SAIREKE-alueet

Sairaalaopetuksen aluetyön sisällöt 2012-2013

Alue Tavoitteet ja toiminnat
Itä-Suomi
Alavan koulu, Kuopio
vastuuhenkilö:
Jukka Rissanen,
eluo, vararehtori

Muut toimijat:
Alavan koulu (Kuopio), Tikkamäen koulu (Joensuu), Saimaan koulu (Lappeen-ranta), Moision koulu ja Urpolan koulun sairaalaopetus (Mikkeli), Tähteenkadun koulu (Kouvola) ja Kanervikon koulu (Lahti)

Tavoite: Itä-Suomen sairaalakouluista aluekeskuksia
Itä-Suomen alueen osahankkeessa keskitytään konsultaatiotaitojen kehittämiseen ja kokeiluun osana osaamiskeskustoimintaa.
Saireke –hankkeen aikana Itä-Suomen alueella aloitettiin konsultatiivisen työotteen kehittelyä. Uuden osahankkeen tarkoituksena on edelleen kehittää opittuja taitoja ja liittää niitä käytännössä koettuihin menetelmiin.
Toiminta: Sairaalaopetuksen Itä-Suomen alueen koulut ovat yhteistuumin päättäneet keskittyä konsultatiivisen työotteen kehittämiseen. Hankerahan aikana 2012-13 järjestetään kolme kaksipäiväistä seminaaria ja lopuksi kaksipäiväinen palauteseminaari, jossa yhdessä käydään läpi kokemuksia ja kokeilujen tuloksia (yht. 8 seminaaripäivää). Aluetyön seminaareihin osallistuvat Tikkamäen koulu (Joensuu), Saimaan koulu (L-ranta), Tähteenkadun koulu (Kouvola), Moision ja Urpolan koulut (Mikkeli) ja Kanervikon koulu (Lahti). Alavan koulun konsultaatiokoulutus tapahtuu koulukohtaisena, koska Alavan suuren henkilöstömäärän vuoksi kaikki koulut eivät mahtuisi samaan ryhmään. Konsultaatiokoulutuksen järjestää Oulun yliopisto.
Koulutuksen perusteella kehitetään koulun tasolla ja yhteistyökoulujen kanssa konsultaatio- malleja sekä alueen sairaalakoulujen yhteistyönä.
Koulun sisällä konsultaatiotaitoja käyvät kaikki henkilökuntaa kuuluvat läpi. Alueellisesti taitoja ja kokemuksia jaetaan ja verrataan alueseminaarissa. Seminaarin tuotoksesta laaditaan yhteenveto, joka on kaikkien sairaalakoulujen käytössä. Alavan koulu on myös mukana palauteseminaarissa.

Helsingin alue
Sophie Mannerheimin koulu
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Autio, vt.rehtori

Alueen koulut:
Sophie Mannerheimin koulu
Ulfåsan koulu
Aluetyötä koordinoiva tiimi:
Vt. rehtori Marja-Liisa Autio ja pedagogiset yhdyshenkilöt Ina Kivalo ja Pia Paakkari sekä erityisopettaja Piia Ruutu p 31086738 (koulusihteeri),

TAVOITTEET JA TOIMINNAT
Täydennyskoulutuksen avulla kehittää henkilökunnan osaamista toimia oman alueen osaamiskeskuksen asiantuntijoina ja sitä kautta tukea kunnallista oppilaan koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää. Aluetyön painotus on osaamiskeskustoiminnan kehittämisessä ja laadun parantamisessa sekä ”Sairaalaopetuksen laatukriteereiden” juurruttamisessa ja käyttöön ottamisessa.

Helsingin aluetyö sisältää koulutusiltapäivät neljä kertaa lukuvuodessa, uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukset sekä henkilökunnan sairaalaopetuspäiville osallistumisen.
Etelä-Suomen sairaalakoulujen vuosittain yksi yhteinen koulutustilaisuus. Lisäksi sairaalaopetuksen valtakunnallisille koulutuspäiville osallistuminen pyritään mahdollistamaan koko työyhteisölle.

Osaamiskeskustoiminnan kehittäminen nivoutuu saumattomasti Helsingin sairaalakoulujen yleiseen resurssikeskustehtävään, PYH-työhön (pedagogiset yhdyshenkilöt), fronter-oppimisalustan kehittämiseen sekä Tero-hankkeeseen (tehostetun ja erityisen tuen hanke). PYH-työn ja Tero-hankkeen kustannuksista vastaa Helsingin kaupungin opetustoimi. Yhteistyössä Helsingin opetustoimen ja hoitotahon kanssa järjestetään koulutustilaisuuksia ja vahvistetaan sairaalakoulun konsultaatiopalveluja.

Sairaalakouluilla on Helsingin opetusviraston Fronter-oppimisalustalla ”Tehostetun ja erityisen tuen verkkoympäristössä” sairaalaopetuksen oma sivusto. Sivustolle on kerätty sairaalakouluissa tuotettua materiaalia ja oppaita, tietoa sairaalakoulujen järjestämistä koulutuksista ja konsultaatiopalveluista, yhteystietoja, lomakkeita sekä yleistä tietoa psyykkisesti, somaattisesti, ja neurologisesti oireilevien oppilaiden opetusjärjestelyistä. Fronteriin kehitetty materiaali linkitetään Sophie Mannerheimin koulun kotisivuille. Fronteria hyödynnetään aktiivisesti Helsingin Saireke-hankkeessa tiedottamisessa. Fronter-työhön liittyvistä kustannuksista vastaa Helsingin opetustoimi.

Länsi-Suomi / etelä
Osataan yhdessä alueella
Vastuuhenkilöt
Niina Ekqvist vs. koulunjohtaja Kiinamyllyn koulu

Alueen sairaalaopetusyksiköt
Kiinamyllyn koulu, Turku
Pitkäniemen sairaalaopetus, Nokia
Koivikkopuiston koulu, Tampere
Tiilimäen koulu, Pori
Harjavallan sairaalaopetus, Harjavalta
Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Pohitulli, Uusikaupunki
Salon tukiluokka, Salo

TAVOITTEET JA TOIMINNAT
Tavoitteena on yhteistyö- ja konsultaatiotaitojen kehittäminen yhdessä alueen eri yksikköjen kanssa. Jaetaan kokemuksia jo olevista yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteistä sekä tutustutaan käynnissä oleviin hankkeisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin. Kehitetään alueen käyttämistä työskentelyn voimavarana.
Toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi:
- Järjestetään yksi kaksipäiväinen ja yksi yhden päivän mittainen koulutuksellinen tapaaminen
- Annetaan mahdollisuus eri yksiköiden varjostukseen yksittäisille työntekijöille

Kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä omissa yksiköissä että alueellisena yhteistyönä. Pidetään yllä aiemmissa hankkeissa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä.
Etelä-Suomi
vastuuyksikkö:
Tuusulan kunnan Kalliomaan koulu
rehtori Mika Saatsi

Alueen yksiköt:
Kalliomaan koulu, Tuusula
Keinumäen koulu, Espoo
Tammipuiston koulu, Raasepori
Hämeenlinnan sairaalaopetus, Hämeenlinna

TAVOITTEET JA TOIMINNAT
Etelä-Suomen aluetyössä vahvistetaan alueen sairaalaopetusyksiköiden ohjaus- ja konsultaatiotoimintaa ja tuetaan oppilaiden oppimista ja tervettä kasvua lisääntyvän ohjauksen avulla. Lisäksi laatukriteerihankkeen tulosten jalkauttamista tuetaan yhteisissä pedagogisissa tapaamisissa yhdessä kansallisen tason kehittämistoiminnan kanssa. Tavoitteena on eri viranomaisten välisen verkostotyön syventäminen, käytänteiden yhtenäistyminen alueen perusopetuksessa ja oppilashuollollisessa työssä.

1. Henkilöstön ohjaus- ja konsultaatiovalmiuksia edistämään järjestetään alueen opetushenkilöstölle Henkilökohtainen ADHD-ohjaaja/ coach -koulutus (HECO)® 10 op lasten ja nuorisopsykiatrisin painotuksin. Koulutus järjestetään yhteistyössä ADHD-liiton (Silve Serenius-Sirve/ yksikönjohtaja, psykologi, PsM) kanssa. Yhteistyöhenkilönä toimii LT Taina Nieminen- von Wendt. Koulutus räätälöidään sairaalakoulujen henkilöstölle sopivaksi. Koulutus käsittää 4 kaksi-päiväistä lähijaksoa. Koulutukseen osallistumisen tukemiseksi varataan alueelle myös yhteistä sijaisrahaa.

2. Koulutuksen ohessa aluetyötä jatketaan aikaisemmilta vuosilta hyväksi havaittuun tapaan1-2 pedagogista iltapäivää / kalenterivuosi. Tapaamiset järjestetään ainakin osin coach-koulutuksen yhteyteen. Tapaamisissa esitellään alueen koulujen osaprojekteja, tuetaan laatukriteerihankkeen tulosten jalkauttamista ja käydään läpi ajankohtaisia asioita kansallisen tason linjausten mukaisesti. Yksi pedagoginen iltapäivä / vuosi järjestetään yhteistyössä Helsingin aluetyön kanssa.

3. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen kansallisen tason toimintaa osallistumista tuetaan mm. matkakuluin ja seurantatutkimuksen kustannusten osalta.

Länsi-Suomi / pohjoinen
Nea Porsanger-Rintala, erityisopettaja, Kukkulan koulu

Alueella toimivat sairaalaopetusyksiköt
Kukkulan koulu, Jyväskylä
Mariankadun koulu, Kokkola
Ruutipuiston koulu, Seinäjoki
Vaasan sairaalaopetus, Vaasa

1. Länsi-Suomi/pohjoisen alueella toimivien sairaalaopetusyksiköiden ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen, seutukunnallisen osaamisen vahvistaminen, käytänteiden yhtenäistäminen ja oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotojen tehostaminen hallintokuntien välisenä yhteistyönä

Jokaisen opetusyksikön alueella (Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola) järjestetään työseminaari opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen toimijoille yhteistyössä oph:n ja avi:n kanssa
Työseminaarin tavoitteena on tukitoimia tarvitsevien oppilaiden tilanteen ja käytettävissä olevien toimintamallien päivittäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Työseminaareihin kutsutaan osallistujia alueen perheryhmäkodeista ja lastensuojelulaitoksista.
Tavoitteena luoda ’keissikeskeinen’ menettelytapamalli, jossa keskeisinä ovat oppilaan oppimissuunnitelman tekeminen ja ohjaus yhdessä oppilasta opettavien opettajien, vanhempien ja hoitavan/kasvattavan yksikön kanssa, yhteistyön ja vastuualueiden jäsentäminen sekä koulupalaverikäytänteiden kehittäminen.
2. Alueen sairaalaopetusyksiköiden osaamisen tukeminen:
- alueellinen koulutuspäivä, 2 kpl
- osallistuminen kansallisiin sairaalaopetuksen koulutuspäiviin 2 kpl

Yhteistyö: alueilla toimivat Kelpo- ja osaava-hankkeet

POHJOIS-SUOMI
Pohjoiset Sairaalakoulut opetuksen laadun ja tuen varmistajana perusopetuksen palvelujärjestelmässä ja eri viranomaisten verkostoyhteistyön syventämisessä
Asko Peuraniemi, Rovaniemen sairaalakoulun rehtori

Alueen koulut
Kajaanin sairaalaopetusyksikkö, Kajaani
Oulun sairaalaopetusyksikkö, Oulu
Rovaniemen sairaalaopetusyksikkö

Hanketavoitteiden saavuttamiseen aluetasolla sisältyy seuraavia toimenpiteitä:

A) verkostotyön käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvät ohjauskäynnit oman alueen oppilaaksiottoalueen kunnissa (eri viranomaisten yhteistyö): väh. 10 ohjauskäyntiä / sairaalaopetusyksikkö vv. 2012-2013 aikana
B) eri hallintokuntien yhteistyön kehittäminen: yhteiset koulutus- ja neuvottelupäivät sairaalan sisällä ja sairaalakoulun sijaintikunnassa ; 4 tilaisuutta / sairaalaopetusyksikkö
C) sairaalaopetusyksiköiden ohjaus- ja konsultaatiovalmiuden kehittäminen: Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen sairaalaopetusyksiköiden henkilöstölle suunnatut yhteiset koulutuspäivät (5) ; koulutusta hankitaan pääosin Tervaväylän koulusta Oulusta (valtion erityiskoulu), jossakin määrin Ammattiopisto Luovista, Oulun yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä ja yksittäisiltä opetustyön toiminnallisuuden tutkijoilta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään etäopetusmahdollisuuksia.
D) alueiden lastensuojelulaitosten ja sairaalaopetuksen välisen yhteistyön kehittäminen ja koulunkäynnin tukipalveluihin perehtyminen ; sairaalaopetusyksikköjen henkilöstö vierailee yhteistyöpäivän muodossa seuraavissa paikoissa: Nuorten Ystävät / Muhoksen sijaishuoltoyksikkö ja Pohjolan koulu, Keminmaan nuorisokoti (17- paikkainen hoito-, kuntoutus- ja kasvatusosasto ja 7-paikkainen mielenterveyskuntoutusta antava osasto) ja Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti Rovaniemellä
E) SAIREKE- ja laatukriteerihankkeissa saavutettujen tulosten jalkauttaminen tapahtuu kuntakäyntien yhteydessä tapahtuvana lisätyönä, jolloin raporttien sisältöjä pystytään avaamaan keskustelemalla ja kirjaamalla yhteistyön kehittämistarpeita eri osapuolten kehittämissuunnitelmiin

Sairaalaopetuksen parissa työskentelevä henkilöstö on erityinen kohderyhmä, joka tarvitsee hyvin suunniteltua koulutusta. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen (Saireke) myötävaikutuksella kolmen yksikön henkilöstö on oppinut ymmärtämään yhteisen koulutuksen merkityksen ja nyt haettavan koulutus- ja työseminaarien sisällöt on yhteisesti pohdittu. Koulutussisällöt ovat ajankohtaisia ja ovat moninaisesti hyödynnettävissä jokaisen osallistujan työssä ja myös tukevat työssäjaksamista.