Psyykkisesti oirehtivien oppilaiden opetus

Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoidossa olevien oppilaiden opetus järjestetään yksilö- tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetusta järjestetään tarpeen vaatiessa myös osastolla. Opetuksen toteuttamistapa määritellään yhdessä hoidon kanssa. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan tila ja jaksaminen sekä hoidon edellyttämät toimenpiteet, kuten esim. terapiat. Oppilas säilyttää oppilaspaikkansa  omassa koulussaan koko sairaalaopetuksen ajan. Opetuksen lähtökohtana on perusopetukselle asetetut tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Opetus ja koulun arki edustavat oppilaalle normaalia elämää ja arjen realiteetteja ja siten säilyttää siteet sairaalan ja hoidon ulkopuoliseen elämään. Koulu ja hoito toimivat tiiviissä yhteistyössä. Opettaja toimii hoitotiimin jäsenenä ja pedagogisena asiantuntijana sekä yhteistyölinkkinä oppilaan omaan kouluun.

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen keskeisinä tavoitteina on oppimisen turvaaminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen sairaalassa oloaikana sekä oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä hoidollisten tavoitteiden kanssa. Pedagogisesti kuntouttavaan opetukseen sisältyvät perustietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi oppimisen tukeminen omien oppimisedellytysten mukaisesti ja ikätasolle soveltuvien sosiaalisten taitojen sekä rakentavien ratkaisumallien harjaannuttaminen. Opetuksen tavoitteet hoidon aikana asetetaan siten, että oppilaalle on mahdollista onnistuminen ja luottamuksen palaaminen omiin oppimistaitoihin. Oppilasta tuetaan löytämään oppimisestaan ilo ja sellaiset strategiat, joiden avulla  saavutetaan tunne-elämän eheytyminen, ikätasoinen kasvu ja kehitys sekä myönteinen asenne omaan oppimiseen ja valintojen tekemiseen oman kouluttautumisen ja tulevaisuuden suhteen.

Opetus toteutetaan yhteistyössä

Oppilaan tullessa hoitoon, opettaja kerää oppilaasta kaiken olennaisen tiedon opetuksen järjestämiseksi. Tarpeen vaatiessa kartoitetaan oppimistaitoja, -tilannetta tai siihen liittyviä pulmia. Oppimiskartoituksen tavoitteena on oppilaan oppimisedellytysten ja opetukselle asetettujen vaatimusten yhteensovittaminen. Oppilas noudattaa koulunsa omaa opetussuunnitelmaa tai hänelle laadittua henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). HOJKS laaditaan erityisopetukseen siirretylle oppilaalle. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPPI), jonka tarkoituksena on selkeyttää, jäsentää ja tiivistää opetuksen tavoitteita ja sisältöjä sairaalassa oloaikana. HOJKS tai HOPPI laaditaan yhteistyössä oppilaan opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvat henkilöiden kanssa.

Lähtökohtana on oppilaan kokonaispersoonallisuus: omat vahvuudet ja erityistä tukea tarvitsevat alueet. Opetuksen toteuttamista leimaavat toiminnallisuus, elämänläheisyys ja opetusta eheyttävät aihekokonaisuudet. Oppilaan arjessa selviämisen taitoja vahvistetaan siten, että hän heikentyneistä psyykkisistä voimavaroista huolimatta pystyy suuntaamaan energiaansa psyykkiseen kasvuun ja  kuntoutumiseen sekä oppimiseen. Opetuksessa käytetään vaihtelevia ja innostavia materiaaleja ja menetelmiä  sekä edetään pienin askelin.

Oppimissisältöjen lisäksi oppilasta ohjataan kehittymään oppimisen taidoissa, ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä löytämään oppimisessaan etsimisen, tutkimisen ja löytämisen riemun. Tietotekniikan mahdollisuuksia oppimisessa ja yhteydenpidossa omaan kouluun käytetään monipuolisesti.

Oppimisen edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä opettajan, hoidon ja huoltajien kanssa osana hoidollisia palavereita. Edistymiset ja muutokset tehdään näkyviksi oppilasta tukevalla tavalla.

Siirtyminen omaan kouluun

Hoitojakson päättyessä omaan kouluun siirtyminen toteutetaan `saattaen vaihto´ - periaatteella yhteistyössä oppilaan, huoltajien, hoidon ja oman koulun kanssa. Portaittainen siirtyminen tukee oppilaan hoitojaksolla ja opetuksessa saavutettujen taitojen kestävyyttä ja yleistymistä oman koulun ympäristöön. Siirtymävaiheessa sovitaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan seurannan määrä ja laatu. Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus myös takaisin siirtymisen vaiheessa antavat voimavaroja oman toiminnan ohjaamiseen ja vastuun kantamiseen omasta oppimisesta ja koulunkäynnistä.

Teksti: Pirjo Tilus, Haukkalan koulu