SAIREKE – Sairaalaopetuksen kehittämishanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän kaupungille avustusta käytettäväksi Sairaalaopetuksen osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen osana kunnallista ja alueellista oppimisen ja koulukäynnin tuen palvelujärjestelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ajalle 29.2.2012-30.3.2014 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on hankkeen koordinointi. Ryhmän nimeämisessä on otettu huomioon tarve saada työhön mukaan myös hankkeen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita sekä alueellinen tasapainottaminen.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui emerita rehtori Pirjo Tiluksen Jyväskylästä. Jäseniksi kutsuttiin:

  • opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
  • opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta,
  • erityisluokanopettaja Tanja Äärelä Rovaniemen sairaalakoulusta,
  • rehtori Sirpa Lautjärvi Sophie Mannerheimin koulusta,
  • rehtori Mika Saatsi Kalliomaan koulusta,
  • vararehtori Jukka Rissanen Alavan koulusta ja
  • opetustoimen ylitarkastaja Arja-Sisko Holappa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

SAIRAALAOPETUS OPINPOLUN TUKENA –HANKE jatkaa 2005 käynnistyneitä SAIREKE- sekä Sairaalaopetuksen kehittämishankkeita. Sairaalaopetusta antavien yksiköiden ohjaus- ja konsultaatiotoimintaa vahvistetaan. Oppilaaksiottoalueen koulujen oppilaiden oppimista ja tervettä kasvua tuetaan lisätyn ohjauksen ja tutor-toiminnan avulla. Sairaalaopetuksessa olevien oppilaiden huoltajien mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten koululaiseksi kasvua tuetaan. Sairaalaopetusyksikön opettajat ja ohjaajat sekä erikoissairaanhoidon työntekijät mallintavat käytänteitä ja ohjaavat oppilaan omaa koulua oppilaskohtaisessa ohjaustyössä. Osaamiskeskustoiminta ulotetaan osaksi oppilaaksiotto-alueilla toimivien lastensuojelulaitosten lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimia yhteistyössä oppilaan oman koulun, sosiaalitoimen ja terveystoimen henkilöstön kanssa sekä käynnistetään kouluilla nk. etsivä oppilastyö.

Alueellisen toiminnan tavoitteina on eri viranomaisten välisen verkostotyön syventäminen, käytänteiden yhtenäistyminen alueen perusopetuksessa ja oppilashuollollisessa työssä.
Hankkeen Materiaalipankkiin on kerätty mm. sairaalaopetuksen hyviä käytänteitä, lomakkeita ja muuta materiaalia.

Saireke-tapahtumia