Viittomakielisten oikeudet äidinkielen opetuksessa

Peruskoulun oppilaalla ja toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus opiskella viittomakieltä äidinkielenä. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus tulkkipalveluihin silloin, kun opetuskieli on muu kuin viittomakieli. Oikeudet on hyvä tuntea ja siksi Opetushallitus on tuottanut tietopaketin viittomakielisen kielten opiskelusta sekä kirjoitettuna että viittomakielisenä esityksenä.

Viittomakielinen tietopaketti on videoleikkeenä. Videoleikkeiden sisällöt ovat samat, mutta ne on tallennettu eri tiedostomuotoihin.

Tietopaketti (Windows Media Player)
Tietopaketti (RealPlayer)
Tietopaketti (QuickTime)

Tietopaketti kirjoitettuna

Suomen perustuslaissa turvataan Suomessa asuvien ja oleskelevien henkilöiden perusoikeudet. Perustuslain mukaan mm. viittomakieltä käyttävien henkilöiden kielelliset oikeudet tulee turvata. (17 § 3 mom.)

Koululainsäädännössä on säännökset oppivelvollisuudesta ja perusopetuksen antamisesta. Niillä turvataan koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaiset koulutuspalvelut kaikille. Säännöksissä määrätään mm. viittomakielestä äidinkielenä ja opetuksen kielenä sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Perusopetuslain mukaan

  • koulun opetuskieli voi olla myös viittomakieli (10 § 1 mom.)
  • kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta viittomakielellä (10 § 2 mom.)
  • äidinkielenä voidaan opettaa myös viittomakieltä – oppilaan huoltaja valitsee kielen (12 § 2 mom.)

Lukiolain mukaan

  • oppilaitoksen opetuskieli voi olla myös viittomakieli (6 § 1 mom.)
  • äidinkielenä voidaan opettaa myös viittomakieltä – opiskelija valitsee kielen (8 § 2 mom.)

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan

  • oppilaitoksen opetuskieli voi olla myös viittomakieli (11 § 1 mom.)
  • äidinkielenä voidaan opettaa myös viittomakieltä – opiskelija valitsee kielen (12 § 3 mom.)

Jos opiskelet viittomakieltä äidinkielenä, opintoihisi tulee silti kuulua kirjoitetun kielen (suomen tai ruotsin) opintoja. Viittomakieltä käyttävät opiskelevat perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ”suomea tai ruotsia viittomakielisille” -oppimäärän mukaan (korvaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen).

Ammatillisessa koulutuksessa viittomakieliset voivat opiskella suomen kieltä suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, joka korvaa äidinkielen opintoja.

Opetushallituksen hyväksymissä opetussuunnitelman perusteissa on määräykset sekä viittomakieli äidinkielenä että viittomakielisten suomen kielen oppimäärien tavoitteista ja sisällöistä kaikilla kouluasteilla.

Jos opiskelet oppilaitoksessa, jonka opetuskieli ei ole viittomakieli, sinulla on oikeus tulkkipalveluihin. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetussa laissa (myöhemmin tässä tulkkauspalvelulaki) on säännökset, jotka turvaavat vaikeasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden oikeudet tulkkipalveluihin.

Tulkkauspalvelulain mukaan

  • tulkkipalvelut ovat henkilölle maksuttomia (14 § 1 mom.)
  • opiskeluun liittyvänä tulkkauspalvelua järjestetään siinä laajuudessa kuin henkilö sitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen perusopetuksen jälkeisistä opinnoista (6 § 3 mom.)

Menettelyohjeet

Kun opiskelet perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa ja haluat opiskella viittomakieltä äidinkielenä tai tarvitset kirjoitetun kielen (suomen tai ruotsin kielen) erilaisia opintoja, ota yhteys oppilaitoksen rehtoriin tai opinto-ohjaajaan. Sinulle voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa varaudutaan tarvittaviin erityisiin opetusjärjestelyihin ja tukipalveluihin kielen suhteen.