuuksien järjestämisessä kuin  poliittisellakin tasolla varmistaakseen toiminnan noudattavan kehittämiskeskuksen jäsenmaiden prioriteetteja sekä heijastelevan EU:n tavoitteita.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon erityisopetuksen keskeiset kansainväliset asiakirjat, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymät vammaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat YK:n yleisohjeet, Salamancan julistuksen, Luxemburgin peruskirjan, Euroopan neuvoston osallistavaa koulutusta koskevat päätöslauselmat, YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista ja Lissabonin julistuksen nuorten näkemyksistä inklusiivisesta koulutuksesta.

Keskeiset tavoitteet

  • Erityisopetuksen laadun edistäminen ylläpitämällä pitkän aikavälin puitteita laajamittaiselle eurooppalaiselle yhteistyölle.
  • Erityisopetuksen todellisen tilanteen kuvaaminen kaikkialla Euroopassa luotettavasti ja ajantasaisesti eri maiden kansallisen kontekstin pohjalta.
  • Keskeisten myönteisten kokemuksien saamista estävien tai edistävien tekijöiden tunnistaminen.
  • Tiedon ja kokemusten tehokkaan vaihtamisen mahdollistaminen jäsenmaiden välillä ja jäsenmaissa.
  • Päättäjien ja alan ammattilaisten tiedonsaannin helpottaminen tarjoamalla palveluja ja menettelyjä tietojen jakamiseen ja käyttäjien väliseen yhteydenpitoon.  

Tuotteet ja palvelut

Kehittämiskeskus tarjoaa tietoa monista eri aihepiireistä, kuten erityisestä tuesta varhaislapsuudessa, arvioinneista inklusiivisissa ympäristöissä, koulutuksen rahoituksesta, inklusiivisesta koulutuksesta ja opetuskäytännöistä sekä siirtymisestä koulusta työelämään. Keskeisiä alueita ovat myös erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset oppilaat, inklusiivisen opetuksen huomioiva opettajankoulutus, ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutuksen saavutettavuus.

Lisätietoa kehittämiskeskuksesta

Jäsenmaiden tilannetta koskeviin kysymyksiin vastaavat kunkin maan kehittämiskeskuksen edustajiston jäsenet tai kansalliset koordinaattorit. Suomen yhdyshenkilönä toimii opetusneuvos Pirjo Koivula.

Pirjo Koivula
Opetusneuvos, Opetushallitus
The European Agency for Development in Special Needs Education
Suomen yhdyshenkilö, National Co-ordinator
PL 380
00531 Helsinki
040 348 7301
sähköposti:

Kehittämiskeskuksen toimintaa tai tuotteita koskeviin kysymyksiin vastaa keskuksen sihteeristö Tanskassa tai Brysselissä sijaitseva yhteystoimisto.

Sihteeristö:

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C
Denmark
Puh: +45 64 41 00 20
 

Brysselin toimisto:

3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels
Belgium
Puh: +32 2 280 33 59