Tiedotteet ja raportit

Sairaalaopetuksen laatukriteerit

Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan raportteja 2011:1. Kopijyvä Jyväskylä 2001. Työryhmä: Pirjo Tilus (pj.), Niina Enqvist, Tanja Heikkinen, Risto Kilvelä, Leena Papunen & Piia Ruutu.

Sairaalaopetuksen laatukriteerit on jaettu rakenteiden ja oppilaan kohtaamaan laatuun OKM perusopetuksen laatukriteereiden pohjalta. Sairaalaopetuksen näkökulmaa on avattu ja tukitoimia painotettu osana oppilaan kokonaisvaltaista tukemista. Tämän edellytys on sitoutuminen, osaaminen ja yhteistyö. Käsikirjana toimivaan oppaaseen on liitetty opetuksen järjestämistä koskevat säädökset ja ohjeet sekä esimerkkejä työtavoista ja käytänteistä.

SAIREKE esittely (pdf)

SAIREKE -hankkeen toimittamat raportit sähköisessä muodossa

Avohoidolliset sairaalaopetuksessa, Mika Saatsi (pdf)

SAIREKE -väliraportti 31.1.08 (pdf)

SAIREKE-väliraportti 3.6.2006 (pdf)

Saireke-hankkeen raportit, julkaisut ja kehittämismateriaalit

Ruutu, P. 2006. Oppilaan integroituminen omaan kouluun sairaalaopetusjakson jälkeen – Kartoitus sairaalaopetuksen paluusiirtymän edellytyksistä ja ongelmakohdista
Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen (SAIREKE) raportteja ja kehittämismateriaaleja 1:2006. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Opinnäytetyönä tehty tutkimus on yksi sairaalaopetuksen kehittämishankkeen osaprojekteista. Tutkimus on saanut alkunsa tarpeesta kehittää sairaalakoulujen pedagogisia nivelvaiheita, etenkin paluusiirtymää sekä parantaa siirtyvän oppilaan mahdollisuuksia integroitua omaan kouluunsa. Tutkimus on tietoa kartoittava ja mallintava tapaustutkimus. Aineisto on kerätty kyselylomakkeella ja analyysi on toteutettu sisällönanalyysin avulla. Aineiston tuloksista on koottu yhteenveto oppilaan integroitumista tukevista sekä sen vaarantavista tekijöistä

Tilus, P. 2006. Löytöretkillä sairaalakouluissa. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti.
Saireke-hankkeen raportteja ja kehittämismateriaaleja 2:2006. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Raporttiin on koottu sairaalaopetuksen ensimmäisen vaiheen tulokset. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen on osallistunut 33 sairaalaopetusyksikköä 20 sairaanhoitopiirin alueelta. Hankkeen alkuvaiheessa opetusyksiköt auditoitiin Elias Lönnrotin mukaan nimetyillä Elias-toiminnalla. Auditointi tapahtui teemahaastatteluna ja keskusteluna. Samalla kerättiin ja välitettiin eri opetusyksiköiden hyviä käytänteitä. Elias-matkat ja vilkastunut yhteydenpito on kutonut sairaalaopetusyksiköt verkoksi, jollaista ei aiemmin ole koettu olleen.

Tilus, P. (toim.) (2007) Sairaalaopetus tänään
Saireke -hankkeen raportteja ja kehittämismateriaaleja 1:2007. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Raporttiin on koottu kaikkien Sairaalaopetusta antavien yksiköiden yhteystiedot ja lyhyt kuvaus toiminnasta. Raportin tarkoituksena on helpottaa yksiköiden välistä yhteistyötä verkkosivujen ohella. Sairaalaopetus on muun opetuksen kentässä joskus erityiseltä näyttävä saareke erityisine toimenkuvineen ja työsarkoineen. Yksiköiden keskinäinen vertaistuki säästää yksittäisen yksikön voimavaroja silloin, kun yritetään ratkaista rakentamiseen, varustamiseen, opettamiseen, oppimiseen tai pedagogiseen kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä.

Tilus, P. (toim.) 2007. Osaprojektit pilotteina
Sairaalaopetuksen kehittämishanke. Saireke-hankkeen raportteja ja kehittämismateriaaleja 2:2007. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä:Kopijyvä Oy.

Raporttiin on koottu Saireke-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (vuodesta 2005 vuoden 2006 loppuun) osaprojekteina toimineiden sairaalaopetusta antavien yksiköiden hankeraportit. Osahankkeiden kehittämisen painopistealueina on nivelvaiheiden kehittäminen, tuki- ja ohjauspalvelujen kehittäminen sekä osaamiskeskuksena toimimisen vahvistaminen. Osaprojektien loppuraporteissa on selvitetty pilotteina toimineiden yksiköiden hankeprosessien kulkua ja aikaansaatuja tuloksia. Jokainen osaprojekti on kuvannut konkreettisesti hankeprosessia, onnistumisia ja toteuttamatta jääneitä tavoitteita. Prosessikuvaukset toimivat erinomaisina malleina niille, jotka kokevat omassa työssään samanlaisia kehittämistarpeita. Esitetyt toimintamallit ja työkäytänteet soveltuvat tehostettuun ja erityiseen tukeen koulumuodosta riippumatta lisäten oppilaan mahdollisuutta omien oppimisedellytysten mukaiseen oppimiseen ja vahvistaen koulujen oppilashuollollista työotetta.

Tilus, P. (toim.) 2008. Osaprojektit pilotteina
Saireke-hankkeen raportteja 1:2008. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. ISBN 978-952-5332-97-1

Raporttiin on koottu Saireke -hankkeen toisessa vaiheessa (toimintavuosi 2007) osaprojekteina toimineiden sairaalaopetusta antavien yksiköiden hankeraportit. Koko hankkeen ja osaprojektien kehittämät työkäytänteet soveltuvat tehostettuun ja erityiseen tukeen ja oppilaan ohjaukseen koulumuodosta riippumatta. Työkäytänteet ja mallit lisäävät sairaalakoulujen valmiuksia toimia oman oppilaaksiottoalueensa resurssi- tai osaamiskeskuksina ja parantavat siten oman yhteistoiminta-alueensa osaamista ja voimavaroja kohdentaa riittävät tukitoimet ajoissa.

Tilus, P. (toim.). 2008. Sairaalakoulut 2008
Saireke-hankkeen raportteja 2:2008. 2. painos. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. ISBN 978-952-5332-98-8

Raporttiin on päivitetty kaikkien Sairaalaopetusta antavien yksiköiden yhteystiedot ja lyhyt kuvaus toiminnasta (1.painos ilmestyi nimellä Sairaalakoulut tänään (2007). Raportin tarkoituksena on helpottaa yksiköiden välistä yhteistyötä verkkosivujen ohella. Sairaalaopetus on muun opetuksen kentässä joskus erityiseltä näyttävä saareke erityisine toimenkuvineen ja työsarkoineen. Yksiköiden keskinäinen vertaistuki säästää yksittäisen yksikön voimavaroja silloin, kun yritetään ratkaista rakentamiseen, varustamiseen, opettamiseen, oppimiseen tai pedagogiseen kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä.

Tilus, P. 2008. Sairaalaopetuksen kehittämishanke SAIREKE 2005-2008 – Loppuraportti 2008
Saireke-hankkeen raportteja 3:2008. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. ISBN 978-952-5332-95-0

Raporttiin on koottu hankkeen tavoitteet, sisällöt ja keskeiset tulokset. Hankkeen tavoitteina oli kehittää sairaalaopetusta antavien 33 yksikön valmiuksia järjestää opetusta laadukkaasti ja riittävästi. Kehittämisen kohteena oli myös lisätä sairaalaopetusta järjestävien yksiköiden valmiuksia antaa ohjaus- ja konsultaatiopalveluja ja toimia oman oppilaaksiottoalueensa osaamis- tai resurssikeskuksina. Raportissa esitetään kuvaukset hanketoiminnasta kansallisella, alueellisella ja koulukohtaisella tasolla sekä hankkeen tulosten arviointi toteutetun kyselyn valossa. Hankkeen tuloksena kehitettiin yhtenäisiä ja monipuolisia työkäytänteitä sairaalaopetuksen eri vaiheisiin, tiedon siirtoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä tarkoituksenmukaisen sairaalaopetuksen pedagogiseen ja hallinnolliseen järjestämiseen.

Vuorenmaa, S. & R. - Tilus, P. 2008. Sairaalaopetuksen koulupäivämaksun määräytymisperusteet
Saireke-hankkeen raportteja 4:2008. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Raporttiin on koottu sairaalaopetuksen koulupäivämaksun määräytymisen perusteita kehittämisehdotuksineen rahoituslain, perusopetuksen järjestäjien ja sairaalaopetuksen käytänteiden näkökulmasta.

Sairaalaopetuksen virtuaalikouluhankkeen raportti

Tilus, P. & Vuorenmaa, S-R. 2006. Kartoitus ohjaus- ja tukipalvelutarpeista sekä virtuaaliopetuksen mahdollisuuksista sairaalaopetuksen oppilaaksiottoalueiden kunnissa ja kouluissa.
Sairaalaopetuksen virtuaalikouluhankkeen selvityksiä 1:2006. Helsinki: Opetushallitus / Saireke -hanke. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. ISSN 1796-573 X, ISBN 952-5332-83-7

Raportissa tarkastellaan sairaalaopetuksen oppilaaksiottoalueiden – sairaalahoitopiirien – kuntien ja koulujen tarvetta ja mahdollisuuksia käyttää sairaalaopetusta antavan yksikön tai koulun ohjaus-, tuki- ja täydennyskoulutuspalveluja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa virtuaaliopetuksen järjestämiseen. Raportti on tarkoitettu sairaalaopetuksen käyttöön toimintojen suuntaamiseksi kohti toimivia osaamis- tai resurssikeskuksia sekä yhteistyömuotojen ja -valmiuksien parantamiseksi. Raportti on osa sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen liittyvää sairaalaopetuksen virtuaalikouluhanketta.

Osaprojektien raportteja

Nivelvaiheopas. 2008. Auroran sairaalakoulu. Auroran osahankkeen raportti.
Helsinki. Moniste. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Nivelvaiheopas toimii käsikirjana sairaalaopetuksen nivelvaiheiden toimenpiteisiin sekä oppilaan paluusiirtymään liittyviin ilmiöiden kohtaamiseen. Niveloppaassa on pedagogisen selvityksen malli sekä ohjeistusta hyvistä lausuntokäytänteistä. Oppilaan seurantamateriaali tukee oppilaankoulunkäynnin seurantaa sairaalaopetuksen koulupolun eri vaiheissa tarkastelemalla miten oppials on integroitunut koulunkäyntiin. materiaalin avulla kerätään valtakunnallinen tutkimusaineisto, jonka tavoitteena on sairaalaopetuksen seurannan arviointi ja kehittäminen.

Vuorenmaa, S-R., Kvist, J. & Tilus, P. 2008. Sairaalaopetuksen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2008-2015
Saireke -hanke. Jyväskylän Sairaalakoulun osaprojektin raportteja 1:2008. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Raportti liittyy sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen (2005-2007) ja sairaalaopetuksen virtuaalikouluhankkeeseen (2005-2006). Sairaalaopetuksen tieto- ja viestintästrategian on tarkoitus olla pohjana sairaalaopetusta antavien yksiköiden omalle TVT -strategialle. Raportti pohjautuu Opetushallituksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ohjeisiin ja kehittämissuunnitelmiin, Haukkalan koulun virtuaalikouluhankkeen n ja Sairaalaopetuksen virtuaalikouluhankkeen materiaaleihin sekä Jyväskylän kaupungin tietostrategiaan.

Kokkolan kaupungin sairaalaopetuksen käsikirja. 2009. Mariankadun koulun toimintamallit.
Kokkola
Raportissa on mallinnettu sairaalakoulun toiminnan tavoitteita, sisältöjä, keinoja ja käytänteitä. Raportti on toteutettu Kokkolan kaupungin, Kelpo-hankkeen ja Saireke-hankkeen yhteistyönä.

Muut julkaisut ja materiaalit

Tilus, P. 2007. SAIREKE-SANOMAT. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen tiedotuslehti nro 1:2007.

Tilus, P. 2007. SAIREKE-SANOMAT. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen tiedotuslehti nro 2:2007.

Auroran koulu. 2009. Koulu haastavuuden kesyttäjänä. DVD.

Kalliomaan koulu. 2010. Haastava nuori ja koulunkäynti – opas opettajalle nettisivut www.kalliomaa.net sekä painettu kirjanen.