Kirjallisuutta


Suomenkielistä kirjallisuutta

Booth, T. & Ainscow, M. 2005. Koulu ja inkluusio – työkirja osallistavan opetuksen järjestämiseksi. Toim. L. Kokko & E. Pietiläinen. Kehitysvammaliitto. Helsinki.

Ladonlahti, T. & Naukkarinen, A. 2006. Osallistava kasvatus ja opettajankoulutuksen haasteet. Kasvatus 37, (4).

Murto, P. 1995. Kekkoslapsi. Happikaapista puhujapönttöön. Helsinki: Suomen CP-liitto.

Murto, P., Naukkarinen, A. & Saloviita, T. (toim.). 2001. Inkluusion haaste koululle.  Oikeus yhdessä oppimiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus

Naukkarinen, A. & Nykänen, S. (toim.) 2003. Jyväskylän maalaiskunnan yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen periaatteita. Jyväskylän maalaiskunta. Sivistystoimen julkaisuja 3/2003.

Naukkarinen, A. 1998. Kurinalaisuutta ja taakan siirtoa - koulun oppimisvaikeudet erityiskasvatuksen tarpeen määrittäjinä. Teoksessa T. Ladonlahti, A.Naukkarinen & S. Vehmas (toim.) Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Juva: Atena, 182-202.

Naukkarinen, A. 1999.  Tasapainoilua kurinalaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä.  Oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen liittyvän ongelmanratkaisun kehittäminen yhden peruskoulun yläasteen tarkastelun pohjalta.  Jyväskylä studies in education, psychology and social research 149.

Naukkarinen, A. 2000. Inkluusiodiskurssit. Verkkojulkaisussa R. Viitanen (toim.). Nuorisokasvatus ammattina - interventioita osattoman nuoren arkeen.  Nuorisotutkimusverkosto. TUHTI-seminaari.  Tampere, 27.-28.4.2000.

Naukkarinen, A. 2000.  Konstruktionistisen näkökulman merkitys inklusiivisen koulun rakentamisessa.  Kasvatus 31(2), 159-170.

Naukkarinen, A. & Ladonlahti, T. 2001. Sitoutuminen, joustavat resurssit ja yhteistyö – välineitä kaikille yhteiseen kouluun. Teoksessa:  P. Murto, A. Naukkarinen, & T. Saloviita (Eds.) Inkluusion haaste koululle. Oikeus yhdessä oppimiseen. (s. 96 - 124). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Naukkarinen, A. 2005a. Laatua yleisopetukseen vai erityisopetukseen? Erityisopetuksesta vuosina 1997-2004 tehtyjä tutkimuksia. Monisteita 3/2005. Helsinki: Opetushallitus.

Naukkarinen, A. 2005b. Osallistavaa koulua rakentamassa. Tutkimus yleisopetuksen koulun ja erityiskoulun yhdistymisen prosessista. Monisteita 5/2005. Helsinki: Opetushallitus.

Sahlberg, P. & Sharan, S. 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY.

Saloviita, T. 2006. Erityiskasvatus ja inkluusio. Kasvatus, 37 (4).

Saloviita, T. 2006. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Saloviita, T. 2005. Erityisopetus opettajankoulutuksen sisältöalueena. Teoksessa. R. Jakku-Sihvonen (toim.). Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. S. 339-351. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Saloviita, T. 2001. Erityisopetuksen virallisen legitimaatiotarinan kehitysvaiheita. In: P. Murto, A. Naukkarinen, & T. Saloviita (Eds.) Inkluusion haaste koululle. Oikeus yhdessä oppimiseen. (s. 139 - 166). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Saloviita, T. 1999. Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. Jyväskylä: Atena.

Saloviita, T. 1998. Erityisopetus kouluorganisaation patologiana. Teoksessa: T. Ladonlahti, A. Naukkarinen & S. Vehmas (toim.). Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. (s. 162-181).  Juva: Atena.

Tuunainen, K. & Ihatsu, M. 1996. Erityisopetuksen organisoinnin kehityslinjat Suomessa. Teoksessa H. Blom, R. Laukkanen, A. Lindström, U. Saresma & P. Virtanen (toim.) Erityisopetuksen tila. Opetushallituksen julkaisuja 2. Helsinki, 7-24.

YK. 1994. Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevat yleisohjeet. Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 48. istunnossa 20.12.1993. Sosiaali-ja terveysministeriön monisteita 1994:25. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.


Englanninkielistä kirjallisuutta

Bailey, J.  1998.  Medical and psychological models in special needs education.  Teoksessa C. Clark, A. Dyson & A. Millward (toim.)  Theorising special education. London: Routledge, 44-60.

Baker, E., Wang, M. & Wahlberg, H. 1994/1995.  The effects of inclusion on learning. Educational Leadership, 52, 33-35. 

Bauer, A. M. & Shea, T. M. 1999. Inclusion 101. How to teach all learners. Baltimore: Brookes.

Bambara L. M. & L. Kern, L. 2005. Individualized supports for students with problem behaviours.  New York: Guilford Press.

Booth, T. & Ainscow, M. (Eds.) 1998. From them to us.  An international study of inclusion in education.  London: Routledge.

Booth, T. & Ainscow, M. 2002.  Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools.  Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Creating schools for all our students: What twelve schools have to say. 1994.  A Product of the Working Forum on Inclusive Schools. Reston, VA: Council for Exceptional Children.

Daniels, H. & Garner, P. (Eds.) 1999.  Inclusive education.  World yearbook of education.  London: Kogan Page

Downing, J. E. 2002. Including students with severe and multiple disabilitites in typical classrooms. 2nd ed. Baltimore: Brookes.

Dorow, L., Fisch. L., Uhry, J. & Ellsworth, N. 1998.  Knowledge, values, and teaching practices needed for inclusive teaching.  The Educational Forum, 62, 226-233.

Dunn, L. 1968. Special education for the mildly retarded - is much of it justifiable? Exceptional Children 35 (September), 3-22.

Dyson, A., Farrell, P., Polat, F., Hutcheson, G. & Gallannaugh, F. 2004. Inclusion and pupil achievement. Research Report No 578. Newcaste: University of Newcastle.

Falvey, M. (Ed.) 1995. Inclusive and heterogeneous schooling. Baltimore: Paul H. Brookes.

Friend, M. & Cook, L. 1996. Interactions. Collaboration skills for school professionals. 2nd ed. White Plains: Longman.

Johnson, D. & Johnson, R. 1999. Learning together and alone. Boston: Allyn & Bacon.

Kauffman, J. & Hallahan, D. (Eds.) 1994. The illusion of full inclusion. Austin: Pro-Ed.

Kluth, P. 2003. ”You’re going to love this kid!” Teaching students with autism in the inclusive classroom. Baltimore: Brookes.

Lipsky, D. & Gartner, A. 1997. Inclusion and school reform. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.

McGregor, G. & Vogelsberg, R.T.  1998.  A synthesis of the literature that informs best practices about inclusive schooling.  Brown Publishing.

Meyer, L., Mager, G., Yarger-Kane, G., Sarno, M. & Hext-Contreras, G. 1997.  Syracuse University’s inclusive elementary and special education program.  Teoksessa L. Blanton, C. Griffin, J. Winn & M. Pugach (Eds.), Teacher education in transition.  Collaborative programs to prepare general and special educators. Denver: Love, 18-38.

OECD. 1999.  Inclusive education at work.  Students with disabilities in mainstream schools.  Organisation for Economic Co-operation And Development.

Olson, M., Chalmers, L. & Hoover, J. 1997.  Attitudes and attributes of general education teachers identified as effective inclusionists.  Remedial And Special Education, 18(1), 28-35.

Peterson, M. & Hittie, M. 2003. Inclusive teaching. Creating effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon.

Porter, G.  1995.  Organization of schooling: Achieving access and quality through inclusion.  Prospects 25,(2), 299-309.

Putnam, J. (Ed.) 1995. Cooperative learning and strategies for inclusion. 2nd ed. Baltimore: Paul H. Brookes.

Ryndak, D., Jackson, L. & Billingsley, F. 1999/2000. Defining School Inclusion for Students with Moderate to Severe Disabilities: What do experts say? Exceptionality, 8(2), 101-116.

Sapon-Shevin, M. 1999. Because we can change the world. A practical guide to building cooperative, inclusive classroom communities. Boston: Allyn and Bacon.

Savolainen, H., Kokkala, H. & Alasuutari, H. (Eds.). 2000. Meeting special and diverse educational needs. Making inclusive education a reality. Helsinki: Hakapaino Oy.

Skrtic, T. 1991. Behind special education. Denver: Love Publishing.

Skrtic, T. 1995. Disability And democracy.  Reconstructing (special) education for postmodernity. New York: Teachers College Press.

Stainback, S. & Stainback, W. (Eds.) 1996.  Inclusion. A guide for educators. Baltimore: Paul H. Brookes.

Thomas, Walker & Webb. 1998. The making of the inclusive school. London: Routledge.

UNESCO. 1994. The Salamanca Statement And framework for action on special needs education. World Conference on Special Needs Education: Access And Quality. Salamanca, Spain, 7.-10.6.1994.

Villa, R., & Thousand, J., (Eds.) 2000.  Restructuring for caring and effective education. 2nd edition. Baltimore: Paul H. Brookes.

Villa, R., Thousand, J. & Nevin, A.I. 2004. A guide to co-teaching. Thousand Oaks: Corvin Press.

Teksti: Aimo Naukkarinen, Tarja Ladonlahti & Timo Saloviita