Somaattisesti sairaiden oppilaiden opetus

Sairaalassa lastentautien osastoilla tai muilla osastoilla tutkimus- ja hoitojaksolla olevien somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus tapahtuu yksilöllisenä opetuksena, vieriopetuksena osastolla oppilaan omassa huoneessa tai sairaalakoulutiloissa ryhmäopetuksena.

Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta suorittamaan oppivelvollisuuttaan sairaudenkin aikana. Somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus on ensisijaisesti oppivelvollisuuden suorittamista yksilöllisenä opetuksena tai ryhmäopetuksena. Tarvittaessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tai oppimissuunnitelma. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kotikoulun opetussuunnitelma, mutta sairaalakoulun opetussuunnitelma määrittele opetuksen reunaehdot, esimerkiksi työtavat, tehtävien ja kokeitten määrän ja ajankohdan lapsen kunnon ja voinnin mukaan. Sairaalaopettaja, lapsen hoitava lääkäri ja omahoitaja sopivat yhdessä opetuksen aloituksesta ja määrästä.

Sairaalakoulu on silta lapsen arkeen. Koulu on normaalia, ikätasoon kuuluvaa toimintaa vaikeassakin elämäntilanteessa. Koulu tukee tervettä puolta lapsen elämässä. Sairaus ei ole este opiskeluun. Lapsella on oikeus oppilaana oloon ja oppimiseen sairaalassa ollessaan.

Vieriopetus eli osasto-opetus

Vieriopetuksessa opettaja opettaa oppilasta lapsen omassa huoneessa lastenosastolla. Opetuksen kesto riippuu lapsen voinnista, hoitotoimenpiteistä ja opetukseen käytettävissä olevasta resurssista. Omien koulukirjojen ja tehtävien lisäksi opetuksessa pyritään lisäämään uuden teknologian käyttöä: Tietokoneitten opetusohjelmia, sähköpostia oman koulun luokkatovereitten kanssa, digitaalikuvien ja piirrosohjelmien avulla tehtyjen tuotosten vaihtamista oman koulun kanssa. Kehittämiskohteena on myös videoneuvottelujen mahdollistaminen lapsen oman koulun ja oppilaan eristyshuoneen tai sairaalakoulun luokan välillä. Videoneuvotteluyhteys ei korvaa inhimillistä kontaktia opettajan ja oppilaan välillä, mutta auttaa lasta kuulumaan ikätovereittensa joukkoon varsinkin, jos hän joutuu olemaan eristyshuoneessa infektiovaaran vuoksi.

Ryhmäopetus

Ryhmäopetuksessa oppilas voi osallistua yhteisiin projekteihin tai edetä yksilöllisesti ja käyttää työskentelyssään monipuolisia opetus-ja apuvälineitä. Opettaja käyttää oppilaan voinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaisia opetusmenetelmiä. Kontakti ja vuorovaikutus muiden samanlaisessa elämäntilanteessa, erilaisten sairauksien takia sairaalakoulussa olevien oppilaiden kanssa on tärkeää sairaalle lapselle. Koulu, ikäisryhmä, toverit ovat tärkeitä lapselle ja auttavat häntä pääsemään pois potilaan roolista. Lapsi huomaa, ettei ole yksin sairautensa kanssa, vaan että on muitakin sairauksia ja ikätovereita, jotka elävät poikkeuksellisessa tilanteessa. Myös ryhmäopetuksessa pyrkimyksenä on lisätä oppilaan mahdollisuutta työskennellä uuden teknologian keinoin: Tietokoneiden opetusohjelmat, piirrosohjelmat, digitaalikamerakuvaukset ja skannaukset antavat mahdollisuuden monipuolisiin tuotoksiin. Sähköpostilla oppilas voi olla yhteydessä kotikouluun ja vaihtaa tuotoksiaan luokkatovereiden kanssa. Videoneuvotteluyhteys oppilaan omaan kouluun  tai osastolla eristyshuoneessa olevan oppilaan kanssa sairaalakoulun luokkaan on kehitteillä myös suomalaisessa sairaalaopetuksessa.

Äkillisesti sairastuneiden ja ei-toistuvaa hoitoa vaativien lasten ja nuorten opetus

Lastentautien osastojen oppilaat ovat sekä lyhytaikaisia, akuutisti sairaita tai pitkään sairaalassa olevia tai pitkäaikaissairaita lapsia. Sairaalaopettaja varmistaa, että oppilaan kouluasiat ovat kunnossa. Oppilaalla on oikeus opetukseen jo yhden tai muutaman päivän sairaalassa oloaikana. Opetusta annetaan kaikille oppilaille heti, kun lapsen vointi sen sallii. Usein oppilailla on ollut pitkiä poissaoloja sairautensa vuoksi ennen sairaalajaksoa tai he joutuvat jäämään sairaslomalle kotiin sairaalajakson jälkeen. Sairaalaopettaja selvittää vanhempien luvalla oppilaan koulutilanteen ja auttaa vanhempia tarvittaessa anomaan oman koulun kotona järjestämää opetusta lapsen omasta koulusta. Opettaja konsultoi oppilaan oman koulun opettajaa tarvittaessa.

Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten opetus

Pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret ovat olleet joko syntymästä asti sairaita tai vammautuneita tai myöhemmin lapsuudessa sairastuneita potilaita, jotka tarvitsevat jatkuvasti tai toistuvasti hoitoa ja kuntoutusta sairaalassa. Sairaalajaksot ovat tutkimuksista, hoidosta ja sairaudesta riippuen päivän, parin tai pitemmän jakson pituisia, joihin lapsi palaa säännöllisin väliajoin uudelleen.
On tärkeää, että lapsen koulupolku on katkeamaton ja lapsi saa opetusta sekä sairaalassa että sairaalajaksojen välillä joko omassa koulussa tai kotiopetuksena. Sairaalaopettaja konsultoi kuntoutusohjaajan kanssa oppilaan omaa koulua oppilaan tarvitsemista tukitoimista, kotiopetuksen järjestämisestä, koulun mahdollisista tilajärjestelyistä (infektiovaaran eliminointi) ja apuvälineiden tarpeesta. Sairaalaopettajan ja pitkäaikaissairaan oppilaan välinen vuorovaikutus voi jatkua vuosia, mikä auttaa oppilasta sairaudesta huolimatta pitkäjännitteiseen opiskeluun sekä sairaalassa että omassa koulussa.

Moniammatillinen yhteistyö

Sairaalaopettaja toimii sairaalassa moniammatillisen työryhmän pedagogisena asiantuntijana. Hän tekee yhteistyötä sairaalan moniammatillisen työryhmän lisäksi oppilaan vanhempien ja  kotikoulun kanssa. Somaattisesti sairaiden oppilaiden vanhempien kanssa työskentely on erityisen tärkeää, sillä yhteistyöllä on myönteinen vaikutus lapsen oppimiseen ja se vähentää vanhempien huolta sairaan lapsensa kouluasioissa. Sairaalaopettaja auttaa ja ohjaa vanhempia kotiopetuksen järjestämisessä tarvittaessa. Sekä lääketieteellisen henkilökunnan kanssa konsultointi että vanhempien ja oppilaan oman koulun kanssa kouluasioiden hoitaminen ovat keskeisiä työmuotoja. Sairaala, sairaalakoulu, oppilaan oma koulu ja vanhemmat yhdessä ovat osallisia moniammatillisen yhteistyön avulla lapsen ja nuoren hyvinvoinnista ja kuntoutuksesta.

Lasten syöpäsairaudet ja koulunkäynti

Haartmanin koulun laaja NETTIOPAS, josta löytyy tietoa ja apua syöpää sairastavien oppilaiden sairauteen, hoitoon ja koulunkäyntiin liittyvistä erityiskysymyksistä.Materiaali on tehty osana SAIREKE -hanketta.

Teksti: Riitta Launis, Olli Hyvönen & Annukka Raevuori